Boeddhisme

Uit Christipedia

Het boeddhisme is de spirituele stroming die in de 6e eeuw voor Christus ontstaan is door het onderwijs van Siddhartha Gautama, beter bekend onder zijn titel "Boeddha" (“de Verlichte”). Het boeddhisme is met 362 miljoen aanhangers, waarvan het overgrote deel in Azië, de vierde ‘religie’ ter wereld (stand 2003). Het aantal boeddhisten in Nederland bedraagt naar schatting 170.000 (in 2006)[1].

Het boeddhisme leert de verlossing van het leed waaraan de mens is onderworpen. De mens is onderworpen aan een heilloze kringloop van opeenvolgende levens (deze kringloop wordt samsara genoemd). De basis van het boeddhisme zijn de ‘vier edele waarheden’:

 1. Het leven is lijden
 2. De oorzaak van het lijden is de dorst naar zinnelijke genieting
 3. Het lijden wordt opgeheven door zich los te maken van deze begeerten
 4. Door deze onthechting gaat de mens in tot het nirwana, een verlichte toestand waarbij het leven, de wil is uitgeblust.

De weg die leidt tot opheffing van het lijden is het Achtvoudige Pad:

 1. Het juiste inzicht
 2. De juiste intentie
 3. De juiste spraak
 4. Het juiste handelen
 5. De juiste wijze van levensonderhoud
 6. De juiste inzet
 7. De juiste aandacht
 8. De juiste concentratie

Deze weg leidt tot een gelukkige gemoedsgesteld die nirwana wordt genoemd. Het woord betekent 'uitgeblust, onbeweeglijk'. De mens is dan ontheven aan begeerte en lijden, losgemaakt van dwalingen en bezoedelingen. „Nirwana is uitgeblust (bevrijd) zijn van het vuur der begeerte, hartstocht en waan, die zich manifesteren in de vorm van verstorende emoties zoals hebzucht, afkeer, begoocheling en vastklampen aan het bestaan. Door het uitdoven is men bevrijd van toekomstige wedergeboortes."[2]

Het boeddhisme verspreidde zich eerst in Zuid-Azië en later ook tot in China, Korea en Japan.

Er ontstonden verscheidene richtingen. Het hinayâna, het eigenlijke boeddhisme, leert slechts de persoonlijke verlossing. Het mahâyâna stelt het wereldheil voorop en voerde godheden in die het oorspronkelijke boeddhisme niet kent. In Tibet ontstond uit het boeddhisme het lamaïsme (Tibetaans boeddhisme).

Beoordeling

Het oorspronkelijke boeddhisme kent God noch goden. Veel latere boeddhisten, vooral in Japan, geloven echter aan bovennatuurlijke geesten (goden). Het boeddhisme is een zelfverlossingsleer. Het kent echter geen voortbestaan van persoonlijke zielen in het hiernamaals. Het heeft geen weet van het paradijs, de zondeval, de zondvloed, de verlossing door Christus Jezus, de neerdaling van de Heilige Geest, de wederkomst van Christus, een nieuwe hemel en aarde.

Wij kunnen onszelf niet verlossen. "Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven" (Rom. 5:6). Alleen God kan en zal het lijden van de rechtvaardigen opheffen. In plaats van het Achtvoudige Pad hebben wij Jezus Christus, de Zoon van God, die gezegd heeft: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij (Joh. 14:6). Hij heeft ons verlicht en zal ons volkomen verlichten. Hij is het ware licht der wereld. Wie op aarde woont en verlichting buiten Hem zoekt, is als iemand die het fysieke hemellicht zoekt buiten de machtige zon. De leer van de heilloze kringloop van levens (samsara) is in de strijd met de Bijbel, die leert dat het de mens beschikt is éénmaal te sterven (Hebr. 9:27).

De Godsgezant Paulus bidt de gelovigen 'verlichte ogen van het hart' toe:

Efe 1:16 ... terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, Efe 1:17 opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, Efe 1:18 verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, Efe 1:19 en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, Efe 1:20 die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, Efe 1:21 boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. (TELOS)

Bronnen

Onder meer: A.F. Wyers (red.), GP encyclopedie. Amsterdam: De Geïllustreerde Pers, 1968.

Meer informatie

Over boeddhisme in Nederland, zie artikel Boeddhisme in Nederland op Wikipedia.nl

Over boeddhisme in België, zie artikel Boeddhisme in België op Wikipedia.nl

J.I. van Baaren, Boeddhisme in het licht van de Bijbel. ISBN: 9789066590694. Uitgever: Importantia.

Comparison of Buddhism & Christianity, Engelstalig artikel op ReligiousTolerance.org

Esther Baker, Mijn weg van Boeddha naar Christus. Pagina's: 152. Ark Media, 2011. ISBN13: 9789033819483. ISBN10: 9033819481. Een bekeringsgeschiedenis, met informatie over het boeddhisme.

Martin Kamphuis & M. Kamphuis, Weg van Boeddha. Pagina’s: 221 pagina's. Ark Boeken, 2001. Een bekeringsgeschiedenis, met informatie over het boeddhisme.

Voetnoten

 1. Bron: Maatschappelijke organisaties in beeld, een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, 2008.
 2. Dalai lama Tenzin Gyatso, De weg naar vrijheid, blz. 121/122. Aangehaald op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nirwana