Bidden

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Gebed)

Bidden is eigenlijk om iets vragen, verzoeken, een bede doen, een verlangen bekendmaken. Wanneer God onze bede inwilligt, wanneer Hij doet of geeft wat wij vragen, spreken we van een verhoring. God hoort en verhoort gebeden. Wanneer Hij geeft, ontvangen wij (Jac. 1:5). Maar omdat God niet alleen onze wensen en verlangens wil aanhoren, maar ook onze dank, twijfels, blijdschap enz., heeft 'bidden' ook de ruimere betekenis gekregen van 'spreken tot God'.

Danken of bidden voor de maaltijd

We kunnen God alles zeggen wat ons bezig houdt. Vooral is bidden: het zoeken van omgang met God; Zijn nabijheid zoeken, Zijn Aangezicht zoeken. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen. De echte bidder is niet zozeer verlegen om Gods hulp of gave, maar om Zijn gunst en nabijheid. Als Hij komt, is de ziel gerust. Zoals een kind in een donkere nacht na een angstige droom gerust is, wanneer vader of moeder maar dichtbij is.

Vrouw geknield in gebed. Schilderij door George Henry Boughton, ca. 1860.

Wat is bidden dus? Niet onze wil en ons inzicht aan God bekend maken, veel minder aan Hem opleggen, maar communicatie, gesprek, ontmoeting met God. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord en wij spreken vanuit de grond van ons hart tot de HEERE.

Bidden is ook ons onvermogen belijden; hoe afhankelijk we zijn van God. Zo’n gestalte van hart is het meest tot Zijn eer! Ook belijden we in ons gebed hoe innig lief we God hebben, hoe graag we dicht bij Hem leven.


Verder is het vragen, verzoeken om een weldaad die Hij al beloofd heeft. Bidden is dan ook niet alleen vanuit de nood vragen om Gods genade en Geest. Het is ook zeker weten en er vast van overtuigd zijn dat God almachtig is en dat Hij dus kan doen wat wij niet kunnen. Daarbij mogen we in de weg van gebed leren kinderlijk vertrouwen beoefenen in Zijn gewilligheid en betrouwbaarheid om ons te geven wat Hij van ons eist (zie Augustinus: geef wat Gij beveelt, en beveel wat Gij wilt).

Jonge vrouw biddend in de kerk. Schilderij door Jules Breton (1854).

Jakobus 1:5  Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden. Jakobus 1:6  Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Jakobus 1:7  Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen; Jakobus 1:8  hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen.

Hand. 4:31 En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.

Tot wie bidden?

We mogen bidden tot de Vader en tot de Zoon. De Heer Jezus hield zijn leerlingen voor om te bidden tot de Vader, zie hierna. Maar we mogen ook bidden tot Hemzelf. Bidden tot de Heilige Geest kent de Schrift niet.

Vrouwen biddend in de kerk. Schilderij door Jean-Baptiste Jules Trayer (19e eeuw).

Jezus aanroepen

De apostel Paulus schreef zijn eerste brief aan de gelovigen te Korinthe ook aan "allen, in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen":

1Co 1:2 aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen, in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heer: (TELOS)

In het gebed mogen wij ons tot de Heer Jezus richten. Dat is mogelijk omdat Jezus een goddelijke persoon is, de Zoon van God. Hij is alomtegenwoordig, alhorend, alziend. Hij hoort iedereen! Deze vermogens heeft een engel niet. Degenen die de Heer Jezus indertijd te Damascus aanriepen, liepen gevaar:

Hnd 9:14 en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen te boeien. (TELOS)

Hnd 9:21 En allen die het hoorden, raakten buiten zichzelf en zeiden: Is deze niet degene die in Jeruzalem hen verdelgde die deze naam aanroepen, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? (TELOS)

Ananias zei tot de bekeerde Saulus:

Hnd 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. (TELOS)

Een boer en boerin biddend bij het vallen van de avond.

Stefanus riep de Heer Jezus aan toen hij gestenigd werd:

Hnd 7:59 En zij stenigden Stefanus, die de Heer aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. (TELOS)

Paulus bad de Heer Jezus om bevrijding van 'een doorn voor het vlees'.

