Uz (land)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Oes)

Uz of Oes was een land ten zuid-oosten van de Dode Zee, ergens in en/of bij het gebied van Edom (Ezau). Job was “een man in het land Uz” (Job 1:1).

Het land Uz lag ergens in (of deels in) het gebied van Edom

Uz en Edom. Jeremia kondigt Gods oordeel aan over, onder andere, “alle koningen van het land van Uz” (Jer. 25:20). Jer 25:20-21 onderscheidt Uz van Edom.

Jer 25:20  En den gansen gemengden hoop, en allen koningen des lands van Uz; en allen koningen van der Filistijnen land, en Askelon, en Gaza, en Ekron, en het overblijfsel van Asdod;  Jer 25:21  Edom, en Moab, en den kinderen Ammons; (SV)

Uit Klaagliederen, ook geschreven door de profeet Jeremia, blijkt dat de Edomieten woonden in het land Uz.

Kla 4:21 [Schin]. Wees vrolijk, en verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Uz woont! [doch] de beker zal ook tot u komen, gij zult dronken worden, en ontbloot worden. (SV)

Uz ligt dus vermoedelijk ergens in of deels in het gebied van Edom[1].

J.P. Gouda Quint schreef (1866) dat Uz waarschijnlijk in Woest Arabië lag, ten noorden van Idumea (Edom), ten oosten van Judea, ofschoon het niet onmiddellijk aan dit land grensde.[2] In Job 1:2 staat geschreven dat Job "groter was dan alle die van het Oosten". Dit doet vermoeden dat ook hijzelf een Oosterling was ten opzichte van Israël/Juda.

Naam. Waarschijnlijk ontleent het land Uz zijn naam aan Uz, de zoon van Disan (Gen. 36:28; 1 Kron. 1:42) en kleinzoon van Seir de Horiet. Uz was waarschijnlijk één van de vroege bewoners van Edom.

Voetnoten

  1. Vergelijk Encyclopedie van de Bijbel. Lion Publishing, Kok Voorhoeve, 1978-1980.
  2. P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.