Gesur

Uit Christipedia
Ligging van Gesur in Aram (Syrië)

Gesur is de naam van drie verschillende aardrijkskundige streken in de Bijbel:

  1. een landstreek, in de nabijheid van de Hermon bij de grenzen van Basan. Onder haar bewoners telde men ook Israëlieten. Dat dit Gesur hetzelfde is als het volgende, kan niet bewezen worden;
  2. een koninkrijk, dat nog ten tijde van Salomo bestond, en tot Aram (Syrië) gerekend werd. Thalmaï, de koning van Gesur, was de schoonvader van David door zijn dochter Maächa, die de moeder van Absalom was. Toen deze zijn halfbroer Amnon vermoord had en vluchten moest, vond hij bij zijn grootvader Thalmaï te Gesur een geschikte wijkplaats;

    Absalom zei later, jaren na zijn terugkeer in Jeruzalem, tot zijn vader David:

    2Sa 15:8 Uw dienaar heeft namelijk een gelofte afgelegd toen ik in Gesur in Syrië woonde: Wanneer de HEERE mij werkelijk zal terugbrengen in Jeruzalem, zal ik de HEERE dienen.

  3. een streek in het zuiden van Israël, welker bewoners Gesurieten heten.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gosen' is op 4 maart 2017 verwerkt.