Bijbelse feesten

Uit Christipedia

In de bijbel heeft God 7 bijbelse feesten ingesteld. Bestaande uit 4 voorjaarsfeesten en 3 najaarsfeesten.

  1. Pesach
  2. Ongezuurde broden
  3. Eerstelingen
  4. Wekenfeest
  5. Bazuinenfeest
  6. Grote verzoendag
  7. Loofhuttenfeest

Leviticus 23:2 De feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen.(NBV)

Dit artikel moeten worden samengevoegd met het artikel Hoogtijden van de HEER, omdat ze over hetzelfde onderwerp gaan. — Kees Langeveld, 6 okt. 2021.

Voorjaarsfeesten

Pesach

Pesach staat in het teken van bevrijding. Het volk Israel kreeg tijdens de slavernij in Egypte de opdracht om op Nisan 10 een Pesachlam te selecteren, het 4 dagen op gebreken te onderzoeken en op Nisan 14 te slachten. Het bloed moest in geloof op de deurposten worden gestreken. De dood zou dan aan die deur voorbij gaan.(exodus 12)[1]

Schaduwbeeld

Jezus komt op Nisan 10 Jeruzalem binnen en wordt 4 dagen geïnspecteerd op gebreken (zach 9:9). Op Nisan 14 geeft Jezus Zijn leven aan het kruis. Exact op het moment dat de Hogepriester het Pesachlammetje slacht inde tempel. Jezus is het perfecte, smetteloze pesachlam dat wordt geofferd voor de wereld.[2]

Ongezuurde broden (Ha’Matzot) Nisan 15

Ongezuurde Broden staat in het teken van Reiniging. Op Nisan 15 werden de Israëlieten uit de slavernij van Egypte geleid. Zij moesten 7 dagen brood zonder zuurdesem eten. De uittocht moest elk jaar worden herdacht op de Ongezuurde broden en er mocht geen kruimel zuurdesem aanwezig zijn in de huizen (exodus 12)

Schaduwbeeld

Jezus is on ongezuurde Brood des Levens. Joh 6-48-51. Hij die volledig zonder zonde was, stierf voor ons. Op Nisan 15 daalde Jezus af naar het dodenrijk en rekende hij voorgoed af met de macht van de zonde. Wij zijn geroepen om radicaal af te rekenen met zond en zelf als ongedesemd brood te zijn. 1 kor 7-8.

Eerstelingen (Bikkoeriem) Nisan 17

De exodus uit Egypte, 1907

Op Nisan 17 trok het volk Israël door de Schelfzee. De macht van de Farao werd definitief vernietigd. Het was een doop, waarbij de grote tegenstander verdronk en het volk aan de overkant op het droge gin in vrijheid. Door het sterven van de Farao, stief de oude identiteit van de Israëlieten en waren ze vrij i.p.v. slaaf. Dit is een verwijzing naar de doop waarin we symbolisch sterven aan onze oude identiteit en opstaan in nieuwheid van leven.

Schaduwbeeld

De eerste oogst werd aan God opgedragen. Hierdoor was de rest van de oogst ook geheiligd. Dit is een beeld van Jezus die als Eersteling de rest van de “Oogst” heiligt. Op het eerstelingenfeest staat Jezus op uit de dood als eersteling. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen. (1kor:15:20)

Wekenfeest (Sjavoeot) Sivan

Het Wekenfeest valt op de 50e dag na het Eerstelingenfeest. Bij het eerste Wekenfeest sloot God een verbond met Zijn volk bij de berg Sinaï en schreef God de wetten op steen. Eeuwen later schreef Hij exact op die kalenderdag Zijn wet op de harten van mensen, door de uitstorting van de Heilige Geest (Ex.20, Ex.24, Ex.34, Jer.31:31-33, Ez.36:27). Tijdens het Wekenfeest werd een offer gebracht van de tarweoogst in de tempel. Gods glorie daalde dan neer.

