Maan

Uit Christipedia

De maan is een maaksel van God, het werk van Zijn vingers. De maan is op de vierde dag geschapen. De maan is een van de twee lichten in het Gewelf. De maan en de zon zijn ons tot aanduiding van dagen en jaren. De maan is het kleine licht om de nacht te beheersen.

Ge 1:13 En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was Zo. En God maakte de twee grootte lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.

Ps 8:2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Ps 8:3 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Ps 8:4 (8–5) Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? (SV)


Ouderdom

Bijbels gezien lijkt de aarde duizenden jaren oud te zijn. Wetenschappers die alleen afgaan op waarneming en verstand schatten de zon, de aarde, de maan en ons zonnestelsel véél ouder: ongeveer 4,5 miljard jaar oud.

Grote van de maan

zonsverduistering van 21 augustus 2017.

Zowel de zon als de maan wordt in Genesis aangeduid als een groot licht. Volgens het boek Henoch[1]is hun bol als een hemelbol en zijn hun afmetingen gelijk.[2] Bij een zonsverduistering schuift de maan voor de zon langs en wordt de heldere zonneschijf gedeeltelijk of totaal afgedekt.

Afstand tot de aarde

De maan draait rond de aarde, op een afstand van 356.000 tot 406.000 km. De gemiddelde afstand tussen de maan en de aarde bedraagt 384.000 km. Deze afstand wordt ieder jaar ongeveer vier centimer groter. Als de verwijdering constant verloopt en verlopen is, dan zou de maan 4,5 miljard jaar geleden (aangenomen dat zij zo oud is) op 200.000 km van de aarde hebben gestaan, dus de helft dichterbij.

Functie

De maan is een maaksel van God ten behoeve van de mens:

Deuteronomium 4:19  Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld. (SV)

Als de maan er voor de mens is, welke nut heeft het hemellichaam dan voor de mensen die op de aarde wonen? De maan heeft meerderlei functie: het hemellichaam dient tot teken, tot gezette tijden, tot dagen en jaren, om licht te geven op de aarde, tot heerschappij des nachts, om scheiding te maken tussen het licht (de dag) en de duisternis (de nacht).

Genesis 1:14  En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! Genesis 1:15  En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. Genesis 1:16  God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. Genesis 1:17  En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. Genesis 1:18  En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed [was]. Genesis 1:19  Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. (SV)

Psalmen 104:19  Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. (SV)

Psalmen 136:7  Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Psalmen 136:8  De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Psalmen 136:9  De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. (SV)

Jeremia 31:35  Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam: (SV)

Het nut van de maan blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat bij volle maan komen er minder ongevalpatiënten in het ziekenhuis komen. Onderzoekers menen dat dit komt, omdat het licht van de maan beter zicht geeft tijdens de nachtelijke uren[3].

Licht van de maan

God spreekt van het licht van de maan als van 'haar licht'.

Ezechiël 32: 7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik de hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten lichten. (CP[4])

Wanneer we de hemel aanzien en de maan zien schijnen, ontvangen we eigenlijk licht van de zon. Want maanlicht is weerkaatst zonlicht. Haar heerlijkheid is haar helemaal verleend door de zon. Dat zal ook het geval zijn met het hemelse Jeruzalem: het licht dat zij verspreidt ("haar licht", Opb. 21:24) komt van God.

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. 24 En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. (Telos)

De maan is op zichzelf zo donker als een zwarte trui. Ze weerkaatst daardoor slechts 7 % van het licht dat erop valt, ongeveer zoveel als een zwarte trui. De maan is een van de minst weerkaatsende hemellichamen in ons zonnestelsel.

De hoeveelheid licht dat de maan geeft wisselt, zie de volgende animatie, die laat zien hoe de maan in de loop van een maan van verschillend door de zon beschenen wordt: maanfasen.

