Aagtekerke/Dopen NdGK

Uit Christipedia
Aagtekerke > Dopen NdGK

'NdGK' staat voor 'Nederduitsche Gereformeerde kerk'. De inhoud van het doopboek is verdeeld over de volgende subpagina's:

Toelichting op de lijsten van dopelingen

Het eeuwen lang geïsoleerd wonen op een eiland is er de oorzaak van geworden dat vele families ergens wel familiebanden hebben met elkaar. Attestaties van en naar Aagtekerke hadden meestal te maken met de komst van of vertrek naar een ander dorp of gehucht op het eiland. Van de bewoners van Aagtekerke mag men in alle redelijkheid verwachten dat zij in de periode van 1614 t/m 1816 vrijwel zonder uitzondering lid waren van de Nederduitsch-gereformeerde kerk

Originele bronnen van voor 1700 zijn niet altijd goed te lezen. Ook een geoefende lezer heeft soms moeite met het overschrijven (transcriberen) van het origineel. Foutjes zijn dan snel gemaakt. Controle bij de bron blijft daarom noodzakelijk, ook voor de hier volgende transcriptie van het doopboek.

Aan iedere dopeling is in de lijst een nummer gegeven. De nummering komt in het origineel niet voor, maar is afgekeken van het doopboek van Gapinge.

Vervolgens wordt de naam van het gedoopte kind genoemd. Het kind kreeg één naam. Wij hebben daaraan zelf de 'achternaam' toegevoegd. Deze achternaam is een patroniem, de voornaam van de vader.

Aagtekerke ca 1750

Daarna worden de vader en de moeder genoemd. Een gelukkige bijkomstigheid is dat men in Aagtekerke al spoedig begonnen is om ook de naam van de moeder te vermelden. Er zijn doopboeken, waarin de moeder aanvankelijk niet genoemd wordt.

Tenslotte worden de getuigen bij de doop genoemd (g. = getuigen). Soms ontbreken ze, of staat er 'presente patre' (de vader aanwezig).

Wanneer van een echtpaar meerdere kinderen zijn gedoopt, is getracht bij de doop van het laatste kind, een overzicht van het gezin te geven. Let op: hierbij kunnen foutjes gemaakt zijn (een kind vergeten of verward met een ander echtpaar, e.d.). Het overzicht behoeft bovendien niet compleet te zijn. Soms werden kinderen in een naburige gemeente gedoopt, of hebben de ouders tussentijds elders gewoond. Voor zover die beschikbaar waren, is hier en daar extra informatie aan het overzichtje toegevoegd.

Betekenis van de doop

Gevraagd aan de doopouders, waarom zij hun kindje lieten dopen, zouden zij waarschijnlijk verwijzen naar Genesis 17:7 of Handelingen 2:39 (Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal) , of zoals het doopformulier zegt: Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn verbond, dopen.

Bronnen

De volgende bronnen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Aagtekerke zijn geraadpleegd:

  • Aagtekerke Doopboek
  • Lidmatenboek
  • Trouwen
  • de transcriptie van deze drie bronnen is van de hand van W. de Visser, Aagtekerke