Christendom

Uit Christipedia

Het christendom is de godsdienst van de christenen, zij die belijden te geloven in Jezus Christus.

Synoniem: christianisme[1].

De Weg. In de Bijbel komt het woord 'christendom' of 'christenheid' niet voor, 'christen' wel. In het begin werd het geloof en het leven van de leerlingen van de Heer Jezus aangeduid als "de Weg". De leerlingen waren "die van de Weg waren" (Hand. 9:2).

Zie De Weg voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

'Sekte'. In de ogen van buitenstaanders was 'de Weg' een sekte.

Hnd 28:22 Wij achten het echter juist van u te horen wat uw denkbeelden zijn; want wat deze sekte betreft, ons is bekend dat zij overal wordt tegengesproken. (TELOS)

Christenheid. Het aantal christenen is relatief groot. Op een wereldbevolking van 6,7 miljard mensen wordt 2,1 miljard tot het christendom gerekend (anno 2009). Daarmee is het christendom in aantallen aanhangers de grootste godsdienst op aarde. De Heer Jezus vergeleek het Koninkrijk van God met een mosterdzaad. Het kleine mosterdzaad dat ontkiemt en groeit, wordt "groter dan alle groenten en maakt grote takken" (Marc. 4:32).

Mr 4:31 Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden die op de aarde zijn; Mr 4:32 en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.  (TELOS)

De volgende video laat zien hoe het christendom zich over de wereld heeft verspreid.


The Spread of the Gospel. Speelduur: 1 min. 30 sec. Gepubliceerd op Youtube.com door Lita Family op 12 juni 2015.

Als we het begrip 'takken' op de vertakkingen binnen de christenheid toepassen, dan is de Rooms-katholieke kerk de grootste tak. Ruim de helft van de christenen, te weten 1,16 miljard zielen, zijn rooms-katholieken (stand eind 2008)[2]. De meeste christenen wonen anno 2012 in niet-westerse landen. Dagelijks komen er 83.000 christenen bij (anno 2011[3]).

Afrika. In Afrika is een op twee personen christen. In dat werelddeel groeit het aantal christenen met 23.000 christenen per dag.

Groepen. Er zijn wereldwijd ongeveer 42.000 kerkgenootschappen en groepen. De christenen komen samen in bijna 5,2 miljoen gemeenten. De Rooms-Katholieke Kerk is met bijna 1,2 miljard leden het grootste kerk de grootste denominatie (stand 2011). Daarna volgen protestanten (426 miljoen), onafhankelijke kerken (378 miljoen), orthodoxen (271 miljoen), anglicanen (87,5 miljoen) en overige christenen (35,5 miljoen)[3]. De oudste christengemeenschap in de wereld (anno 2011[4]) woont in Bethlehem, de geboorteplaats van de Heer Jezus.

Met gemiddeld 31.000 nieuwe leden per dag in 2011 is de Rooms-Katholieke Kerk de snelst groeide christelijke groepering. De onafhankelijken (24.000) en protestanten (20.000) volgen daarna[3].

Bijbelbezit. Volgens de Bible League (2009) zijn er naar schatting 500 miljoen christenen die geen eigen Bijbel hebben.

Zendelingen. In de wereld zijn 400.000 zendelingen actief (anno 2011). Dat aantal neemt echter iedere dag met drie af (anno 2011)[3]. Aan bijna een derde van de wereldbevolking, dat is aan 2 miljard zielen, is nog nooit het Evangelie verkondigd. Van de wereldburgers hebben 2,68 miljard mensen wel eens over Jezus Christus gehoord, maar geloven ze niet in Hem[3].

Verdrukking. De Heer Jezus heeft voorzegd dat zijn leerlingen in de wereld verdrukking zouden lijden. Meer dan 150 miljoen christenen worden verdrukt om hun geloof[5]. Christenen zijn (anno 2009) de meest gediscrimineerde geloofsgroep in de wereld. Naar schatting 200 miljoen christenen, dat is ongeveer een op de tien, worden gediscrimineerd[6]. Jaarlijks sterven veel christenen sterven als martelaren.