Een volle maan geeft 465.000 keer minder licht dan de machtige zon. "Honderdduizend volle manen tegelijk – de hele hemel vol – zouden nog altijd vier keer minder licht geven dan de zon. Het zegt iets over het fenomenale aanpassingsvermogen van onze ogen dat we zowel bij volle maan als in volle zon de krant kunnen lezen."[5]

Fasen van de maan

Naar de wisselende zichtbare verhouding van de licht- en schaduwzijde van de maan spreekt men van 'schijngestalten' of 'fasen' van de maan. In mei 2005 vertoonde maan de volgende gedaanten, zie afbeelding hieronder. De astronomische 'nieuwe maan' is de maan die aan de aarde alleen de schaduwzijde toont. De nieuwe maan in de zin van nieuw wassende maan begon op 9 mei.

gedaanten van de maan in mei 2005

De fasen van de maan getoond door een animatie met uitleg (in het Engels, bestemd voor jeugd):

De mens op de maan

De opmaat naar de maanlanding begon eind jaren vijftig van de vorige eeuw met de ruimterace tussen de grootmachten VS en de Sovjet-Unie. In 1961 kwam de Russische kosmonaut Yuri Gagarin als eerste mens in de ruimte, ongeveer drie weken later lukte dat Alan Shepard als eerste Amerikaan. In 1962 startte de Amerikaanse president John F. Kennedy de ruimterace. "Wij kiezen ervoor naar de maan te gaan", verklaarde hij. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie had van 1961 tot 1972 het Apollo-project. In dit verband vlogen vanaf 1968 negen Apollo-bemanningen naar de maan met aan boord in totaal 27 astronauten. Van die negen bemande ruimtevaartvluchten landden er zes op de maan. Twee van de negen waren oefenmissies en één moest de landing afblazen na een explosie in het ruimtevaartuig.[6]

Op 24 december 1968, in de toen meest bekeken televisie-uitzending, las de bemanning van de Apollo 8, terwijl ze om de maan vlogen, de eerste tien verzen van het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, voor in de King James vertaling. Bill Anders las de verzen 1 - 4 voor, Jim Lovell de verzen 5-8 en Frank Borman de verzen 9 - 10.[7]

Voorlezing van Genesis 1:door de Apollo-8 bemanning. Filmpje van NASA
Voorlezing van Genesis 1:door de Apollo-8 bemanning (audio)
William Anders: 

We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you.

In the beginning God created the heaven and the earth.
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
And God said, Let there be light: and there was light.
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

James Lovell: 

And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

Frank Borman:

And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called the Seas: and God saw that it was good.

And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas – and God bless all of you, all of you on the good Earth.

Op 20 juli 1969 zette de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong (1930-2012), een christen, als eerste mens voet op de maan. Hij sprak de woorden: „Een kleine stap voor een man, een grote stap voor de mensheid”. Toen hij later een bezoek bracht aan Jeruzalem, werd hij in de oude stadskern rondgeleid door de Israëlische archeoloog Meir Ben-Dov. Bij de Hulda-poort aangekomen, die bovenaan de trap  naar de tempelberg is, vroeg Armstrong of Jezus hier ergens gelopen had. "Kijk", zei Ben-Dov, "Jezus was een Jood. Dit zijn de treden die naar de tempel leidden, dus moet hij hier vele malen gewandeld hebben." Daarop vroeg Armstrong of deze treden de originele zijn. De archeoloog antwoordde bevestigend. "Dus Jezus heeft hier stappen gezet?" vroeg Armstrong. "Dat klopt", antwoordde Ben-Dov. "Ik moet u zeggen", zei Armstrong, "dat ik meer opgewonden ben nu ik op deze stenen stap dan toen ik op de maan stapte."[8]

Astronaut James Irwin (1930-1991) zei de kracht van God te hebben gevoeld tijdens de ruimtevaartmissie naar de maan en stichtte de christelijke High Flight Foundation. Hij zei vaak dat "Jezus die op aarde liep belangrijker is dan lopen op de maan". Hij leidde diverse expedities naar de Turkse berg Ararat in een poging de Ark van Noach te vinden.[6]

