Stephen William Hawking

Uit Christipedia

Stephen William Hawking (1942-2018) was een beroemde Engelse theoretisch natuurkundige en wiskundige. “Ik ben vooral bekend om mijn belangrijke bijdragen op het terrein van de kwantummechanica”[1]. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door zijn handicap en door zijn bestseller A brief History of Time. Hawking was een atheïst.

Foto 5 mei 2006.

In 1963, toen hij 21 jaar oud was, werd bij hem de verlammende spierziekte ALS geconstateerd. Artsen gaven hem toen nog hooguit twee jaar te leven. Maar hij leefde langer, zij het aan een rolstoel gekluisterd gedurende het grootste deel van zijn leven. Toen hij door zijn ziekte niet meer gewoon kon praten, sprak hij door middel van een spraakcomputer.

In 1965 schreef hij een proefschrift over de oorsprong van het heelal. Hij werd een van ’s werelds leidende theoretisch natuurkundige. Hij was een autoriteit op het gebied van kosmologie, ‘zwarte gaten’ in het heelal en de zwaartekracht. De topwetenschapper ontving tientallen onderscheidingen. Hij schreef vele populair wetenschappelijke werken. Een bekend werk van hem is zijn boek A brief history of time ('Een korte geschiedenis van de tijd').

Uitspraken

Hieronder volgen gedachten en uitspraken van hem die, naar de mens gesproken, groot van verstand was. Verscheidene uitspraken worden becommentarieerd in het licht van Gods woord, zoals ook de apostel Paulus heidense schrijvers citeerde en daar commentaar op gaf.

Hnd 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. Hnd 17:29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. (TELOS)

De geleerde Hawking was zich ervan bewust dat een mens zich kan vergissen, ja, dat vergissen leerzaam is en ons verder kan helpen[2].

Vrijheid van denken

Bij zijn ernstige handicap voelde Hawking zich in zijn denken vrij. “Hoewel ik niet kan bewegen en moet spreken door een computer, in mijn geest ben ik vrij.” De lichamelijke beperking ervoer hij niet op mentaal vlak. In zijn denken kon hij tot abstracte hoogte stijgen en diepzinnig nadenken.

Commentaar. Een atheïst is echter onvrij, in twee opzichten in zijn geest beperkt. Ten eerste is hij blind voor God. Er bestaat geestelijke blindheid. Ook godsdienstige mensen kunnen geestelijk blind zijn. De godsdienstige leiders die Jezus veroordeelden waren blind voor wie Hij werkelijk was. Ten tweede is de atheïst meer dan een gelovige vatbaar voor misleiding, voor een geestelijke strik. De god van deze eeuw, de duivel, de aartsleugenaar, heeft de gedachten van ongelovigen verblind.

2Co 4:4 in wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. (TELOS)

Over het leven op aarde

Hawking: "Wij geloven dat het leven op aarde spontaan ontstond. In een oneindig heelal moeten dus ander leven voorkomen."[1]

Commentaar. Uit Gods woord weten wij dat het leven op aarde door God geschapen is. Daaruit weten wij ook dat er buitenaards leven is, namelijk God, goede engelen en boze engelen, en de zielen van de overledenen. Of er op andere planeten leven is, weten wij niet. Het is in het licht van de Bijbel onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, daar God overal leven kan scheppen. Onmogelijk is wel dat leven spontaan ontstaat. De menselijke wetenschap heeft nog nooit aangetoond dat leven spontaan ontstaat.

Over de mens

Hawking: "We zijn gewoon een gevorderd ras van apen op een kleine planeet van een zeer gemiddelde ster. Maar we kunnen het heelal begrijpen en dat maakt ons zeer bijzonder"[3].

Commentaar. God heeft ons geopenbaard dat wij uit de aarde, niet uit dieren, en uit Zijn scheppende hand zijn voortgekomen. Het geslachtsregister van Jezus in het evangelie naar Lucas eindigt niet met “van Seth, van Adam, van een aap, van God”, maar:

Luc. 3: 38  van Enos, van Seth, van Adam, van God.  (TELOS)

Als wij apen zijn, dan zijn wij dieren, maar wij zijn geen dieren. Wij lijken op apen en apen lijken op ons, maar een aap is niet onze voorvader. God heeft ons afzonderlijk geschapen met grote geestelijke vermogens, om over de dieren en planten te heersen.

Lu 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bang; u gaat vele musjes te boven. (TELOS)

Het maakt ons volgens Hawking heel bijzonder dat wij het heelal kunnen begrijpen. Hoe kan de mens dat? Dat wij het heelal kunnen begrijpen, komt doordat er orde in het heelal is, er gelden wetmatigheden, er heersen regels. Die heeft God, de Schepper en onderhouder van alle dingen, ingesteld. Die grond van de orde kende Stephen niet. En ons vermogen om te begrijpen danken wij aan de almachtige Schepper.

