Heilige

Uit Christipedia

Een heilige is volgens de Schrift iemand

  • die door God is afgezonderd van het verkeerde, van datgene wat niet bij God hoort
  • die God voor Zichzelf heeft bestemd.
  • opdat hij of zij leeft in overeenstemming met Gods karakter en wegen en Hem dient.

Een gelovige is geen heilige op grond van verdienste, maar op grond van zijn geloof in de Heer Jezus. In de gemeente is geen klasse van heiligen, maar elke gelovige is een heilige.

God verklaart ons door Zijn Woord heilig. Geen mens hoeft ons heilig te verklaren (zie art. Zaligverklaring)

Dat alle gelovigen heiligen zijn, blijkt onder meer uit de volgende Schriftgedeelten:
Filippenzen 1:1 Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en dienaars; (Telos)
Filippenzen 4:21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Filippenzen 4:22 Alle heiligen groeten u, en vooral zij die tot het huis van de keizer behoren. (Telos)
Colossenzen 3:12 Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, (Telos)
1Co 16:1 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook u zoals ik verordend heb aan de gemeenten van Galatie. (Telos)

Positie in Christus

Een heilige is voleindigd in de Heer Jezus Christus.
Col 2:10  en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. (Telos)
Er zijn verscheidene aspecten te onderscheiden aan het voleindigd-zijn in Christus:

Gerechtvaardigd

Ro 8:30  En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Telos)

Vergeven

Col 2:12  met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Col 2:13  En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft Hij mee levend gemaakt met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven heeft; (Telos)

Besneden, medegekruisigd, geoordeeld

Col 2:11  In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, (Telos)
De besnijdenis spreekt van oordeel over onze zondige natuur.

Met Hem gestorven

Col 2:20  Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: (Telos)
Col 3:1  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Col 3:2  Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Col 3:3  Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Telos)

Met Hem begraven

Col 2:12  met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. (Telos)

Met Hem opgewekt

Col 2:12  met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Col 2:13  En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft Hij mee levend gemaakt met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven heeft; (Telos)
Col 3:1  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Col 3:2  Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Col 3:3  Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Telos)

Ons leven is Christus

Col 3:3  Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Col 3:4  Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Telos)

Erfgenamen

Ro 8:17  En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Telos)

Verheerlijkt

Ro 8:30  En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Telos)
In beginsel zijn de heiligen verheerlijkt in Hem. Dat zal eens openbaar worden, zie paragraaf Toekomst.

Toekomst

De heiligen zullen met Christus verheerlijkt worden.
Ro 8:17  En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Telos)
Col 3:4  Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Telos)
Het Nieuwe Jeruzalem, dat in het laatste Bijbelboek wordt beschreven, straalt die heerlijkheid uit.

Wij zullen onze erfenis met Hem genieten.

Zie ook

Art. Heilig