Tychicus

Uit Christipedia

Tychicus was een medewerker en reisgenoot van Paulus, die hem naar Efeze, Kolosse en Kreta zond. De apostel noemt hem 'de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer' (Ef. 6:21).

Schriftplaatsen: Hand. 20:4; Ef. 6:21; Col. 4:7; 2Tim. 4:12; Tit 3:12.

Naam. Zijn naam in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament is Τυχικος Tuchikos (klemtoon op de onderstreepte lettergreep). Het strongnummer is 5190. De eigennaam komt 7x voor in het Nieuwe Testament en betekent ‘gelukkig, gelukskind’ of ook ‘noodlottig’, van een afleiding van het werkwoord τυγχανω tugchano = het doel raken, bereiken, verkrijgen, gebeuren, toevallig plaatsvinden.

Persoon. Hij wordt een Asiaat genoemd (Hand. 20:4), omdat hij afkomstig was uit de Romeinse provincie Asia. Hij vergezelde Paulus op diens reis van Korinthe naar Jeruzalem (Hand. 20: 4). Dat gebeurde tijdens de derde zendingsreis van de apostel.

Hnd 20:4 En hem vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. Hnd 20:5  Dezen nu gingen vooruit en wachten op ons in Troas, (TELOS)

Derde zendingsreis van Paulus

Hij was later Paulus' trouwe lotgenoot in de gevangenis te Rome, van waar Paulus hem met de brieven aan de Colossenzen, Efeziërs en Filemon naar Klein-Azië zond, om de onderlinge gemeenschap te bevorderen en de wankelende gemeenten in het geloof te bevestigen (Kol. 4: 7v.; Ef. 6: 21v.).

Efe 6:21  Opdat ook u mijn omstandigheden weet, hoe het met mij gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles bekend maken; Efe 6:22 daarom juist heb ik hem naar u toe gezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten vertroost. (Telos)

Paulus spreekt van hem met grote achting en liefde en acht hem bekwaam om een van moeilijkste gevallen ten einde te brengen (Tit. 3: 12).

Paulus schreef aan Titus, die op Kreta was:

Tit 3:12 Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nikópolis, want ik heb besloten daar te overwinteren. (TELOS)

Ook in zijn tweede gevangenschap had Paulus Tychicus bij zich in Rome en zond hem van daar naar Efeze (2 Tim. 4: 12). Paulus schreef aan Timotheüs:

2Ti 4:12 Tychicus nu heb ik naar Efeze gezonden. (TELOS)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Tychicus. Hieruit is op 6 nov.  2015 tekst genomen en verwerkt.