Hawking: “Ik beschouw het brein als een computer die zal stoppen als de onderdelen ervan kapot gaan. Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers; dat is een sprookje voor mensen die bang zijn voor het donker. ”[4]

Het brein, onze hersenmassa is werkelijk te vergelijken een computer, een apparaat dat razendsnel gegevens verwerkt. Uit de Bijbel weten wij, dat wij mensen op aarde tijdelijk aan de vergankelijkheid zijn onderworpen. Onze lichaam en onze hersenen gaan in de loop van de tijd achteruit. Er is geen hemel voor lichamen die niet meer functioneren. Er is echter wel een hemel voor nieuwe lichamen. God maakt alle dingen nieuw. Gelovigen die een lichamelijk handicap hebben, zullen daarvan in hun nieuwe lichaam geen last meer hebben.

Is de hoop op een leven na de dood een sprookje voor mensen die bang zijn voor het donker? Nee, wij geloven aan het eeuwige leven, omdat wij God hebben leren kennen en Hem op zijn woord nemen. Wij vertrouwen op Hem. Ons geloof aan een hiernamaals komt niet voort uit vrees voor een onbekende, in duisternis gehulde toekomst, maar uit vertrouwen in de waarachtigheid van de woorden die wij als Gods woorden hebben aangenomen.Wij geloven dat God zijn beloften gestand doet. De Heer Jezus heeft gezegd:

Joh 6:40 Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. (TELOS)

Hawking waarschuwde voor kunstmatige intelligentie[5]. “Ik denk dat de ontwikkeling van volledig kunstmatige intelligentie het einde kan betekenen van de mensheid.”[1] Commentaar. Misschien is het beeld van het Beest gebaseerd op kunstmatige intelligentie. De mens kan dingen maken die tot zijn ondergang kunnen leiden. We hebben genoeg atoomwapens gemaakt om de wereld te vernietigen. In de eindtijd zullen verschrikkelijke rampen over de wereld komen, mogelijk voor een deel door de mens zelf veroorzaakt. Gelukkig echter heeft God alles in Zijn hand.

Mr 13:20 En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort. (TELOS)

Over religie en wetenschap

Hawking: “Er is een fundamenteel verschil tussen religie, dat gebaseerd is op gezag, en wetenschap, dat gebaseerd is op waarneming en rede. De wetenschap zal winnen, omdat zij werkt.”[6]

Commentaar. Die tegenstelling tussen religie en wetenschap is ongenuanceerd en daarmee onjuist. In de godsdienst hebben wij inderdaad met gezag te maken:  het gezag van God, het gezag van Zijn Woord, het gezag van oudere broeders en zusters in de gemeente. Maar dat gezag is gebaseerd op erkenning en vertrouwen. Wij erkennen God als onze Schepper en Onderhouder en vertrouwen Hem en zijn woord. En dat vertrouwen is mede gebaseerd op ervaring en rede. Wij bemerken dat God er is. We ervaren dingen die we begrijpen als Gods handelen, Gods stem. Met onze rede, onze verstand begrijpen wij dat de wereld niet uit het niets en niet door toeval is ontstaan, maar uit en door God is.

Ps 34:8 Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. (NBG51)

Wetenschap werkt, zegt Hawking. Dat kunnen wij toestemmen. Want met wetenschap kunnen we verschijnselen verklaren en nuttige toepassingen maken, zoals een medicijn, een telefoon, een auto, een rolstoel. Ook in de wetenschap speelt gezag een grote rol. Omdat wij mensen niet alwetend zijn, nemen we dikwijls op gezag van anderen aan wat zij beweren. De wetenschap zal het winnen van de religie, zegt de beroemde wetenschapper. Als hij daarmee bedoelt dat we uiteindelijk religie niet meer nodig zullen hebben, omdat we genoeg hebben aan de wetenschap, die alles doorgrondt, en de techniek, die alles kan, dan is dat een vergissing. Ons kennen, ook het wetenschappelijke kennen, is ten dele. Gods wetenschapsbeleid is om de eigenmachtige menselijke wetenschap te vernederen en de hele mensheid tot Godskennis te voeren.

1Co 1:19 Want er staat geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de verstandigen te niet doen’. (TELOS)

Mt 11:25  In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. (TELOS)

1Co 13:9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 1Co 13:10 maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is, te niet gedaan worden. (TELOS)

Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. Gods woorden zijn getrouw en waarachtig.

