Ster

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Sterren)

Een ster is een voor het oog puntvormig lichtend hemellichaam[1]. De Heer Jezus zal komen als de morgenster.

Vaste sterren zijn, anders dan planeten en kometen, sterren waarvan de stand ten opzichte van elkaar voor het oog onveranderlijk is. Een vallende of een verschietende ster is een tijdelijk lichtende meteoor.[1] In het Nederlands heeft 'ster' ook een figuurlijke betekenis: persoon die op een bepaald gebied schittert of uitblinkt: "filmster", "stervoetballer", "sterreporter", "steracteur", "voetbalster", "tennisster", enz.[1]

Sterrenhemel

Bijbels begrip. In de Bijbel is een ster een lichtend hemellichaam dat een kleiner licht is dan de grote lichten zon en maan.

De morgenster (= de planeet Venus) is voor ons oog de helderste ster. Op deze foto is zelfs een weerspiegeling in het water te zien. Ook zien wij de dageraad aanbreken.

Schepping. De sterren zijn evenals de zon en de maan door onze God gemaakt op de vierde scheppingsdag. De sterren in de wereldbeeld van de Bijbel in het firmament

Verschil. De ene ster verschilt van de andere in heerlijkheid (schittering, luister, pracht):

1Co 15:41 Er is een andere heerlijkheid van de zon, en een andere heerlijkheid van de maan, en een andere heerlijkheid van de sterren; want de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid. (TELOS)

Morgenster. De morgenster is voor het oog van de aardse toeschouwer de schitterendste van alle sterren. De morgenster kondigt de nieuwe dag aan, de opgang van de zon.

Abrams nageslacht. Aan Abram was een talrijk nageslacht beloofd, zo talrijk de zandkorrels aan de oever van de zee en als de sterren van de hemel. God zei Abram de sterren te tellen.

Ge 15:5  Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! (SV)

Ge 22:17  Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. (SV)

Stellen de zandkorrels de lijfelijke nakomelingen voor, de sterren stellen de geestelijke nakomelingen voor. Immers, gelovigen in Christus zijn geestelijke nakomelingen van Abraham.

Flp 2:15  opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, (NBG51)

De Telos-vertaling heeft "lichten". Dat kan het licht van sterren zijn. Sommige vertalers verstaan dat ook zo. De Naardense Bijbel heeft hier 'lichtsterren'. De NBV2004-vertaling heeft "sterren aan de hemel".

God leidde Abram naar buiten om de sterren te zien. God leidde de magiërs uit het Oosten door een ster om de koning der Joden te zien.

Ster van Bethlehem. De ster van Bethlehem is de ster die de magiërs, die ten opzichte van Israël in het Oosten woonden, aan de hemel zagen, en die boven die stad Bethlehem verscheen, waar de koning der Joden geboren was en waar hij met zijn ouders was. Deze ster is een voorwerp van speculatie. Volgens een astronomisch onderbouwde theorie was de ster een komeet die geboren werd in het sterrenbeeld maagd[2]. De wijzen volgden die komeet.

In het figuurlijk-typisch taalgebruik van de Bijbel kan 'ster' een koning of heerser aanduiden. Jezus Christus is de ster die voorkomt uit Jacob.

Nu 24:17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. (SV)

De Heer Jezus is de blinkende morgenster. Hij is de koning der koningen, de allerschitterendste ster.

Opb 22:16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Opb 2:28 en Ik zal hem de morgenster geven. (TELOS)

De koning van Babel wordt een morgenster genoemd. Hij wilde zich verheffen boven de sterren van God.

Jes 14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! Jes 14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Jes 14:14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. (SV)

De koning van Babel is een type of voorafbeelding van de satan, die aan God gelijk wilde worden. In het rijk van de geschapen geesten is satan de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster. Christelijke uitleggers hebben de zelfverheffing, gewelddadige heerschappij en val van satan in deze schildering van de koning van Babel doorzien[3].

De Heer Jezus zag de satan als een bliksem, dat plotselinge lichtschijnsel, uit de hemel vallen.

Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (Telos)

Glinstering van sterren. De glinstering van de sterren is waarneembaar met het blote oog. De sterren verschillen van elkaar in glans zoals 1Co 15:41 staat. Met de technologie van vandaag is het mogelijk om met een camera in te zoomen op een ster, de beelden hiervan verschillen met de foto's van NASA. Ook in een close-up is de glinstering per ster waarneembaar. De Bijbel maakt geen onderscheiding tussen sterren en planeten.Sterren opgenomen met een Nikon p900 camara, Youtube.com, 3 nov. 2018

Eindtijd

In de tijd dat het aardrijk geoordeeld wordt zullen er schrikwekkende tekenen zijn zon, maan en sterren.

Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (Telos)

Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (Telos)

De sterren van de hemel zullen op de aarde vallen.

Opb 6:13  en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. (Telos)

Wellicht moeten we denken aan meteoren.

Op deze afbeelding van de gebeurtenissen in Openbaring 6 zijn drie vallende sterren te zien.

Een derde deel van de sterren zal worden getroffen.

Opb 8:12  En de vierde engel bazuinde, en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens. (Telos)

Meer weten

J. G. van Moosel, De stille taal van de sterrenhemel. Apeldoorn: H. Medema, z.j. Uit het voorwoord: „Naast kennisneming van hetgeen de wetenschap aan het licht gebracht heeft, ontstond ook de wens na te gaan wat de Bijbel over de sterren vertelt, welke betekenis zij daarin hebben, welke sprake er van hen tot de mens, in het bijzonder tot de gelovige mens, uitgaat. Het resultaat van onderzoek en overdenking dienaangaande moge de lezer in de navolgende bladzijden vinden en hem tot rijke geestelijke zegen zijn." Een herziene uitgave is van Stichting Uit het Woord der Waarheid te Aalten, z.j., te downloaden van DeBijbelVoorJou.nl als pdf-document.  

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Zo Colin R. Nicholl, The Great Christ Comet. Pagina's: 368. Standaardwerk over de theorieën aangaande de ster van Bethlehem. De auteur houdt op bijbelse en astronomische gronden de ster voor een komeet.
  3. Commentaar van Dächsel, Van Lingen en Van Griethuijsen bij Jes. 14:12.