Zingen

Uit Christipedia

Zingen is muziek maken met zijn stem.

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O Heer der legerscharen God,
Zijn mij uw huis- en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheên.
Om 's Heeren voorhof in te treên,
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen.
Mijn hart roept uit tot God, die leeft.
En aan mijn ziel het leven geeft.
(naar Psalm 84)

Woord. Het Griekse werkwoordwoord in het Nieuwe Testament is ado = zingen, de lof van iemand zingen. Dit woord komt 5x voor. Het Strongnummer is G103.

In het Oude Testament worden de gelovigen vaak opgeroepen om Gode te zingen. Mirjam, de zus van Mozes, zong na de ondergang van Farao's leger:

Ex 15:21  En Mirjam zong hun ten antwoord: Zingt de HERE, want Hij is hoog verheven; het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. (NBG51)

Toen de ark van het verbond door David in Jeruzalem was gebracht, gaf David een psalm om God te loven door de dienst van zangmeester Asaf en zijn broeders. In de psalm roept Hij op om God te zingen.

1Kr 16:8  Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken. 1Kr 16:9  Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken. (...) 1Kr 16:23  Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 1Kr 16:24  Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken. (SV)

Paulus wekt de gelovigen op te zingen.

Efe 5:19 en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer, (Telos)

Col 3:16 Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. (Telos)

Het zingen door de verlosten zien wij meermalen gebeuren in het laatste Bijbelboek Openbaring. In Opb. 5 zingen de oudsten. Ze hadden elk een harp.

Opb 5:8 En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen.
Opb 5:9 En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie,
(TELOS)

In Opb. 14 vinden wij het gezang van 144.000 Israëlieten. Zij zullen op de berg Sion staan en een nieuw lied voor de troon van God zingen. Uit de hemel zal dan een stem als het geklank van harpen klinken.

Opb 14:1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hem honderdvierenveertigduizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden.
Opb 14:2 En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen spelen.
Opb 14:3 En zij zingen als een nieuw lied voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten; en niemand kon het lied leren dan de honderdvierenveertigduizend die van de aarde gekocht waren. 
(TELOS)

In Opb. 15 zingen de overwinnaars. Zij die de overwinning over het beest en zijn beeld en zijn getal hebben behaald, zullen spelend op harpen van God het lied van Mozes zingen.

Opb 15:2 En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen zee staan met harpen van God.
Opb 15:3 En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties!
(TELOS)

In de heart of Jesus Be still, my soul

1. In the heart of Jesus
  There is love for you,
Love most pure and tender,
  Love most deep and true;
Why should you be lonely,
  Why for friendship sigh,
When the heart of Jesus
  Has a full supply?

2. In the mind of Jesus
  There is thought for you,
Warm as summer sunshine,
  Sweet as morning dew;
Why should you be fearful,
  Why take anxious thought,
Since the mind of Jesus
  Cares for those He bought?

Muziek: C.H. Forest. Tekst: A. Pugh. Hierboven de eerste twee van vier coupletten.

In the Heart of Jesus / Be Still My Soul | Fountainview Academy | Help in Daily Living. Youtube.com: 2 okt. 2020. Duur: 6 min. 21 sec. Zang door het orkest en het koor van Fountainview Academy.

2. Be still, my soul; thy God doth undertake
To guide the future as He has the past.
Thy hope, thy confidence, let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul; the waves and winds still know
His voice who ruled them while He dwelt below.

4. Be still, my soul; the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord,
When disappointment, grief, and fear are gone,
Sorrow forgot, love's purest joys restored.
Be still, my soul; when change and tears are past,
All safe and blessed we shall meet at last.

Tekst: Catharina Amalia Dorothea von Schlegel (1697-na 1768). Naar Ps. 46:10. Oorspronkelijke titel: Still, mein Wille. Arr.: Jean Sibelius. Melodie: "Finlandia". Vertaald in het Engels door Jane Borthwick, 1855. Hierboven het 2e en 4e couplet van vier coupletten.

Libera: 'Be still my soul'

'Be still my soul.' Gezongen door het koor Libera van de St. Philippuskerk in Zuid-Londen. De tekst van het lied staat hiernaast

1. Be still, my soul; the Lord is on thy side;
Bear patiently the cross of grief or pain;
Leave to thy God to order and provide;
In every change He faithful will remain.
Be still, my soul; thy best, thy heavenly, Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.

3. Be still, my soul, though dearest friends depart
And all is darkened in the vale of tears;
Then shalt thou better know His love, His heart,
Who comes to soothe thy sorrows and thy fears.
Be still, my soul; thy Jesus can repay
From His own fulness all He takes away.

4. Be still, my soul; the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord,
When disappointment, grief, and fear are gone,
Sorrow forgot, love's purest joys restored.
Be still, my soul; when change and tears are past,
All safe and blessed we shall meet at last.

Tekst: Catharina Amalia Dorothea von Schlegel (1697-na 1768). Naar Ps. 46:10. Oorspronkelijke titel: Still, mein Wille. Arr.: Jean Sibelius. Melodie: "Finlandia". Vertaald in het Engels door Jane Borthwick, 1855. Hierboven nummers 1, 3 en 4 van vier coupletten.