2 Thessalonicenzen/Onderwerpen/Komst van Christus

Uit Christipedia

Op deze pagina wordt het onderwerp Komst van Christus in verband met het bijbelboek 2 Thessalonicenzen behandeld.

Voorafgaand

Verwachting en voorbereiding

1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.

1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen.

1Th 5:23  Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Doel: redding

De gedachte van redding is de eerste gedachte wanneer voor het eerst over de komst van de Heer gesproken wordt in 1 Thess. De gelovigen werden verdrukt. De toorn van God over de verdrukkers wordt hier al genoemd.

1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.

1Th 5:9 want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus,

Behalve redding valt de verdrukte gelovigen ook rust ten deel, zie hieronder.

Afval en Mens van de zonde

Aan de verschijning van de Heer in de wereld gaat vooraf:

  • De weerhouding door hem die de openbaring van de mens der zonde tegenhoudt, 2:7
  • De wegneming van de tegenhouder, 2:7
  • De afval, komst en openbaring van de mens van de zonde, 2:3

Christus' komst

Die dag heet “de dag van de Heer” 2:2, vergelijk 2:1

Zijn neerdaling uit de hemel

1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)

1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; (TELOS)

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (TELOS)

Opstanding van de door Jezus ontslapenen

1Th 4:15 (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. (TELOS)

1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; (TELOS)

Openbaring

De Heer wordt bij zijn komst geopenbaard.

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (TELOS)

Met al zijn heiligen

De Heer komt met al zijn heiligen, dat zijn waarschijnlijk de heilige engelen.

1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (TELOS)

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (TELOS)

2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

Onze bijeenvergadering tot Hem

We gaan de Heer tegemoet in de lucht en zullen daar met onze geliefden en met Hem verenigd worden.

2Th 2:1 Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, (TELOS)

1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (TELOS)

Rust voor ons

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (TELOS)

Heerlijkheid

1Th 2:19 Want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? (TELOS)

1Th 2:20 U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. (TELOS)

Openbaring, komst van de Wetteloze

Voordat de Heer Jezus in de wereld geopenbaard wordt, wordt de Wetteloze geopenbaard.

Voordat de Heer komt en verschijnt in de wereld, zal de Wetteloze komen en optreden. Diens komst is vóór de dag van de Heer.

2Th 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, (TELOS)

De komst van de Wetteloze is een openbaring:

2Th 2:6 En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. (TELOS)

2Th 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (TELOS)

Zijn komst is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen.

2Th 2:9 hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, (TELOS)

Vrede en veiligheid in de wereld

Als de Heer Jezus komt, zal er vrede en veiligheid in de wereld zijn:

1Th 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (TELOS)

De Heer verschijnt in vlammend vuur

2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (TELOS)

Vergelding van de goddelozen

Hij brengt wraak en vergelding over de goddelozen en verdrukkers

2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 2Th 1:9 Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, 2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

Executie van de Wetteloze

De Wetteloze, de Mens der zonde zal worden vernietigd.

2Th 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (TELOS)

Verheerlijking van de Heer

2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

Pretribulationisme, midtribulationisme en posttribulationisme

De beide brieven verschaffen gronden aan de drie opvattingen aangaande het tijdstip van 's Heren komst.

Pretribulationisme. Voor de opname vóór de grote verdrukking spreekt:

  • De Heer komt om ons te redden van de toorn: 1Th 1:10 ("en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn"); 1Th 5:9 ("want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus")
  • Wegnemen van de weerhouder voor de openbaring van de wetteloze, 2:7. De Weerhouder is de Heilige Geest, die wordt weggenomen als de Gemeente, waarin Hij woont, wordt weggenomen van de aarde.

Midtribulationisme en posttribulationisme. Het lijkt erop dat de christenen nog op aarde zijn, als de Heer met zijn engelen komt in vlammend vuur verschijnt:

  • Beide wraak (verdrukking) en rust brengt hij bij zijn openbaring
  • Bij zijn komst en openbaring "op die dag" (1:10): die ene dag.
  • Hij komt met de engelen, er staat niet “en met ons”
  • “Onze bijeenvergadering tot Hem” doet denken aan het verzamelen van de uitverkorenen uit Matth 24
  • Paulus wijst erop dat de mens der zonde komt voordat de Heer komt en hij beschrijft die boze mens (alsof het relevant is voor de christenen, alsof ze hem zullen meemaken).

Misschien is deze brief bestemd voor de heiligen in de grote verdrukking.