Zegenrijke gevolgen van het christendom

Het christendom is een zegen voor de mensheid. Het oefent een heilzame en beschavende werking uit. Zondaren leren de genade van God kennen en, tot hun eeuwig heil, hun vertrouwen op God en de Heer Jezus. De hervorming door het christendom was zeer zegenrijk, zowel op godsdienstig als op zedelijk en maatschappelijk gebied.

Godsdienst. Het heidendom, peilloos diep gezonken, week voor het geloof aan de éne ware God: Schepper, Heer en Bestuurder van hemel en aarde.

Moraal. Zedelijk gebied: de zonde, die in het heidendom haar tempels bezat en de meeste vereerders vond, week, naarmate het christendom dieper doordrong, voor de christelijke deugd.

Gezin. De vrouw werd opgeheven uit haar staat van schandelijke vernedering en verkreeg een ereplaats in het huiselijk en maatschappelijk leven. Het kind kreeg een christenvader en christenmoeder, die het met vreugde begroetten als een afgebeden Godsgeschenk.

Maatschappij. Het zware juk van de slavernij week voor de zachte plicht der gehoorzaamheid.

Zendelingen hebben ziekenhuizen gebouwd en onderwijsinstellingen opgericht. Zo begonnen bijvoorbeeld in de jaren vijftig van de 20e eeuw zendingen een ziekenhuis in de Mattru-Jong, een kleine stad in het zuiden Sierra Leone, en dit ziekenhuis stond al snel goed bekend[7].

Arbeid. De bij de Grieken en Romeinen zoo verachte arbeid werd geadeld.

Overheid. Bij elke vervolging bleek duidelijker, dat voor talloos velen in het onmetelijke Romeinse Rijk de wíl van de keizer niet langer de hoogste en enige wet was. De tirannie der dwingelanden werd gebreideld, doch tevens het wettig gezag bevestigd en overstraald met de weerglans van het goddelijk gezag.

De gemeente van God bewijst de goddelijkheid van haar zending, om een licht in de wereld te zijn, door haar heiligheid (niet zonder gebrek en zwakheid) en onuitputtelijke vruchtbaarheid in alle goed.

Nederland

Het aantal evangelische christenen in Nederland ligt tussen de 500 en 800 duizend[8].

De Bijbel van kaft-tot-kaft is niet langer het ijkpunt van de evangelische rechtzinnigheid, maar een juist zicht op Christus, missionaire gedrevenheid en radicale navolging. De evangelische beweging zet zich nauwelijks meer af tegen de gevestigde kerken. Men wil niet op een eilandje blijven en zoekt vooral toenadering en verbinding met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen[9]. [Bron]

De gemiddelde evangelische voorganger is een getrouwde man van tegen de vijftig en afkomstig uit een niet-evangelisch, traditioneel kerkgenootschap. Het gros van de voorgangers heeft geen bezwaar tegen vrouwelijke gemeenteleiders[9].

Beoordeling: Wanneer de bijbel minder gekend en minder belangrijk of gezaghebbend wordt, kunnen onbijbelse praktijken zoals vrouwelijke gemeenteleiders makkelijker ingang vinden. Zicht op en navolging van de Heer Jezus, evangelieverkondiging, kennis van en gehoorzaamheid aan Gods Woord zijn alle belangrijk.

Ontwikkelingen en tendenzen

Het christendom heeft te maken met de volgende ontwikkelingen en tendenzen (eerste aanzet tot een langere opsomming):

Vermenigvuldiging in niet-westerse wereld

Het christendom groeit anno 2012 het sterkst in landen die geen lange christelijke traditie of cultuur hebben, zoals China.

