Gereformeerde Gemeenten

Uit Christipedia

De Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn een protestants, inz. bevindelijk-gereformeerd kerkgenootschap in Nederland. Zij zijn met meer dan 107.000 leden[1] in 150 gemeenten (stand 2020) het op twee na grootste protestantse kerkverband in Nederland.

De GG heeft 150 kerkelijke gemeenten (2023)[2].

Predikanten. De GG heeft 62 predikanten (2023)[2].

De opleiding tot predikant duurt vier jaar. De GG hebben een negen mannen tellende commissie, genaamd het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten bijeen, die jaarlijks in mei bij elkaar komen om te spreken met mannen die de vier jaar durende opleiding tot predikant willen volgen. Jaarlijks worden er met ongeveer twintig kandidaten toelatingsgesprekken gevoerd. Ongeveer 90 procent van de kandidaten wordt afgewezen[2].

Sinds hun oprichting in 1907 hebben de GG te maken met een groot predikantentekort. Bijna 60% van de gemeenten heeft geen predikant (2020)[1]. De gemeentepredikanten hebben een gemiddelde leeftijd van 55,7 jaren[1].

Vrouwen. Ten dienste van vrouwen staat de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG). Anno 2022 zijn er in totaal 130 verenigingen (ca. 5000 leden) bij de bond aangesloten. De grootste is de in 2020 opgerichte vrouwenvereniging ‘Lydia’ uit Barneveld-Zuid met 169 leden.[3] Doel van de bond is toerusting van vrouwen, bevorderen van hun onderling contact, organiseren van vakantieweken (sinds 1972) voor mensen met een beperking en voor ouderen. De bond geeft het ledenblad ‘Tabitha’ uit, dat 5 keer per jaar verschijnt.

De VBGG werkt samen met de Hervormde Vrouwenbond, de Hersteld Hervormde Vrouwenbond en de Vrouwenbond van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. Het samenwerkingsverband heet Comité Vrouwenbonden. "Als comité houden we ons op de hoogte van allerlei maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de vrouw en het gezin aangaan. Het comité vergadert jaarlijks, waarbij eveneens politici van SGP en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn. Het comité is verder vertegenwoordigd in het Platform Waarden en Normen en het Platform Zorg voor Leven."[4]

Jongeren. De landelijke jongerenorganisatie van het kerkgenootschap is de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Het jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten heet (anno 2013) Daniël.

Zending. De opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen (Matth. 28:19) wordt uitgevoerd door de organisatie Zending Gereformeerde Gemeenten(ZGG). 

Israël. Het deputaatschap voor Israël (voluit Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening) organiseert een jaarlijkse themadag. 

Zangkoren. De Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten (BZGG) is een landelijke organisatie waarbij op 1 januari 2014 152 zangkoren met rond de 7000 leden waren aangesloten. Het gaat om Gemengde koren, Jeugdkoren, Jongerenkoren, Meisjeskoren en Mannenkoren. Het doel van de Bond is om de onderlinge band te verstevigen en de kwaliteit van de zang te verbeteren in de eredienst. 

In de GG is anno 2012 een veranderd getij. Het is minder vanzelfsprekend om lid te blijven van de Gereformeerde Gemeenten. De kennis neemt af: „Vroeger waren er mensen die naast de Bijbel niets anders in huis hadden dan de Redelijke Godsdienst van W. à Brakel, vandaag heeft in vele gevallen de smartphone die plaats ingenomen.”[5]

De Gereformeerde Gemeenten staan geestelijk en kerkelijk dicht bij de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

In Noord-Amerika is een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten: Netherlands Reformed Congregations, welke 26 gemeenten telt die gediend worden door 10 predikanten (in 2008). Het aantal leden is 10.648 (eind 2012).

Geschiedenis

1907: Ontstaan van het kerkgenootschap.

1908: De Commissie voor Uitwendige Zending wordt ingesteld door de Generale Synode. De commissie steunt het werk van ds. D.J. Benjamin onder Armeense vluchtelingen.

1947: Oprichting van het Landelijk Verband van Meisjesverenigingen der Gereformeerde Gemeenten (voorloper van de huidige Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten). — Oprichting van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten op 20 december 1947. Het doel van de bond is de onderlinge band tussen de verenigingen te verstevigen en tot stand te brengen. 

1948. In augustus wordt de eerste landdag van het Landelijk Verband van Meisjesverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden.

1952: De Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG) gaat voor het eerst vakantieweken voor gehandicapten en ouderen organiseren.