Schaduwbeeld

Zoals Gods glorie neerdaalde in de tempel tijdens het Wekenfeest op de 50e dag na Eerstelingen, zo daalde Gods glorie in de vorm van de Heilige Geest neer in de menselijke tempels 50 dagen na de opstanding van Jezus (Hand.2:15, 1Petr.1:1, 1 Petr.2:5,9). Laat Gods Geest ons leven leiden, in plaats van Zijn zegen te bidden over onze keuzes en onze agenda.

Najaarsfeesten

Bazuinenfeest(Jom Teroe’a)

Een man blaast de shofar

Het volk Israël moest op de 7e nieuwe maansdag op de bazuin blazen. Er werd aan de Israëlieten geen specifieke reden voor dit feest gegeven (Lev.23:23). Het Bazuinenfeest wordt ook wel het Feest van de Verborgen Dag genoemd, omdat niemand exact de dag noch het uur wist waarop de nieuwe maan zichtbaar werd.

Toekomstbeeld

Het Bazuinenfeest wordt vervuld als Jezus bij het klinken van de laatste bazuin, de Tekia Gedola, komt om Zijn Bruidte halen. Diegenen die Christus toebehoren worden weggevoerd op de wolken (1 Tes.4:16-17, 1Kor.15:51-52). Net als de nieuwe maansdag is dit een ‘verborgen dag’ (Mat.24, Mat.25:13). Jezus neemt ons dan mee naar de plek die Hij voor ons heeft voorbereid in het huis van God de Vader (Joh.14:1-3). Het Bazuinenfeest roept ons indringend op om als een heilige, waakzame en geestelijk toegeruste Bruid klaar te staan voor de komst van onze Bruidegom. (Mat.25, 1Tes.5:4-6, Op.16:15, 2Kor.11:2-3, Ef.5:27).

Grote verzoendag (Jom Kipoer)

Grote Verzoendag is de meest heilige dag in het Joodse Jaar, waarop de hogepriester het Heilige der Heiligen betrad en d.m.v. offerbloed verzoening bewerkstelligde tussen God en het volk (Lev.16). Jezus, onze Hogepriester, is het hemelse Heilige der Heiligen binnengegaan en bewerkt door Zijn bloed voortdurend verzoening voor ons met God (Hebr.9:11-13, Hebr.4:14-16). Wij ontvangen vergeving voor de zonden die wij oprecht belijden (1Joh.1:9, Jac.5:16). Het moment dat de Hogepriester weer naar buiten kwam uit het Heilige der Heiligen, was het hoogtepunt.

Toekomstbeeld

Bij de Wederkomst zal Jezus terugkomen uit het Hemelse Heilige der Heiligen naar de aarde. Elk oog zal hem zien en elke knie zal zich voor Hem buigen! Satan wordt gebonden en het zal de Grote Dag zijn waarop God zich met heel Israël verzoent (Hebr.9:28).

Loofhuttenfeest

Het volk Israël moest 7 dagen in loofhutten (tenten/tabernakels) wonen als herinnering aan de woestijnreis (Lev.23, Num.29). Het Loofhuttenfeest stond in het teken van vreugde en dankbaarheid voor Gods voorziening tijdens deze periode. Jezus is onze Voorziener: onze Bron van Levend Water en het Licht van deze wereld en Hij wil in ons wonen. Wij zijn Zijn tabernakels (Joh.7:37-38, 1Kor.10:1-4, Joh.8:12).

Het 7e feest in de 7e maand dat 7 dagen duurt, wijst in alles naar de sabbat; de dag van rust. In dit geval de 1000 jaar van rust: het 1000-jarig Vrederijk. Jezus zal als Koning onder ons komen wonen en rechtvaardig regeren (Jes.65, Zach.14, Op.20:4-6).

Toekomstbeeld

Zoals God bij Zijn volk woonde d.m.v. de tabernakel, zo kwam Jezus door Zijn geboorte op aarde onder ons ‘tabernakelen’ (Joh.1:14). God zal later voor eeuwig onder ons wonen (Op.21:3-4). Hij zal voorzien in een eeuwig huis voor ons in het Nieuwe Jeruzalem waar alles volmaakt zal zijn (Jes.65, 2 Kor.5:1).[3]