Demas

Uit Christipedia

Demas was een medearbeider van Paulus, die de apostel later, toen deze in Rome gevangen zat, in de steek liet.

Hij wordt genoemd in de volgende Schriftplaatsen: Col 4:14; 2Tim. 4:10; Filem. 1:24.

Zijn naam in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament is δημας, Demas. De naam komt 3x voor in de Bijbel. Strongnummer: 1214. Betekenis: “regeerder van het volk".

Deze medehelper van de apostel wordt in de brief van Paulus aan Filémon, geschreven tijdens zijn gevangenschap in Caesarea ca. 58 na Chr., een medearbeider genoemd.

Flm 1:24 Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, mijn medearbeiders. (TELOS)

Demas wordt ook genoemd in de brief van Paulus aan de Kolossenzen, geschreven tijdens de gevangenschap van de apostel in Ceasarea (ca. 58 na Chr.) of Rome (ca. 61 na Chr.).

Col 4:14 U groet Lukas, de geliefde arts, en Demas. (TELOS)

Ook hier bleek Demas in tegenwoordigheid van Lukas te zijn. Toen Paulus in Rome gevangen zat (ca. 61 na Chr.) liet Demas de apostel in de steek liet, en ging naar Thessalonika. Paulus noemt de reden voor het vertrek van Demas: ‘daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen’. Lukas daarentegen bleef bij Paulus.

2Ti 4:9  Beijver je spoedig tot mij te komen; 2Ti 4:10 want Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen, en is naar Thessalonika gereisd, Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie. 2Ti 4:11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. (TELOS)

Ligging van Rome (Italië) en Thessalonica (Macedonië).