Sichar

Uit Christipedia

Sichar was een stad in Samaria, waarbij de Heer Jezus met een Samaritaanse vrouw sprak

De naam, van Hebreeuwse oorsprong, is in het Grieks van het Nieuwe Testament συχαρ, sychar, betekent ‘dronken’[1] en komt alleen voor in Joh. 4:5.

Joh 4:5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jakob. (TELOS)

De locatie van Sichar is onzeker. Volgens de overlevering lag Sichar ten oosten van Sichem, aan de oostelijke helling van de berg Ebal[2]. Volgens sommigen echter is Sichar een andere naam voor de stad Sichem[3].

Ligging van Sichar in vak 2B
Ligging van Sichar bij Jacobs bron, waar Jezus met de Samaritaanse sprak.

Veld van Jozef. Bij Sichar was een veld dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven.

Joh 4:5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jakob. (TELOS)

Jakob had dat veld gekocht van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij had het in zijn laatste wilsbeschikking aan Jozef gegeven.

Ge 48:22 En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen; hetwelk ik, met mijn zwaard en met mijn boog, uit de hand der Amorieten genomen heb. (SV)

In dat veld werden de beenderen van Jozef begraven.

Joz 24:32 En de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem, op het stuk land dat Jakob voor honderd geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. (HSV)

Foto boven: De Berg Gerizim gezien vanaf de berg Ebal, ca. 1915. Op de weg die om de berg slingert heeft vermoedelijk[4] de Heer Jezus met zijn leerlingen gelopen, op weg van Judea naar Galilea. Aan de voet van de Gerizim ligt het dorp Askar, misschien gelijk aan het Nieuwtestamentische Sichar, waar de leerlingen voedsel gingen kopen (Joh. 4:8). In kleine ommuurde plek links van het dorp is 'de bron van Jacob' (Joh. 4), waar de Heer met de Samaritaanse sprak.

Velen uit Sichar geloofden in de Heer Jezus als de Messias (Joh. 4:25, 39), de Heiland der wereld (Joh. 4:42). De Heer bleef daar twee dagen.

Joh 4:39 Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Joh 4:40 Toen dan de Samaritanen naar Hem toe waren gekomen, vroegen zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen. Joh 4:41 En er geloofden er veel meer om zijn woord; Joh 4:42 en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer op uw zeggen, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Deze waarlijk de Heiland van de wereld is. Joh 4:43 En na die twee dagen vertrok Hij vandaar en ging naar Galilea; (TELOS)

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Karl August Dächsel echter neemt als betekenis 'leugenstad', zie Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Joh. 4:5. 
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  4. Dat de Heer daar gelopen heeft, zegt de oude beschrijving bij de foto, zie https://www.flickr.com/photos/osucom...n/photostream/.