1Pe 1:24 Want: ‘Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, 1Pe 1:25 maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid’. Dit nu is het woord dat u verkondigd is. (TELOS)

Hawking hoopte dat “fundamentele wetenschap een deel wordt van het algemene bewustzijn; wat nu een paradox van de kwantumtheorie schijnt te zijn, gewoon gezond verstand zal lijken voor de kinderen van onze kinderen”. Hoe het met de kwantumtheorie zal gaan, weten wij niet. Wij hebben in elk geval de hoop, de zekerheid dat de theorie van het atheïsme eens voorbij zal zijn en de mensheid meer kennis van God zal hebben. Het besef dat God bestaat en regeert, zal eens deel van het algemene bewustzijn uitmaken.

Jes 11:9 … want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Jes 11:10  En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die zal staan als een banier der natien, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. (NBG51)

Raadgevingen aan zijn kinderen

Met dochter Lucy, 2008.

Stephen Hawking gaf de volgende “belangrijkste raadgevingen” aan zijn kinderen door, drie in getal[6]:

Advies 1

Hawking: “Denk eraan op te zien naar de sterren en niet neer te zien op je voeten.”

Commentaar. Dat spreekt van idealen, doelen, die je wilt nastreven en zegt niet stil te blijven staan waar je voeten nu staan. Die doelen zijn in het denken van een atheïst aards of buitenaards, want misschien hebben mensen de hoop dat hun voeten eens zullen staan op een andere planeet. Ze reiken in elk geval niet verder of hoger dan de sterrenhemel. Ze blijven beperkt tot deze wereld.

Ons ideaal is een toekomst met Christus in de hemel en in de nieuwe schepping. Wij verwachten Hem als de blinkende morgenster. Hoewel wij bij Zijn komst de aarde achter ons laten, zal de aarde een voorwerp van onze zorg en bemoeienis blijven, voor zover wij met de Heer zullen regeren over deze aarde. Het Koninkrijk der hemelen heeft immers de aarde als gebied.

Op onze aardse weg naar die toekomst zien wij op Hem, de overste leidsman

Heb 12:1 Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, Heb 12:2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

Daarnaast letten wij op het profetische woord.

2Pe 1:19 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Advies 2

Hawking: “Geef nooit werk op. Werk geeft je betekenis en doel, en zonder werk is het leven leeg.”

Commentaar. Dat is een Bijbelse gedacht. De Bijbel waarschuwt voor luiheid. Maar wie gééft ons werk? Zijn wijzelf of onze werkgever(s) de ultieme bron van werk? Onze zingever is onze Schepper, niet onze aardse werkgever(s). Daarom geven de werken die Hij ons te doen geeft, die wij voor Hem mogen doen, zin en betekenis aan ons leven.

Efe 2:10 Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. (TELOS)

Advies 3

Hawking: “Als je, gelukkig genoeg, liefde vindt, onthoud dat zij zeldzaam is en werp haar niet weg.”

Commentaar. Dat is een Bijbelse gedachte. We kunnen denken aan de liefde van een boezemvriend of –vriendin, en aan je man of vrouw met wie je uit liefde getrouwd bent. Die liefde moeten we niet wegwerpen.

Spr 5:18 … verheug u over de vrouw uwer jeugd Mal 2:14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de HERE getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Mal 2:15 …  Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

Een atheïst kent echter niet de hoogste liefde, de volmaakte liefde. Liefde van mensen is onvolkomen, ze kan verwelken. De Heer Jezus noemde Judas Iskariot vriend, maar de welgezindheid was niet wederzijds. Judas verraadde hem. De hoogste, de volmaakte liefde is te vinden bij God en bij Zijn Zoon. God is Liefde.

1Jo 4:7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 1Jo 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (TELOS)

Ro 5:8 Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (TELOS)

1Jo 3:1  Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend. (TELOS)

Einde

Stephen William Hawking overleed op 14 maart 2018 op 76-jarige leeftijd.

Bronnen

Stephen Hawking’s Legacy Lives On In His Immortal Quotes, video op Facebook.com, nov. 2018.

Ruim drie ton voor rolstoel natuurkundige Stephen Hawking, nieuwsbericht, nieuwsbericht op NOS.nl, 9 nov. 2018.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Bron: Ruim drie ton voor rolstoel natuurkundige Stephen Hawking, nieuwsbericht, nieuwsbericht op NOS.nl, 9 nov. 2018.
  2. “De volgende keer dat iemand klaagt dat jij een vergissing hebt gemaakt, vertel hem dat het iets goeds kan zijn. Want zonder onvolmaaktheid zouden jij noch ik bestaan” Uit: ‘Into the Universe with Stephen Hawking’ (2010), aangehaald in de genoemde video op facebook.com.
  3. Bron: interview in Der Spiegel, 1988. Aangehaalde in de genoemde video op Facebook.com
  4. Bron: Interview in het tijdschrift The Guardian, 2011. Aangehaald in de video op Facebook.com
  5. In 2014 kwam hij daarmee in het nieuws.
  6. 6,0 6,1 Stephen Hawking’s Legacy Lives On In His Immortal Quotes, video op Facebook.com, nov. 2018.