2Co 12:7  en opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet verhef, is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet verhef.  2Co 12:8  Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden dat hij van mij zou wijken;  2Co 12:9  en Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont.  2Co 12:10  Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. (Telos)

Jezus bedanken

1Ti 1:12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, (Telos)

Joh 5:23  opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem heeft gezonden. (Telos)

Hoe te bidden?

De Heer Jezus heeft zijn leerlingen geleerd hoe ze moesten bidden.

'Gebedshand'

Ezelsbruggetje voor veelzijdig bidden.

Duim = Danken
Wijsvinger = bidden voor de wereld
Middelvinger = bidden voor mijzelf
Ringvinger = bidden voor relaties
Pink = Prijzen van God

Relaties: familie, vrienden, medegelovigen, buren, collega's.

Wereld: volken, overheden, evangelisatiewerk.

Matt. 6:5 en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.  Matt. 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.  Matt. 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Wat bidden?

De Heer gaf zelfs een voorbeeldgebed (Mattheus 6:9-13).

Het gebed voor de maaltijd. Schilderij van Jan Steen. Jaar: 1660.

Bidt gij dan aldus:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
[Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Zie over dit gebed meer bij Onze Vader (gebed).

Bidden en de Heilige Geest

We weten vaak niet 'wat wij naar behoren zullen bidden' (Rom. 8:26). De Geest van God komt ons te hulp.

Ro 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ro 8:27 En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen. Ro 8:28 Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Ro 8:29 Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, ... (Telos)

Als een gebed onverhoord blijft, mogen we weten dat alle dingen, ook die ons moeilijk vallen en bekommernis geven, meewerken ten goede, tot het goede doel van God met ons leven.

Bidden in [de] Heilige Geest.

De apostel Paulus en Juda vermanen ons te bidden in de Heilige Geest:

Efe 6:18  terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, (Telos)

Jds 1:20  Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in [de] Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God (Telos)

De Geest woont in onze harten en maakt dat wij, in een geest van zoonschap, God als Vader aanroepen.

Ga 4:6  En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader! (Telos)

Vgl.:

Ro 8:15  Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader! (Telos)

Het Griekse woord vertaald door 'in' (Ef. 6:18, Jud. 1:20) is 'en', dat 'in, door, met, enz.' betekent en een punt aangeeft, in plaats, tijd of toestand, waardoor of waarmee iets gedaan wordt[1]. Bidden in de Heilige Geest schijnt te betekenen: bidden met de hulp en leiding van de Heilige Geest. Bidden in de Geest is niet gelijk te stellen met bidden in een vreemde taal (tongentaal)[2]. Wanneer we bidden in de Heilige Geest zullen we ook meer gericht zijn op God en minder onze wensen vooropstellen, zoals in het voorbeeldgebed ('Het onze Vader') dat de Heer Jezus zijn discipelen gaf toen ze Hem vroegen "leer ons bidden" (Luk. 11:1)[2].

Voorbede

Voorbede doen is bidden voor een of meer anderen.

Moeder die haar dochter gebeden leert. Schilderij door Jean-Baptiste Jules Trayer (19e eeuw).

Door de Heer Jezus. De Heer Jezus bad voor anderen, bijvoorbeeld voor Petrus.

Lu 22:32 Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders. (Telos)

Door de Heilige Geest. De Heilige Geest bidt voor de heiligen.

Ro 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ro 8:27 En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen. (Telos)

Voorbede door gelovigen

Gelovigen, kinderen van God, kunnen ook gezamenlijk voorbede doen. Zo werd door de gemeente vurig een gebed voor Petrus gedaan, toen hij gevangen was gezet.

Hnd 12:5 Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan. (TELOS)

Een gelovige kan om voorbede verzoeken. Zelfs de apostel Paulus deed dat:

Ro 15:30 Maar ik spoor u aan, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij; (Telos)

De Heer Jezus leerde zijn leerlingen voor hun eventuele vervolgers te bidden.

