Zefanja

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Sefanja)

Zefanja, ook geschreven Sefanja of Tsjefanja of Zephanja is de naam van verschillende mannen genoemd in de Bijbel.

Naam. De eigennaam betekent 'Jah heeft gewaardeerd', 'geschat door Jah'[1] of 'Jah is verborgen'[2].

Verwijzingen. De naamgenoten zijn:

1. een der 12 zogenaamd kleine profeten en wel de negende, een nakomeling van koning Hizkia van Juda. Hij woonde in het tweestammenríjk en profeteerde tussen het 12de en 18de regeringsjaar van Josia. Doel van zijn godspraak was deze vrome vorst in zijn hervormingswerk te ondersteunen, het afgodische Jeruzalem de ondergang te prediken, de Judeeërs tot bekering op te wekken, en na bekering vernieuwde welvaart en groot geluk aan te kondigen.

2. zoon van Maäseja en de tweede priester (2 Kon. 25:18) oftewel plaatsvervanger van de hogepriester Seraja onder de regering van koning Zedekia van Juda. Hij volgde Jojada op. Hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia en werd door Nebukadnezar bij de inneming van Jeruzalem gedood te Ribla (Jer. 52:24v);

3. de vader van een der teruggekeerde ballingen (genaamd Chen), ten tijde van de profeet Zacharia (Zach. 6:10, 14).

4. Zefanja of Uriël, zie Uriël;

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Zephanja' is onder wijziging verwerkt op 19 april 2022.

Lexica in de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Vgl. de lexica in de Online Bible van uitgeverij Importantia.
  2. Decoding Gaza Headlines and the End Times Significance | Marking the End Times w/ Dr. Mark Hitchcock, Youtube.com: Mark Hitchcock, 19 okt. 2023. Op 8 min. 19 sec.