Hosea 3

Uit Christipedia

Hosea 3 is een hoofdstuk van Hosea, een geschrift in de Bijbel, en telt 5 verzen.

Hoofdstukken van Hosea samengevat en/of becommentarieerd: · 3 · 6
Verzen van Hosea 3 becommentarieerd: · 4 · 5

4

4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. (SV)

Zonder koning, en zonder vorst. Onder vreemde heerschappij, verstrooid in de wereld.

Opgericht beeld. Afgodsbeeld.

Efod. Hogepriesterlijke lijfrok met borstlap, waarin de Urim en Tummim zaten.

Terafim. Afgodsbeeldjes.

5

5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. (SV)

De ware godsdienst, die in de vele dagen van vers 4 ontbrak, en 'David', hun Koning (lees: de Messias, de Zoon van David), die eveneens afwezig was, zullen er dan zijn.