1953: Er ontstaat een breuk, waaruit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) voortkomen. 

1954: Verschijning zendingsblad Paulus van Zending Gereformeerde Gemeenten

1959. In oktober 1959 verandert de naam Landelijk Verband van Meisjesverenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Landelijk Verband van Meisjes- en Vrouwenverenigingen.

1969. Het curatorium laat vijf studenten toe tot de predikantsopleiding. Dit gebeurde eerder in 1967, 1960 en 1944. Van 1970 tot en met 2022 zal het aantal aangenomen studenten jaarlijks onder de vijf blijven.[6]

1984: Instituering zusterkerk Gereja Jemaat Protestan di Irian Jaya / Indonesia (GJPI)

1988: Instituering zusterkerk Nigeria Reformed Church (NRC)

1992: De Generale Synode besluit tot het instellen van een ‘Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening'.

2008: De GG tellen 157 gemeenten met 57 predikanten.

2009: de Gereformeerde gemeenten tellen 157 gemeenten met ruim 104.000 leden, waarvan ruim 56.000 belijdende leden en bijna 48.000 doopleden. 

2010: De GG tellen op het einde van dit jaar 105.000 leden, waarvan ruim 57.000 belijdende leden en bijna 48.000 doopleden

2012: De GG hebben eind 2012 155 gemeenten met 106.000 leden (eind 2012), waarvan ruim de helft de helft belijdende leden en de rest doopleden.

2017: De GG groeien licht tot bijna 108.000 leden. Vooral het grote aantal geboren kinderen draagt bij aan de groei.

2020: De GG tellen meer dan 107.000 leden, 150 gemeenten en 63 predikanten.

2023. Het curatorium laat vijf studenten toe om tot predikant opgeleid te worden. In 1969 gebeurde dat ook. In de tussenperiode was het getal der aangenomen jaarlijks onder de vijf.[6]

Meer informatie

GerGemInfo.nl is een website over de GG, niet een officiële website. 

VrouwenbondGerGem.nl is de website van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten.

BZGG.nl is de website van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten: 

Onderwijs & Israël is een op de basisschooljeugd gerichte website (OnderwijsEnIsraël.nl) van de Onderwijs Commissie van het Deputaatschap Israël. De site bevat eductieve informatie over Israël en de Joden. 

Dossier Gereformeerde Gemeenten op ND.nl

Ledental Geref.Gem. licht gestegen, nieuwsartikel op RefDag.nl 29 mei 2009.

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten zijn te vinden op: Prekenweb, Leespreken, Huisman

Maria Korpershoek, Vlinders in de kerk. Ondertitel: Verdriet om verdeeldheid, verlangen naar vrijheid in Christus. Uitgeverij Novapres, 2016. Pagina's: 268. De schrijfster en haar man verlieten een gereformeerde gemeente. De problemen begonnen toen de kerkeraad bezwaar maakte tegen interkerkelijke Bijbelkringen die zij en haar man bezochten. Er kwamen andere moeilijkheden bij. Het boek verwoordt in een vriendelijke geest, zonder bitterheid, haar verdriet uit over de verdeeldheid in de kerk en wijst, uit verlangen naar eenheid en vrijheid in Christus, een Bijbelse weg van genade, liefde en verdraagzaamheid. Bezoekbespreking op PastoraleHulpverleningJongeren.nl.

Wikipedia heeft een groot artikel over de Gereformeerde Gemeente.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 https://www.nd.nl/geloof/geloof/988668/er-is-een-schrijnend-tekort-aan-dominees-in-de-gereformeerde-geme. Nieuwsbericht 22 aug. 2020.
  2. 2,0 2,1 2,2 Bron: https://cvandaag.nl/96211-curatorium-gergem-laat-derde-en-vierde-student-toe, bericht dd. 23 mei 2023.
  3. https://www.gergeminfo.nl/nieuwsberichten/bond-van-vrouwenverenigingen-bestaat-75-jaar, nieuwsbericht van 7 apr. 2022.
  4. Bron: https://vrouwenbondgergem.nl/samenwerking-2/. Geraadpleegd 8 apr. 2023.
  5. Aldus W. Silfhout, lid van het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting, in het Kerkelijk Jaarboek 2013. Zie Ledental Gereformeerde Gemeenten stijgt licht, op RefDag.nl, 30 mei 2013.
  6. 6,0 6,1 Bron: https://cvandaag.nl/96244-vijfde-student-aangenomen-door-curatorium-gergem-a-m-c-westeneng, nieuwsbericht dd. 24 mei 2023.