Boze

Uit Christipedia

Een boze is een zedelijk verdorven, zondig, eventueel kwaadwillend, vijandig gezind redelijk wezen. De duivel is "de boze" bij uitstek, maar ook mensen kunnen bozen zijn.

Zie Boos voor de beschrijving van de eigenschap.

Boze mens

"De boze" kan verwijzen naar een boos mens. De boze mens brengt uit zijn boze hart boze dingen voort.

Lukas 6:45 De goede mens brengt uit de goede schat van zijn hart het goede voort, en de boze brengt uit de boze schat het boze voort; want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. (Telos)

Mattheüs 12:35 De goede mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en de boze mens brengt uit zijn boze schat boze dingen voort. (Telos)

Zie verder bij Boos.

Omgaan met boze mensen

In de gemeente mogen boze mensen niet hun gang gaan. Ze moeten worden weggedaan.

1 Corinthiërs 5:13 Maar hen die buiten zijn, zal God oordelen. Doet de boze uit uw midden weg. (Telos)

Een boos mens die u om uw christen-zijn, om uw goedheid mishandelt, moet u niet weerstaan. We moeten het kwade door het goede overwinnen.

Mattheüs 5:39 Maar Ik zeg u de boze niet te weerstaan; maar wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; (Telos)

Ro 12:17  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; behartigt wat goed is voor alle mensen.  Ro 12:18  Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen.  Ro 12:19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’.  Ro 12:20  ‘Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen’.  Ro 12:21  Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. (Telos)

Tegenover boze mensen hebben wij, naast verlossing, ook liefde en volharding nodig.

2Th 3:1  Overigens, broeders, bidt voor ons, dat het woord van de Heer zijn voortgang heeft en verheerlijkt wordt, zoals ook bij u,   2Th 3:2  en dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Want trouw is niet het deel van allen;  2Th 3:3  maar de Heer is trouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze.  2Th 3:4  Maar wij vertrouwen van u in de Heer, dat u en doet en zult doen wat wij bevelen.  2Th 3:5  De Heer nu moge uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. (Telos)

Zie verder bij Boos.

Duivel

De duivel is 'de boze'. Hij houdt de mens van goede dingen af, berokkent de mens allerlei kwaad en doet hem zondigen, slecht handelen.

Mattheüs 13:19 Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid; dit is hij die bij de weg is gezaaid. (Telos)

De "zonen van de boze" zijn mensen die evenals de duivel, onder zijn invloed, slechte dingen doen.

Mattheüs 13:39 de dolik zijn de zonen van de boze, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel, de oogst is de voleinding van de eeuw, en de maaiers zijn engelen. (Telos)

Kain was "uit de boze", stond onder diens invloed.

1 Johannes 3:12 ... zoals Kain uit de boze was en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig. (Telos)

Mt 5:37  Laat uw woord ja echter ja zijn, en uw nee nee; en wat meer is dan dit, is uit de boze. (Telos)

Bewaring voor de boze (duivel)

Jezus bad zijn Vader dat wij bewaard zouden worden voor de boze.

Johannes 17:15 Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. (Telos)

De Heer zelf zal ons bewaren voor de boze.

2 Thessalonicen 3:3   maar de Heer is trouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. (Telos)

Wij kunnen ook onszelf bewaren.

1 Johannes 5:18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. (Telos)

Wij hebben ons tegen de boze te wapenen.

Efeziërs 6:13 Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. (...) Efeziërs 6:16 terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. (Telos)

Wanneer we "in de boze dag" (Ef. 6:13) door de boze verzocht worden, moeten we om verlossing bidden. Gebed om verlossing is een onderdeel van Jezus' modelgebed.

Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Telos)

De boze overwinnen

Wij kunnen de boze overwinnen, wanneer en doordat wij hem succesvol weerstaan, hem terugdringen of terugpakken wat hij ons ontroofd heeft. Gods Woord is ons wapen.

1 Johannes 2:13  ... Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. ... 1 Johannes 2:14  ... Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. (Telos)

Jezus "overwon", in deze zin, toen hij verzocht werd in de woestijn. Gods woord bleek in hem te zijn. Hij haalde het aan tegen de listen van de boze. "Er staat geschreven," zei hij in reactie op een verzoeking.

Zie ook

Boos | Boosheid