Ossenstok

Uit Christipedia

De ossenstok (Du. Ochsenstecken; Eng. ox goad) is een stok waarmee ossen worden gedreven.

Wanneer een ploeger het land met ossen ploegt, hanteert hij de ossenstok om de dieren voort te drijven.

De Israëliet Samgar doodde, slechts gewapend met een ossenstok, 600 Filistijnse mannen.

Ri 3:31 Na hem nu was Samgar, een zoon van Anath, die sloeg de Filistijnen, zeshonderd man, met een ossenstok; alzo verloste hij ook Israël.(SV)

De NBG51-vertaling schrijft 'ossestok'. De Willibrord-95 vertaling en de Herziene Statenvertaling hebben 'prikstok voor ossen'. De Petrus Canisiusvertaling en de Leidse vertaling hebben 'ossendrijverstok'. De Willibrord-78 vertaling heeft 'osseprikkel'. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft 'ossenprik'. De Naardense vertaling heeft 'drijfstok voor ossen'. Luther vertaalde door 'Ochsenstecken'.

Boer in het land Israël achter een ongelijk juk, ca. 1980.