Nathanaël

Uit Christipedia

Nathanaël was een van de twaalf leerlingen van de Heer Jezus Christus.

Naam. Zijn naam in het Grieks van het Nieuwe Testament is Ναθαναηλ, Nathanaël, en is van Hebreeuwse oorsprong. De betekenis is “gave van God”, “door God gegeven”.

'Bartoloméus'. Nathanaël wordt alleen in het evangelie volgens Johannes genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat hij dezelfde persoon is als Bartoloméüs, d. i. zoon van Tholomeüs, een van twaalf apostelen van de Heer.

Uit Kana. Nathanaël was uit het Galilese Kana geboortig.
Joh 21:2 er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die Didymus heette, Nathanael die uit Kana in Galiléa was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. (TELOS)
Ten tijde van de Heer Jezus was de plaats Kana groter dan Nazareth. Nathanaël schatte Nazareth gering of achtte haar en slecht dorp.
Joh 1:46 En Nathanael zei tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zei tot hem: Kom en zie. (TELOS)
Nathanaël en Jezus. De apostel Johannes vertelt ons hoe Nathanaël bij Jezus kwam.
Joh 1:45  Filippus vond Nathanaël en zei tot hem: Wij hebben Hem gevonden van Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten: Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazareth. Joh 1:46  En Nathanaël zei tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zei tot hem: Kom en zie. Joh 1:47  Jezus zag Nathanael naar Zich toe komen en zei van hem: Zie, waarlijk een Israeliet in wie geen bedrog is. Joh 1:48  Nathanaël zei tot Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tot hem: Voordat Filippus je riep, terwijl je onder de vijgeboom was, zag Ik je. Joh 1:49  Nathanaël antwoordde Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israel. Joh 1:50  Jezus antwoordde en zei tot hem: Omdat Ik je gezegd heb: Ik zag je onder de vijgeboom, geloof je? Je zult grotere dingen zien dan deze. Joh 1:51  En Hij zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: Je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. (TELOS)
Nathanaël was een van de leerlingen aan wie Jezus verscheen bij het meer van Tiberias.
Joh 21:1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias; en Hij openbaarde Zich zo: Joh 21:2 er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die Didymus heette, Nathanaël die uit Kana in Galilea was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. (TELOS)
Werk. Van zijn apostolische werkzaamheid na de hemelvaart van Zijn Heer is niets met zekerheid bekend.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Bartholomeüs' is op 12 sept. 2014 verwerkt.