Barak

Uit Christipedia

Barak was de overwinnaar van het leger van de koning der Kanaänieten Jabin. Door de profetes Debora aangevuurd en met haar verenigd, trok hij met zijn tienduizend dapperen tegen Sisera, Jabin’s legeroverste, te velde in de vlakte van Jizreël. Sisera moest vluchten en werd door de vrouw Jaël gedood. Zo werd Israël verlost uit een 20-jarige verdrukking. Richt. 4:6 - 5:31.

1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[1] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud

Barak was de zoon van Abinoam, uit Kedes[2], een stad in het stamgebied van Naftali gelegen. Zijn naam betekent 'bliksem, bliksemflits', van het werkwoord barok, 'bliksem schieten, werpen; bliksemen'[3].

Jabin, koning van Kanaän, had met geweld de kinderen van Israël twintig jaar onderdrukt. De profetes Deborah, die Israël destijds richtte, riep Barak op om uit de stammen Naftali en Zebulon 10.000 mannen te recruteren, opdat God in zijn hand zou overleveren Sisera, de aanvoerder van het leger van Jabin, die 900 ijzeren wagens had.

Het vereist een groot geloof om zo’n sterke vijand aan te vallen met zo'n kleine kracht, en Barak had niet zo’n sterk geloof in God; hij zei dat hij niet zou gaan tenzij Debora meeging. Debora stemde toe, maar zei Barak dat het niet tot zijn eer zou strekken; Sisera zou vallen door de hand van een vrouw. En toen de legers tegenover elkaar stonden was het nog Debora die Barak moest zeggen wanneer hij tot de aanval moest overgaan.

Barak legerde zich met 10.000 man op de berg Tabor, van waar hij zich, als van een natuurlijke vesting, neerstortte op het veel talrijker, wel toegerust leger van de Kanaänieten en een volkomen overwinning behaalde. De God van Israël versloeg de Kanaänieten door de zwaarden van de Israëlieten, en door een zware storm en het overlopen van de beek Kison (Richt. 4:6-17; 5:20,21).

Sisera verliet zijn strijdwagen en nam de toevlucht tot het huis van Heber de Keniet, waar hij werd gedood door Jaël, de huisvrouw van Heber (Richt. 4:18-24.) De laatste beslissende daad werd dus niet door Baraks hand volbracht, maar door de vrouw Jaël.

Topografische reconstructie van de overwinning door Barak en Debora
Jaël toont aan Barak de door haar gedode Sisera. Schilderij van James Tissot (1836-1902)

Barak prees met Debora de HEER in een heerlijk loflied (Richt. 5.).

Barak is weliswaar berispt, dat hij te veel op een mens (de aanwezigheid van Debora) vertrouwde, maar hij wordt nochtans (Hebr. 11 : 32) onder de helden van het geloof gerekend. Baraks geloof is als dat van de velen die kunnen volgen als een ander zal leiden, hoewel zij geen eerste plaats kunnen innemen. Het is genadig van God om Barak te vermelden als één in de wolk van getuigen die door hun geloof overwinnaar zijn geworden.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst hieruit is op 30 sept. 2013 tekst verwerkt.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste del A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Barak. Hieruit is op 30 sept.  2013 tekst genomen en verwerkt.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Barak. Hieruit is op 30 sept. 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoten

  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.
  2. Niet te verwarren met Kades-Barnea in het uiterste zuiden van Juda.
  3. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Barak. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van Online Bible, bijbelsoftware uitgegeven door Importantie.