Ook astronaut Charlie Duke (geboren 1935) wandelde op de maan. Na zijn leven bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werd hij geestelijk opnieuw geboren, als kind van God. Hij beschrijft dit als de meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven na NASA.[6]

Twijfels over de mens op de maan

De aarde zichtbaar vanaf de maan op 384.400 km afstand.
De aarde en de maan zichtbaar vanaf de DSCOVR satelliet op 1.609.304 km afstand.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin en andere astronauten van de Apollo missies zijn gevraagd om op de bijbel te zweren dat zij op de maan zijn geweest, dit hebben zij geweigerd. De tweede man die zijn voet op de maan zou hebben gezet is Buzz Aldrin. Hij is een vrijmetselaar en behoorde net als Neil Armstrong tot de bemanning van de Apollo 11.[9]In 1969 werd door de bemanning van de Apollo 11 een maansteen overhandigd aan oud premier Willem Drees. Wetenschappers van de Universiteit hebben geconcludeerd dat de maansteen niet echt is.[10]

In theorie is de diameter van de aarde 12.756 km. De diameter van de maan is 1.737 km. De maan is qua diameter 7 keer kleiner. Tijdens de Apollo missie was de aarde relatief klein. De aarde is groter op een afstand van 1.000.000 miljoen mijl. [11] Beide afbeeldingen zijn afkomstig van NASA. NASA betekent in het Hebreeuws misleiden. [12]

In Amerika ligt het aantal mensen dat niet in de maanlanding gelooft tussen de 10% en 20%. In Groot Brittannië ligt het percentage op 17% en in Rusland gelooft de helft van de mensen niet in de maanlanding.[13]

God liet bij de bouw van de toren van babel niet toe dat mensen de hemel bereikten. [14]

Ps 115:16 De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.


Externe link

 • [1]Astronauten geven maanlanding niet toe.(Youtube, 4 minuten)

Bronnen

Twaalf mannen liepen op de maan, wat deden ze daarna? NOS.nl, 20 juli 2019. Url: https://nos.nl/artikel/2294255-twaalf-mannen-liepen-op-de-maan-wat-deden-ze-daarna.html

Apollo-8 Genesis reading, en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is overgenomen en deels vertaald op 20 juli 2019.

Voetnoten

 1. Henoch 78:3
 2. https:/wimjongman.nl/artikelen/henoch-nl.html
 3. Nieuwsartikel Weer en maan van invloed op aantal patiënten, op Nu.nl dd. 16 nov. 2009
 4. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 5. Artikel Hoe kan een dorre, donkergrijze woestijn zoals de maan toch genoeg licht geven om bij te lezen? op Technopolis.be
 6. 6,0 6,1 6,2 Twaalf mannen liepen op de maan, wat deden ze daarna? NOS.nl, 20 juli 2019. Url: https://nos.nl/artikel/2294255-twaalf-mannen-liepen-op-de-maan-wat-deden-ze-daarna.html
 7. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_8_Genesis_reading
 8. Aangehaald in Adam Chandler, Neil Armstrong walks on Jerusalem, op TabletMag.com, 27 aug. 2012. De aanhaling stamt uit Thomas Friedman, From Beirut to Jerusalem.
 9. https:/nationalheritagemuseum.typepad.com/library_and_archives/buzz-aldrin
 10. Neppe maansteen uit Rijksmuseum opnieuw te zien bij expositie in Delft | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
 11. https://www.nasa.gov/feature/goddard/from-a-million-miles-away-nasa-camera-shows-moon-crossing-face-of-earth
 12. http://robschannel.com/nasa-in-hebrew
 13. https:/www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/18/een-grote-leugen-waarom-de-maanlanding-nooit-heeft-plaatsgevo
 14. Genesis 11:1-9