Sterk

Uit Christipedia

Sterk betekent in de eerste plaats: in staat veel kracht te ontwikkelen[1]. Sterk is niet alleen kracht hebbend maar vele kracht hebbend[2]. "Een sterke man". "Hij is sterk in zijn armen".

Het duidt soms ook het bezit van weerstandsvermogen aan. "De man is zeer sterk van gestel."

Gebezigd van geluiden betekent "sterk": krachtig, doordringend. "Een sterk geluid". "Een sterke stem". "Een sterk geroep".

Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Jezus "met sterk geroep" gebeden en gesmeekt. Denk aan zijn strijd in Gethsémané.

Heb 5:7 Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen (en Hij is verhoord om zijn godsvrucht), (TELOS)

Tegendeel. Het tegendeel van sterk is zwak.

1Co 4:10 Wij zijn dwaas om Christus’ wil, maar u bent wijs in Christus; wij zwak, maar u sterk; u geëerd, maar wij veracht. (TELOS)

2Co 13:9 Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij bidden ook hierom: uw volmaking. (TELOS)

Verwante begrippen. In betekenis verwante begrippen zijn krachtig en vermogend en machtig. Gemeenschappelijk is de betekenis van "kracht hebbend".

Krachtig duidt op het bezit van het vermogen om iets te kunnen uitrichten. "Hij toonde, met krachtige bewijzen, de onwaarheid van dit verhaal". "Krachtige woorden spreken". "Een krachtig gezegde". "Een kind kan krachtig zijn en daarom toch niet sterk."

Vermogend, op zich zelf gebruikt, duidt meestal aan het bezit van rijkdom, die in staat stelt iets te doen. In de betekenis van machthebbende heeft het gewoonlijk een adverbium, als veel of weinig, bij zich. "Uw veel vermogende hulp is mij van grote dienst geweest."

Machtig is in staat zijn iets te bewerkstelligen enkel door het te gebieden.

God is sterk. Zijn sterkte blijkt onder meer in de uitvoering van zijn oordeel.

Opb 18:8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk is de Heer, God, die haar geoordeeld heeft. (TELOS)

Jezus is sterk onder ons. Jezus bleek sterk onder de discipelen te Korinthe.

2Co 13:3 U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt (die jegens u niet zwak is, maar sterk is onder u; (TELOS)

Sterk van ziel. Sterkte kan ook betrekking hebben op de innerlijke mens.

Ro 15:1 Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. (TELOS)

Sterk door zwak te zijn. Door in onszelf zwak te zijn, onze eigen zwakheid te ondervinden en te erkennen, worden we genoodzaakt op de Heer Jezus te vertrouwen en door Hem sterk te zijn.

2Co 12:10 Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. (TELOS)

Onze sterkte blijkt als wij standhouden en overwinnen.

1Jo 2:14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. (TELOS)

Sterk (gemaakt) worden. In de tijd van het Oude Testament waren er die in de oorlog sterk werden. Te denken valt bijvoorbeeld aan Gideon en Simson.

Heb 11:34 de kracht van het vuur blusten, de scherpte van het zwaard ontvluchtten, uit zwakheid krachten verkregen, in de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven. (TELOS)

Een man die kreupel was vanaf de schoot van zijn moeder werd door de naam van Jezus sterk gemaakt, zodat hij kon lopen.

Hnd 3:16 En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen. (TELOS)

Wees sterk!

1Co 16:13 Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk! (TELOS)

2Ti 2:1 Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die Christus Jezus is; (TELOS)

Duivel niet sterk genoeg. In de toekomstige oorlog in de hemel zal de satan blijken niet sterk genoeg te wezen tegen de engelenmacht van God. Hij en zijn demonen zullen worden uitgeworpen.

Opb 12:8 en hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. (TELOS)

Bron

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908). Tekst hiervan is verwerkt op 17 maart 2018.

Petrus Weiland, Kunstwoordenboek, of: Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen (1821) s.v. 'Magtig, vermogend, sterk, krachtig'. Tekst hiervan is verwerkt op 17 maart 2018. 

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Petrus Weiland, Kunstwoordenboek, of: Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen (1821) s.v. 'Magtig, vermogend, sterk, krachtig'.