Leviathan

Uit Christipedia

De Leviathan is een slangachtig zeemonster. God beschrijft het dier in Job 41.

Werkelijk bestaand. De Leviathian is geen fictief dier, maar heeft werkelijk bestaan. Hij is door God gevormd (Ps. 104:25).

Ps 104:25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Ps 104:26 Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt om hem erin te laten spelen. (HSV)

In Job 40:20-41:25 wordt hij door zijn Schepper in bijzonderheden beschreven.

Zeedier. Het is een schepsel van God dat in de zee leefde (Ps. 104:25-26; vgl. Ps. 74:13-14; Jes. 27:1).

Vernietiging van Leviathan, door Gustav Doré.

Gestalte. De Leviathan heeft een grote omvang. Hij is een slang of heeft de vorm van een slang.

Jes 27:1  Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden. (SV)

Het dier heeft een fraaie gestalte (Job. 41:12).

Draak. Op meerdere plaatsen wordt de Leviathan in verband gebracht met de draak (Hebr. Tannim), eveneens een monsterachtig dier (Ps. 74: 13-14; Jes. 27:1).

De satan wordt vergeleken bij een draak en een slang.

Sterkte. De Leviathan is een zeer sterk, voor de mens onbedwingbaar dier, blijkens de beschrijving in Job. 41.

Schilden en scherven. Hij heeft sterke, nauw aangesloten 'schilden' (Job. 41:15-17), waarschijnlijk schubben. Onderaan zijn lichaam bevinden zich 'scherpe scherven' als van een dorsslede (Job. 41:30)

Vuur spuwend. Uit zijn bek komt een vlam en uit zijn neus rook (Job. 41:18-21). Misschien is dit verschijnsel te vergelijken met het verdedigingsmechanisme van de Bombardeerkever, die gas laat ontploffen als het bedreigd wordt.

Meerkoppig. De Leviathan heeft meerdere koppen (Ps. 74:14).

Ps 74:12 Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde. Ps 74:13 Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten; Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Ps 74:14 Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Ps 74:15 Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. (SV)

Slangen kunnen door een stoornis in hun de ontwikkeling twee koppen krijgen[1]. Het eindtijdse Beest uit de zee heeft zeven koppen.

Toekomst. In de toekomst zal God de Leviathan, de draak (tannim) die in de zee is, doden (Jes. 27:1). Dit schijnt figuurlijk te slaan op een vijandige macht. Men moet denken aan het meerkoppige beest uit de zee in het Bijbelboek Openbaring. Men kan echter ook denken aan de Egyptische wereldmacht en/of de koning van Egypte (vgl. Jes. 51:9).

Jes 26:19 Uw doden zullen leven, [ook] mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn [als] een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Jes 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Jes 26:21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Jes 27:1  Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden. (…) Jes 27:6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. (SV)

Welke diersoort?

Velen houden de Leviathan, die in Job 40:20-41:25 door zijn Schepper in bijzonderheden wordt beschreven, voor een krokodil. Maar de Bijbelse beschrijving past niet goed bij het beeld van een bestaande krokodil.

Het zeemonster Leviathan is waarschijnlijk een dinosaurussoort geweest, misschien de Sarcosuchus imperator[2], een vleeseter, die wel 12 meter lang kon worden. Deze is misschien de grootste krokodilachtige die ooit geleefd heeft[3]. Een probleem met deze duiding is dat Leviathan een meerkoppig dier schijnt te zijn, tenzij de meerkoppigheid van de Leviathan van Ps. 74:14 een metafoor is.

Foto's: Sarchosuchus. Foto rechts: de aaneengesloten schubben van de Sarcosuchus imperator. "Zeer uitnemend zijn zijn sterke schilden, elkeen gesloten als met een nauwdrukkend zegel" (Job. 41:6, SV).

Een andere kandidaat voor de Leviathan is Parasaurolophus[4].

Foto: Parasaurolophus walkeri. Rechts: vergelijking met een mens.

Sommigen denken aan een plesiosaurus:

Foto links: beeld van een plesiosaurus. Foto rechts: grootte van de plesiosaurus vergeleken met die van een mens.

Na de zondvloed heeft deze Leviathan, deze (waarschijnlijk) dinosaurus nog geruime tijd geleefd en heeft ook David hem nog waargenomen.

Ook de in Job beschreven behemoth schijnt een dinosaurussoort te zijn geweest. De gangbare wetenschappelijke (evolutionistische) opvatting is echter (anno 2017) dat de dinosaurussen al lang waren uitgestorven toen de mens ontstond.

Zie ook

Voetnoten

  1. Voor een geval en verklaring, zie https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/845803/de-horror-tweekoppige-slang-gevonden-die-ook-nog-giftig-is.html
  2. Mart-Jan Paul, Behemoth en leviathan in the book of Job, artikel uit: Journal of Creation 24(3):94–100, december 2010.
  3. Volgens het informatiepaneel op het Dinopark van Landgoed Tenaxx te Wedde (provincie Groningen), 2019.
  4. Andrew Lamb, Was Leviathan a Parasaurolophus? Creation.com, 30 juni 2007.