Mt 5:43  U hebt gehoord dat gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.  Mt 5:44  Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen, Mt 5:45  opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Telos)

Het is goed voor andere gelovigen te bidden, maar het is niet goed als middelaar op te treden. Er is één middelaar tussen God en mensen, de Heer Jezus Christus. 

Geen bemiddelende voorbede

Wat me opviel, is dat er geregeld na een toespraak of een bezoek wel mensen zijn die naar me toe komen met de vraag of ik voor hen wil bidden. Ik weiger dat, met de motivatie dat ik geen ‘middelaar’ ben. Die indruk kreeg ik namelijk. Mijn indruk werd bevestigd. Na een samenkomst lichtte een broeder die Engels sprak de vraag toe van een vrouw die me had gevraagd om voor haar te bidden. Hij zei: ‘U bent een man in wie de kracht van de Geest bijzonder zichtbaar is, waardoor het gebed extra kracht krijgt.’ Dat gaf een goede gelegenheid erop te wijzen dat iedere gelovige de Heilige Geest heeft en daardoor het voorrecht om persoonlijk rechtstreeks tot God te gaan.

Wij zijn allemaal broeders en zusters en voor God allemaal gelijk in onze verhouding tot Hem. Als iemand van de gelovigen voorbede nodig heeft, kan dat aan de gemeente worden bekendgemaakt. Het is ook goed om met z’n tweeën of met meerderen te bidden. Er is niets op tegen om voorbede voor anderen te doen. Maar gebed vragen in de zin van dat jij een speciale persoon bent met ‘een streepje voor’ bij God, is een misleiding. Toen ik het had uitgelegd, zei de broeder dat hij het met me eens was. Het gaf me eens te meer de overtuiging hoe belangrijk het is de gelovigen hier te bevestigen in hun eigen omgang met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 

Bron: uit het verslag van een Bijbelleraar, van zijn bezoek aan India in 2014.

Biddende vrouw. Afbeelding uit de vroege 4e eeuw in de catacombe van Calixtus, Rome.

Gebedshouding

Koning Salomo sprak een gebed bij de inwijding van de tempel. Hij deed dat geknield op zijn knieën en met zijn handen uitgebreid naar de hemel.

1Kon 8:54 Het geschiedde nu, als Salomo voleind had dit ganse gebed, en deze smeking tot den HEERE te bidden, [dat] hij van voor het altaar des HEEREN opstond, van het knielen op zijn knieën, met zijn handen uitgebreid naar den hemel; (SV)

De Schrift schrijft niet een bepaalde houding voor.

Samen bidden

Bidden kan men ook samen doen, onder andere in het gezin. Een Engels gezegde luidt: The family that prays together, stays together: het gezin dat samen bidt, blijft samen.

Wellicht hebben Daniël en zijn metgezellen samen gebeden om van God te vernemen wat de koning Nebukadnezar gedroomd had en wat de betekenis van de droom was.

Da 2:17  Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten, Da 2:18  opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid [te verkrijgen] met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. (Telos)

Mt 18:19  Voorwaar, Ik zeg u tevens, dat als twee van u overeenstemmen op de aarde over enige zaak die zij maar zouden vragen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. (Telos)

Van de eerste christenen is geschreven:

Hnd 2:42  Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. (Telos)

Een uur van gezamenlijk gebed wordt bidstond genoemd.

Afhouden, niet horen door God

Het gebed voor de maaltijd. Interieur van een boerenwoning met een biddende oude man en een jonge vrouw gezeten aan een tafel. 

God kan gebed afhouden of weigeren te horen:

Jer 7:16 Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet. (NBG51)

Jer 15:1 Maar de HERE zeide tot mij: Al stond Mozes met Samuel voor Mij, dan zou mijn ziel zich toch niet tot dit volk neigen: weg met hen, uit mijn ogen, laat hen heengaan!

