Wapen

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Wapenrusting)

Een wapen is een voorwerp, werktuig om zich te verdedigen of iemand aan te vallen. Er zijn 'vleselijke' wapens, zoals een pistool en een dolk, en 'geestelijke' wapens, zoals het Woord van God en geloof. Een gelovige heeft geestelijke wapens te hanteren.

2Co 10:3  Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees; 2Co 10:4  want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken;  2Co 10:5  daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus, 2Co 10:6  en gereed staan elke ongehoorzaamheid te wreken, wanneer uw gehoorzaamheid vervuld zal zijn. (Telos)

Er zijn allerlei soorten vleselijke wapens: slagwapens, steekwapens, stootwapens, vuurwapens enz. Biologische wapens zijn ziekteverwekkende bacteriën en virussen die als wapen worden ingezet. Chemische wapens zijn chemische middelen als bijvoorbeeld gifgassen die als wapen worden gebezigd. Kernwapens zijn atoombommen.

Volgens de Britse organisatie Oxfam (2006) worden er jaarlijks genoeg kogels gemaakt om ieder mens twee keer dood te schieten.

Geestelijke wapens

Engelstalige beeldpuzzel over de geestelijke wapenrusting, naar Ef. 6.

Behalve vleselijke wapens zijn er ook geestelijke wapens. De apostel Petrus sloeg met een zwaard het oor van een slaaf af (Joh. 18:10). Zijn en onze Meester wees het gebruik van het zwaard echter af:

Mt 26:52 Toen zei Jezus tot hem: Steek je zwaard weer op zijn plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard omkomen. (TELOS)

Reconstructie van een Romeinse legionair

De strijd van een discipel van de Heer Jezus is niet tegen vlees en bloed, maar tegen demonische machten, die alleen met geestelijke wapens af te weren en te bestrijden zijn. Over de geestelijke wapenrusting handelt de brief aan de Efeziërs. Er zijn geestelijke wapens ter verdediging (helm van het heil, schild van het geloof, borstharnas van de gerechtigheid) en wapens waarmee ook aangevallen kan worden (zwaard van de Geest, gebed).

Efe 6:10 Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Efe 6:11 Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Efe 6:12 Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Efe 6:13 Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Efe 6:14 Houdt dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, Efe 6:15 en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, Efe 6:16 terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efe 6:17 En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, Efe 6:18 terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, Efe 6:19 en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken Efe 6:20 waarvoor ik een gezant ben in een keten - opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken. Efe 6:17 En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, (TELOS)

Het gaat hem niet om de fysieke wapenrusting van borstharnas, schild, zwaard enz., maar om de noodzaak ter bescherming toegerust te zijn met geloof, liefde en gerechtigheid, enz. De zinnebeelden dienen slechts het aanschouwelijk onderwijs van de apostel.

Legionair in actie met het zwaard

Borstharnas. In zijn brief aan de Efeziërs spreekt Paulus van 'het borstharnas van de gerechtigheid':

Efe 6:14 Houdt dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, (TELOS)

In zijn brief aan de heiligen te Thessaloniki spreekt Paulus van 'het borstharnas van het geloof en de liefde'.

1Th 5:8 Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; (TELOS)

Gerechtigheid, geloof en liefde dienen in de geestelijke strijd als een borstharnas, waarop slagen en pijlen afketsen.

Zwaard. Een belangrijk geestelijk wapen is het zwaard van de Geest, dat is het woord van God.

Efe 6:17 En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, (TELOS)

Heb 4:12 Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. (TELOS)

Het geestelijke zwaard, het woord van God is een wapen ter verdediging. De laatste passage toont aan dat het zwaard ook als een aanvallend wapen kan dienen, het dringt dóór.

In de woestijn verzocht door de duivel, hield de Heer Jezus stand door telkens te antwoorden met het Woord van God.

Mt 4:3 En de verzoeker kwam en zei tot Hem: ... Mt 4:4 Hij antwoordde echter en zei: Er staat geschreven: .... Mt 4:5 Toen nam de duivel Hem mee ... Mt 4:6 en zei tot Hem: .... Mt 4:7 Jezus zei tot hem: Er staat eveneens geschreven: ... Mt 4:8 Opnieuw nam de duivel Hem mee ... Mt 4:9 en zei tot Hem: ... Mt 4:10 Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven ... Mt 4:11 Toen verliet de duivel Hem; ... (TELOS).

