Profetes

Uit Christipedia

Een profetes of profetesse (Richt. 4:4 in de Statenvertaling) is een vrouwelijke profeet.  

In het Oude Testament worden de volgende profetessen genoemd:  

 • "En Mirjam, de profetes... nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit, haar na, met trommelen en met reien" (Ex. 15:20). Schilderij van James Tissot.
  Mirjam, Ex. 15:20

  Ex 15:20 En Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit, haar na, met trommelen en met reien. (SV)

 • Debora, Richt. 4:4

  Ri 4:4 Debora nu, een vrouw, die een profetesse was, de huisvrouw van Lappidoth, deze richtte te dier tijd Israël. (SV)

 • Hulda, 2 Kon 22:14

  2Kon 22:14 Toen ging de priester Hilkia, en Ahikam, en Achbor, en Safan, en Asaja henen tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Sallum, den zoon van Tikva, den zoon van Harhas, den klederbewaarder (zij nu woonde te Jeruzalem, in het tweede deel), en zij spraken tot haar. (SV)

 • Noadja, een valse profetes (Neh. 6.14). Nehemia schrijft van haar:

  Ne 6:14 Gedenk, mijn God, aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken; en ook aan de profetes Noadja, en aan de andere profeten, die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. (SV)

Door de Geest kunnen ook vrouwen profeteren.

Hnd 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. (TELOS)

In het Nieuwe Testament worden als profetessen genoemd:

 • De vier dochters van de evangelist Filippus

  Hnd 21:9 Deze nu had vier maagdelijke dochters die profeteerden. (TELOS)

 • Izebel, een valse profetes

  Opb 2:20 Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. (TELOS)