Gezegden

Het gebed beweegt de hand die de wereld beweegt.
C.H. Spurgeon
-
If man works, man works
If man prays, God works
-
Niet om de wil van de mens in de hemel gedaan te krijgen,
maar om Gods wil op de aarde gedaan te krijgen.
William Law (1686 - 1761)
-
Zingen is twee keer bidden
Augustinus 
-
Guido Gezelle schreef "Gij bad op enen berg alleen"

Gij bad op enen berg alleen
en... Jesu, ik en vind er geen
waar ‘k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
zo arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Muziekvideo "Find You On My Knees"

Het volgende lied vertelt dat wij in onze nood God kunnen vinden op onze knieën, d.w.z. wanneer hij ons hart voor Hem uitstorten en ons machteloos aan Hem toevertrouwen.

Find You On My Knees
  Vind u op mijn knieën

Liedschrijvers: Ben Glover / Kari Jobe / Matt Bronleewe

Liedtekst © Sony/ATV Music Publishing LLC, Capitol Christian Music Group

Liedtekst:

Trouble chasing me again
  Moeite achtervolgt mij weer
Breaking down my best defense
  doorbreekt mijn beste verdediging
I'm looking
  Ik ben op zoek
God I'm looking for you
  God, ik ben op zoek naar U

Weary just won't let me rest
  Vermoeienis laat mij gewoon niet rusten
And fear is filling up my head
  En angst vervult mijn hoofd
I'm longing
  Ik verlang
God I'm longing for you
  God, ik verlang naar U
But I will
  Maar ik zal

Refrein:

Find you in the place I'm in
  U vinden in de plaats waar ik ben
Find you when I'm at my end
  U vinden wanneer ik aan mijn eind ben
Find you when there's
  U vinden wanneer er
Nothing left of me to offer you
  Niets van mij over is om u aan te bieden"
Except for brokenness
  Behalve gebrokenheid

You lift me up
  U heft mij op"
You never leave me thirsty
  U laat mij nooit dorstig
When I am weak
  Wanneer ik zwak ben
When I'm lost and searching
  Wanneer ik verdwaald en zoekend ben
I find you on my knees
  Vind ik U op mijn knieën

So what if sorrow shakes my faith
  Dus wat als smart mijn geloof schudt
What if heartache still remains
  Wat als hartzeer nog blijft
I'll trust you
  Ik zal U vertrouwen
My God I'll trust you
  Mijn God, U vertrouw U
'Cause you are faithful
   Want U bent trouw
And I will
  En ik zal

(Refrein)

When my hope is gone
  Wanneer mijn hoop weg is
When the fear is strong
  Wanneer de angst sterk is
When the pain is real
  Wanneer de pijn echt is
When the it's hard to heal.
  Wanneer het moeilijk is om te genezen

When my faith is shaken
  Wanneer mij geloof wordt geschud
And my heart is broken
  En mijn hart is gebroken
And my joy is stolen
  En mijn vreugde is gestolen
God I know that you lift me up
  God, ik weet dat U mij opheft
You never leave me searching
  U laat mij nooit zoekende


Gezongen door de 10-jarige Kaitlyn Maher[3]

Meer weten

Andrew Murray, Samen bidden. St. Heart Cry, 2016. Omvang: 78 blz.

J.H. Gunning Jhz., Een gebed voor elke dag. Uitgeverij Jongbloed, 2016. Omvang: 160 blz. Een herziene uitgave van Een bede voor elke dag, waarvan 28 drukken verschenen. De eerste druk verscheen in 1935.

Ruben de Jong, Buigen. De kracht van gebed. Crossroads Media, 2019. Pagina's: 145.

Zie ook

Verbidden | Onverhoorde gebeden

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 2,0 2,1 Wat betekent "bidden in de Heilige Geest"? Youtube.com: Christelijke Apologeet, 11 juni 2021. Duur: 6 min. 49 sec. Chris Verhagen weerlegt de gedachte dat bidden in de Heilige Geest betekent bidden in een vreemde taal. Naar zijn mening gaat het om bidden gericht op Gods belang, zoals in het voorbeeldgebed dat de Heer Jezus gaf.
  3. Voor de vertolking door Kari Jobe, zie https://www.youtube.com/watch?v=LGumE9nkP3o