Brief van Barnabas

Uit Christipedia

De Brief van Barnabas is een Grieks christelijk geschrift uit de vroege tweede eeuw.

Handschriften. Het oudste en beste handschrift dat van de tekst is overgebleven, is de Codex Sinaïticus uit ca. 350. Tot de ontdekking van de Codex Sinaïticus was men aangewezen op acht Griekse handschriften die teruggingen op één origineel en die begonnen bij hoofdstuk 5, vers 7. Voor het ontbrekende gedeelte was men aangewezen op een Latijns handschrift.

Auteur. De brief noemt de auteur niet. In de Oudheid is deze brief, naar men denkt onterecht, aan de nieuwtestamentische persoon Barnabas toegeschreven.

Het geschrift wordt gerekend tot de geschriften van de Apostolische Vaders.

Justinus de Martelaar, Ireneüs van Lyon en Tertullianus hebben soms een overeenkomstige gedachtengang als deze brief, maar dat kan ook betekenen dat ze deze gedachten aan dezelfde bron ontleend hebben. Clemens van Alexandrië citeerde er uit, Eusebius van Caesarea en Hiëronymus van Stridon kenden het, maar vonden niet dat het onderdeel uitmaakte van de Bijbel.

Plaats. De brief zelf geeft geen informatie van de herkomst. Over het algemeen denkt men aan Alexandrië, omdat Clemens van Alexandrië er daar in 200 al een soort commentaar op schreef.

Tijd. De brief gewaagt van plannen om de tempel te Jeruzalem te herbouwen. Deze was in 70 verwoest, en na het jaar 136 was herbouw ondenkbaar. De brief zal derhalve tussen 70 en 136 geschreven zijn. Rond 325 stond de brief zo hoog in aanzien, dat ze in de Codex Sinaïticus werd opgenomen.

Inhoud

De brief van Barnabas wijst op gedeelten van het Oude Testament die op Jezus Christus wijzen en behandelt oudtestamentische zaken in een christelijk perspectief. Samenvatting:

 1. Begroeting
 2. God heeft door de profeten gezegd dat hij geen slachtoffers of brandoffers wil.
 3. God wil geen vasten; het gaat om de binnenkant.
 4. Let op! We leven in de eindtijd
 5. De profeten spraken over Christus,
 6. Alles is klaar, we mogen toetreden tot een blije viering van het verbond,
 7. De tabernakeldienst was een voorafschaduwing van wat met Christus zou gebeuren.
 8. Nog een voorbeeld
 9. Niet je lichaam, maar je zondige hart laten besnijden.
 10. Geestelijke betekenis van reine en onreine dieren.
 11. God voorspelde het water van de doop.
 12. God voorzegde de kruisiging.
 13. Wij hebben deel aan het verbond
 14. Israël is het verbond kwijt.
 15. De zondag in plaats van de sabbat.
 16. Geen tempel kan God omvatten, zo groot is God. Mensen zijn Gods tempel.
 17. Eerste slot
 18. Er zijn twee wegen; de weg van de duisternis en de weg van het licht.
 19. De weg van het licht
 20. De weg van de duisternis
 21. Oproep tot gehoorzaamheid
 22. Slot

Meer informatie

De Brief van Barnabas. Vertaalde tekst op Godsplan.eu

Brief van Barnabas (2e eeuw n.Chr.), op JMPauw.nl.

Brief van Barnabas, nl.wikipedia.org.

Bron

Brief van Barnabas, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 9 aug. 2020.