Zadok (= 'rechtvaardige') of Sadok is in de Bijbel de naam van de volgende mannen:

  1. de zoon van Ahitub, afstammeling van Eleazar.
  2. de grootvader van koning Jotham;
  3. twee Israëlieten en een Leviet, die na de ballingschap vermeld worden. Een van hen was schrijver en schatmeester ten tijde van Nehemia.

Zadok, de zoon van Ahitub, is verder het onderwerp van dit artikel. Hij was een afstammeling van Eleazar, een zoon van de eerste hogepriester Aäron (zie stamboom). Hij was een 'ziener', 2 Sam. 15:27.

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Eliseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
Abihu
 
Eleazar
 
Putiël
 
Ithamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukki
 
 
 
Eli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzi
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zerahja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merajoth
 
 
 
Ahitub/Ahia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amarja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahitub
 
 
 
Achimelech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadok
 
 
 
Abjathar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahimaaz
 
 
 
Abimelech

Vermoedelijk heeft koning Saul Zadok tot het hogepriesterschap geroepen, welke waardigheid hij ook onder David en Salomo bekleed heeft.

Een tijd lang deelde hij de eer van deze betrekking met Abjathar. Dit moet men zich, naar het schijnt, zo voorstellen, dat Zadok te Gibeon bij de tabernakel, Abjathar te Jeruzalem bij de ark de heilige dienst verrichtte.

Met Abjathar bleef hij op verzoek van koning David in Jeruzalem, toen de vorst vluchtte voor zijn opstandige zoon Absalom.

2Sa 15:24 En zie, Zadok was daar ook en al de Levieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen, en zij zetten de ark van God neer. En Abjathar klom naar boven, totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. 2Sa 15:25 Toen zei de koning tegen Zadok: Breng de ark van God terug in de stad. (...) 2Sa 15:27 Verder zei de koning tegen de priester Zadok: Bent u niet een ziener? Keer in vrede terug naar de stad, en de zonen van u beiden met u: uw zoon Ahimaäz en Jonathan, de zoon van Abjathar. 2Sa 15:28 Zie, ik zal in de vlakten van de woestijn blijven wachten, totdat er van uw kant iets komt om mij over in te lichten. 2Sa 15:29 Zo bracht Zadok met Abjathar de ark van God terug in Jeruzalem, en zij bleven daar. (HSV)

Zadok zalfde Salomo tot koning. Hijzelf werd, aan het eind van Davids regeerperiode, ook tot hogepriester gezalfd.

1Kr 29:22 Zij aten en dronken op die dag voor het aangezicht van de HEERE met grote blijdschap. En zij maakten Salomo, de zoon van David, voor de tweede keer koning en zalfden hem voor de HEERE tot vorst, en Zadok tot priester. (HSV)

Zadok wordt tot hogepriester gezalfd, tegelijk met Salomo, omdat Abjathar het met Adonia had gehouden. Hij was op dat moment een van de twee hogepriesters (2 Sam.8:17), maar hij alleen werd gezalfd; misschien opdat Salomo later des te meer in zijn recht was toen hij Abjathar verstootte (1 Kon.2:26 vv). Dat Zadok nu door het volk gezalfd werd, is om te bewijzen, dat hij in zijn ambt gehandhaafd werd tegenover de van Salomo en David afgevallen hogepriester Abjathar.[1]

Zadok, een afstammeling van Eleazar, een zoon van de eerste hogepriester Aäron, kwam zo in de plaats van Abjathar (1 Kon. 2: 26,27,35), een afstammeling van Ithamar, eveneens een zoon van Aäron. Zadok was de eerste hogepriester die dienst deed in de tempel. In zijn geslacht is het hogepriesterschap tot de ballingschap gebleven.

Toekomst

In de toekomstige tempel volgens Ezechiël zullen 'de zonen van Zadok', de mannelijk nakomelingen van de hogepriester Zadok, dienen.

Eze 40:46 De kamer waarvan de voorkant op het noorden uitziet, is voor de priesters bestemd die [hun] taak ten behoeve van het altaar vervullen. Dat zijn de zonen van Zadok, die uit de Levieten tot de HEERE mogen naderen om Hem te dienen. (HSV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 12 nov. 2012 het lemma 'Zadok' genomen en verwerkt.

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Kron. 29:21. Enige tekst hiervan is verwerkt.