BasisBijbel

Uit Christipedia

De BasisBijbel is een in 2013 verschenen Bijbel in makkelijk Nederlands. De tekst is geen vertaling, maar een hervertelling op basis van de oude Statenvertaling. Deze Bijbeluitgave is een goed alternatief voor Het Boek en de Bijbel in Gewone Taal. Het is een instap-Bijbel voor beginnende Bijbellezers.

De tekst is geen vertaling van de grondtekst, maar een parafrase (een verklarende, vertellende weergave) van de tekst van de Statenbijbel. Het doel was de tekst van de Heilige Schrift zo betrouwbaar mogelijk in eenvoudige taal weer te geven, om de Bijbel voor iedereen toegankelijk te maken. De BasisBijbel is makkelijker te begrijpen dan de vertaling van Het Boek.

De BasisBijbel is in vijftien jaar tijd (1998 — 2013) geschreven door Jacoline Kleyn, lid van een evangelische gemeente. Zij wilde de Bijbel toegankelijk wilde maken voor iedereen die andere Bijbels te moeilijk vindt. "Vijftien jaar geleden zocht ik een Bijbel voor mijn kinderen. Het Boek bestond toen al en ook de Groot Nieuws Bijbel, maar die was vaak toch te ingewikkeld als het ging over bijvoorbeeld zonde, rechtvaardiging en heiliging. Ook merkte ik dat veel niet-christenen de Bijbel te ingewikkeld vonden. Dat houdt mensen toch af van Bijbel lezen. Toen dacht ik: laat ik proberen zelf een vertaling te maken. Ik dacht het in zeven jaar te kunnen doen. Het werden er 15."[1] "Al schrijvend ging het leesniveau wel iets omhoog, zodat het niet een kinderbijbel zou worden."[2]

De Bijbel verscheen in 2013 als digitale "BasicBijbel" op het internet. Vanaf 20 oktober 2015 kreeg deze Bijbeluitgave de naam "BasisBijbel". In 2017 verscheen een goedkope papieren editie bij de ZakBijbelBond.  

Enkele voorbeeldverzen:

Joh 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid. (TELOS)

Joh. 1:14 Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. (BasisBijbel)

Enkele vertalingen van Jes. 7:14

Jes. 7:14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. (SV)

Jes 7:14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven. (NBG51)

Jes. 7:14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. (NBV2004)

Jes. 7:14 U wil God niet om een teken vragen. Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuël (= 'God met ons') noemen. (BasisBijbel)

2 Tim 3:16 in twee vertalingen:

2Tim. 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, 2Ti 3:17 opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. (TELOS)

2 Tim. 3:16 Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. [null 17] Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. (BasisBijbel)

Het Nederlands is eenvoudig. Zinnen en woorden zijn kort gehouden. Typische Bijbelwoorden zoals zondvloed, tabernakel, zonde, rechtvaardiging, ark, zijn vervangen door gewone woorden uit de dagelijkse taal: "grote overstroming", "tent van ontmoeting", "ongehoorzaamheid aan God", enz. Daardoor is deze Bijbel ook geschikt voor beginnende Bijbellezers. Hier en daar zijn woorden toegevoegd, vaak in grijze kleur, om iets kort uit te leggen of om de zin duidelijker te maken. De betekenis van sommige namen is aangegeven, zoals van Henoch (= 'toegewijd'), Metusala (= 'als hij gestorven is, zal het gebeuren') en Immanuel (= 'God met ons'). Maten en gewichten zijn aangegeven in de oorspronkelijke eenheden, zoals sikkel, efa, gera en dergelijke, maar zijn daarachter, tussen haakjes, omgerekend naar de eenheden van nu. Bijvoorbeeld achter "1 el" staat "(50 centimeter)", achter "20 gera" staat "(11 gram)". Beeldspraak is zoveel mogelijk behouden, maar wel met een verduidelijking. Een voorbeeld van het figuurlijke "geworteld":

Col. 2:7 terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. (TELOS)

Dit vers luidt in de BasisBijbel:

Col. 2:7 Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in Hem geworteld staan. Dan zullen jullie in Hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. Wees ook dankbaar.

Lezers spreken van een "warme vertaling"[3].

Elke Bijbelboek is voorzien van een verklarende inleiding. In tegenstelling tot de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) verraden de inleidingen van de BasisBijbel geen moderne vrijzinnige Bijbelkritiek.

Meer informatie

Bron

BasisBijbel, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is verwerkt op 13 jan. 2018.

Voetnoten

  1. Aangehaald in: Rik Bokelman, "Veel woorden in Bijbelvertalingen zijn te ingewikkeld", CIP.nl, nieuwsbericht 27 maart 2013.
  2. Jacoline Kleyn, BasicBijbel.nl - de makkelijkst leesbare complete Bijbel in Nederland(2013)
  3. "Dat is de term die wij steeds terug horen van de gebruikers die wij spreken", meldt de ZakBijbelBond in zijn gebeds- en nieuwsbrief van najaar 2017.