Secularisering

Volgens de Duitse Evangelische Alliantie (2009) zal het christenen steeds lastiger gemaakt worden voor hun geloof uit te komen. De Duitse media lanceren steeds vader ‘aanvallen’ op christenen en op christelijk gedachtegoed. De liberale Duitse krant TAZ waarschuwde haar lezers voor christenen en verzette zich tegen een christelijk jeugdfestival dat ‘aartsconservatief’ zou zijn en ‘slecht voor onze Duitse jeugd. In het door de Duitse overheid gesponsorde schoolblad Q-rage verscheen een fel anti-christelijk artikel. “De tijd waarin christenen die de Bijbel letterlijk nemen en geloven in God de Schepper van alle dingen, is tot een einde gekomen”, merkte de secretaris-generaal van de alliantie op.

82% van de christenen in Groot-Brittannië vindt het steeds moeilijker om te leven in een geseculariseerde maatschappij. Wat christenen zorgen baart is het kleine aantal mensen dat in Jezus gelooft, het toenemend gebruik van drugs en alcohol en de groei van andere religies in het land. (Volgens het Britse onderzoeksbureau ComRes, 2009).

Ontkerkelijking

De afnemende kerkgang en het opgeven van kerkelijk lidmaatschap hangt samen met de secularisering. In vroeger tijden was de kerk(elijke) gemeenschap belangrijker en stonden de kerkgebouwen vaak in het centrum van een dorp. In het Achterhoekse dorp Gelselaar is de Nederlands Hervormde Kerk met de daarom heen gelegen boerderij het oudste gedeelte van het dorp. Wat opvalt is dat de woongedeelten van de huizen op de kerk zijn gericht, terwijl de stalopening uitkomt op de omliggende straat. Het is alsof de vroegere bewoners wilden zeggen: de kerk is voor ons belangrijk. Vandaag de dag gaan veel kerken wegens leegloop dicht. Nieuwe kerkgebouwen verrijzen niet zelden aan de rand van een stad of dorp, zoals in Ede (Gelderland).

Kleinschalig gemeenschapsleven

Onder westerse christenen leeft de behoefte aan kleinschalige kernen van intens christelijk leven. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat de eerste christenen hun bezittingen deelden, samen baden, het avondmaal vierden.

Bron

H.M.H. Bartels, Geschiedenis der Katholieke Kerk (Venloo: G. Mosmans senior, 1926) blz. 48. Enige tekst betreffende de zegenrijke gevolgen van het christendom is onder wijziging verwerkt op 11 aug. 2018.

Meer informatie

Karl Rudolf Hagenbach, De Christelijke kerk in de eerste drie eeuwen. Rotterdam, 1853. 223 pag. Gedigitaliseerd exemplaar. Kerkhistorisch werk.

Het Pew Forum toont in een tabel hoe de christenen verspreid zijn over de landen van de wereld: christelijke bevolking in cijfers naar land.

Voetnoten

  1. Gebruikt in bijvoorbeeld B. Wielenga, De heerlijkheid van het Oosten (1930), blz. 104.
  2. Nieuwsartikel Wereldwijd meer moslims dan katholieken op RefDag.nl, 19 aug. 2009
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Artikel Steeds minder atheïsten, nieuwsartikel op RefDag, 3 dec. 2011. Het genoemde aantal blijkt uit het onderzoek ”Status of Global Mission 2012” van het Amerikaanse tijdschrift International Bulletin of Missionary Research (IBMR).
  4. Actie voor christenen in Bethlehem, nieuwsbericht RKK.nl, 4 dec. 2011.
  5. Nieuwsartikel Plus de 150 millions de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, op TopChretien.com, dd. 29 okt. 2009
  6. Nieuwsartikel 200 miljoen christenen slachtoffer van discriminatie, op Kerknet.be dd. 29 okt. 2009
  7. Berichten over het werk van de Heer in binnen- en buitenland, 44e jaargang, juli/augustus 2018, blz. 14-15.
  8. Gert de Jong, Evangelische christenen in Nederland, 2004.
  9. 9,0 9,1 http://www.nd.nl/artikelen/2009/februari/07/minder-bijbel-meer-navolging