Paulus. In de volgende passage beschrijft Paulus zijn bediening en strijd. Hij hanteert in zijn bediening van de verzoening 'de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand' (2 Cor. 6:7). In de rechterhand houdt hij het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, in de linkerhand het schild van het geloof (Ef. 6:17)

2Co 6:4 maar in alles ons aanbevelen als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 2Co 6:5 in slagen, in gevangenissen, in oproeren, in arbeid, in waken, in vasten; 2Co 6:6 in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, 2Co 6:7 in het woord van de waarheid, in de kracht van God; door de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand; 2Co 6:8 door heerlijkheid en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch waarachtigen; 2Co 6:9 als onbekenden en toch bekenden; als stervend, en zie, wij leven; als getuchtigd en toch niet gedood; 2Co 6:10 als bedroefd, maar altijd blij; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend. (TELOS)

Meer weten

De wapenrusting aandoen. OudeSporen.nl, 2007. Oorspronkelijk verschenen in het Frans in Le Messager Évangélique (1970-267). Online artikel (pdf-formaat) over de geestelijke wapenrusting (Ef. 6:10-18).

Willie Zeldenrust–Ten Harkel, Uitdagende outfit. Uitgeverij Internationale Bijbel Bond, 2017. Pagina's: 192. Over de geestelijke wapenrusting van een gelovige. De schrijfster heeft veel van haar eigen levenservaringen in dit boek verwerkt, ervaringen waarin velen zich zullen herkennen.

Kernwapens

Van de geestelijke wapens keren wij nu terug de vleselijke wapens. De zwaarste en dus meest gevreesde zijn kernwapens.

Zie Kernwapen voor het hoofdartikel

Meer geld voor wapens

In 2005 is wereldwijd 885 miljard euro uitgegeven aan defensie, ofwel 138 euro per wereldburger. Van 1995 tot 2005 stegen de militaire uitgaven met 34 procent, zo is gebleken uit het jaarlijkse rapport van het Stockholm Internationaal Vredes Onderzoek (SIPRI). De Verenigde Staten spenderen bijna de helft van het totaalbedrag. Zij worden op afstand gevolgd door Groot-Brittannie, Frankrijk, Japan en China met ieder 4 tot 5 procent van de militaire uitgaven (stand 2005).

Toeristen smokkelen massaal wapens

De marechaussee op Schiphol heeft momenteel de handen vol aan toeristen die wapens en nepwapens meenemen uit hun vakantieland. Dit jaar zijn al bijna net zoveel (nep)wapens onderschept als het hele vorige jaar. Dat heeft een woordvoerder van de marechaussee zaterdag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Vooral imitatievuurwapens zijn in trek, maar de marechaussee stuit ook regelmatig op boksbeugels, stiletto's, wurgstokjes en werpsterren in de bagage. De wapens zijn vaak gewoon te koop in toeristische winkels in het vakantieland, maar vakantiegangers weten meestal niet dat de wapens in Nederland verboden zijn, zegt de woordvoerder. Tot nu toe heeft de marechaussee 1600 wapens en nepwapens in beslag genomen, waaronder 700 imitatiewapens, 117 boksbeugels, 58 gasbusjes, 76 katapulten en 92 stiletto's. Ook komt de marechaussee steeds vaker vermomde wapens tegen: een balletjespistool met het uiterlijk van een aansteker of een creditcard met een mesje daarin verstopt.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 4 aug. 2012.

Toekomstige wapens

Bionische insecten

De VS en Israël ontwikkelen piepkleine luchtvoertuigen (Micro Air Vehicles, MAV's) in de vorm van robot- of 'bionische' insecten. Deze mechanische wespen, vliegen, sprinkhanen etc. combineren de aerodynamica van echte insecten met GPS-navigatie en nanotechnologie. De MAV's geven legers nieuwe mogelijkheden. Minuscule robotvliegen kunnen bijvoorbeeld

  • geheime vijandelijke bunkers binnendringen
  • in vijandelijk gebied strategische objecten uitschakelen
  • een brug opblazen door kleine springladingen vervoerd door de bionische insekten
  • verkenningen uitvoeren en vijandelijke posities filmen door microcamera's
  • vijandelijke commandanten uitschakelen door 'sluipschutter-wespen'
  • vijandelijke vliegtuigen onklaar maken

Zouden deze kunstmatige insecten iets te maken hebben met de demonische sprinkhanen uit Openbaring 9?

Opb 9:1 En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Opb 9:2 En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Opb 9:3 En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Opb 9:4 En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig groen, noch aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. Opb 9:5 En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. Opb 9:6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg. Opb 9:7 En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als kronen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen, Opb 9:8 en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen, Opb 9:9 en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken; Opb 9:10 en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Opb 9:11 Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn naam Abaddon; en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. (TELOS)

Cyborginsecten

Denkbaar is ook dat levende insekten worden voor militaire doeleinden worden uitgerust met kleine apparatuur om ze op afstand te besturen. Een voorbeeld van wat op dit terrein al mogelijk is: de cyborglibelle (Eng. cyborg dragonfly).

Einde aan de wapens

De Bijbel voorzegt dat de wapenwedloop en de oorlogen zullen ophouden, nadat God in Jezus Christus geopenbaard is, met macht en heerlijkheid.

Mic 4:1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, Mic 4:2 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. Mic 4:3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Jes 9:7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. (SV)

Zie ook

Kernwapen