Babylonische rijk

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Babylonië)

Het Babylonische rijk, met de hoofdstad Babel (of Babylon), was een koninkrijk in het Tweestromenland van ca. 1800 tot 539 v.C. Bekende koningen zijn Hammoerabi, de eerste koning van het Oud-Babylonische Rijk; Nabopolassar, de eerste koning van het Nieuw-Babylonische of Chaldeeuwse Rijk. Onder leiding van de Chaldeeuwse koning Nebukadnezar onderwierp het Juda en voerde het in een aantal fasen weg in ballingschap.

Gebiedsuitbreiding door Hammurabi, de eerste koning van Oud-Babylonische rijk, in de 1e helft van de 18e eeuw v.C.
Opkomst van het Nieuw-Babylonische rijk in de 7e eeuw v.Chr.
Babylonië (Babylonische Rijk) in de 6e eeuw v.Chr.

Goden

Babylonië kende een veelgodendom. "Het is een land van gesneden beelden" (Jer. 50:38). Enkele goden zijn hieronder vermeld.

Merodach. De opperste god van de Babyloniërs was Merodach (of Mardoek, ook gespeld Marduk). Hij droeg de titel 'Bel' (='heer'). Hij werd daarom ook genoemd Bel-Merodach. De Babyloniërs vereerden hem als de koning van hemel en aarde. Hij was de beschermgod van de stad Babel. De naam 'Babel' betekent 'poort van Bel'. Door de dienst van de profeet Jeremia kondigde God het strafgericht over Bel aan:

Jeremia 50:2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd. Jeremia 51:44 Ik zal Bel in Babel straffen, Ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn muil halen. De heidenvolken zullen niet meer naar hem toestromen. Zelfs de muur van Babel is gevallen! (HSV)

Nebo. Een andere Babylonische god was Nebo, de zoon van de god Merodach. Nebo is de god van de wetenschap en de schrijfkunst. Ook wordt hem het wereldbestuur toegedicht. Hij is de zoon van Merodach. Veel namen van Babylonische koningen zijn samengesteld met de naam Nebo, zoals Nabonassar, Nabopolassar, Nebukadnezar en Nabunit. Op een inscriptie in Nebo's tempel te Borsippa noemt koning Nebukadnezar zich "vereerder van Nebo". De profeet Jesaja profeteerde over Nebo:

Jesaja 46:1 Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgods[beelden] zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide [dieren]. (HSV)

Sjamasj. Weer een ander god was de zonnegod Sjamasj[1]. Zijn naam betekent 'zon'. Zijn soemerische tegenhanger was Utu. Sjamasj geeft licht en leven. Zijn symbool was een zonneschijf met een vierpuntige ster met stralen. Hij wordt afgebeeld als een kong gezeten op een troon. Hij maakt de doden levend en is de rechter van hemel en aarde. Hij gaf de wet aan Hammoerabi en droeg hem op, de wet op aarde te laten schijnen.[2]

Gouden hoofd en leeuw

Koning Nebukadnezar kreeg eens een door God ingegeven droom (zie Dan. 2), waarin het rijk van Babel wordt geschilderd als het eerste van vier wereldrijken (Babylonische rijk, Medisch-Perzische rijk, Grieks-Macedonische rijk, Romeinse rijk). Het Babylonische rijk wordt voorgesteld als het gouden hoofd van het statenbeeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Het rijk van Babel is het hoofd, het is van zuiver goud.

In Dan.7 wordt het rijk voorgesteld als een leeuw. Ook Gods woord door de dienst van Jeremia noemt het rijk een leeuw.

Jer 4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone. (SV)

Israël

Israël heeft geleden door de koning van Babel:

Jeremia 50:17 Israël is een opgedreven schaap, leeuwen hebben [het] opgejaagd. Eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden, en ten slotte heeft deze, Nebukadrezar, de koning van Babel, zijn beenderen verbrijzeld. (HSV)

Ondergang

Het koninkrijk van Babel zou worden vernietigd in het oordeel dat God over alle vier bovengenoemde rijken zou uitvoeren (Dan. 2 en 7).

Het rijk van Babel werd veroverd door de pers Kores (Cyrus II de Grote). Babel werd veroverd in 539 v.C. Babel was gevallen en gebroken; het was niet te genezen (Jes.21:9; Jer.51:7-10).

Babylonische rijk ging onder door de veroveringen van de pers Kores

Toekomst

Als onderdeel van het samenstel van vier wereldrijken zal het in de toekomst geheel en al vernietigd worden als Jezus Christus zijn rijk opricht (Dan.2 en 7).

Geschiedenis

Vanaf de 9e eeuw komt Babylon steeds meer in de invloedssfeer van het zich uitbreidende Nieuw-Assyrische Rijk.

942-729 v.C. Negende dynastie, van het Midden-Babylonische rijk.

8e eeuw v.C. De profeet Jesaja voorziet de val van Babel door Elam en Medië (Jes. 21:1-10).

ca. 760 - 748. Nabu-shuma-ishkun is een Chaldese koning van Babylon en kent een onrustige tijd[3].

747 - 734. Nabonassar is koning van Babylonië. Hij regeert vrijwel gelijktijdig met en ten dele onder bescherming van de Assyrische koning Tiglat-Pileser III. Hij weet zich op de troon te handhaven tegenover de in Zuid-Babylonië dominerende Aramese en Chaldeese stammen, waarvan sommigen worden gedeporteerd. Door deze ingrepen wordt de situatie in het Babylonische rijk stabieler dan het onder Nabonassars voorgangers is geweest.[4]

729 v.C. Midden-Babylonïe ingelijfd door de Assyrische koning Tiglat-Pileser III

729 - 626. Assyrische dynastie. In 627/26 v.Chr. brengt een Babylonische opstand de Assyrische heerschappij ten einde.

722 - 710: Merodach-Baladan is onafhankelijke Babylonische koning.

605 - 562: Nebukadnezar is koning van Babel.

ca. 600: hangende tuinen van Babylon.

598: Jeruzalem ingenomen. Eerste wegvoering van joden.

586: Jeruzalem verwoest door de Babyloniërs.

562 - 560: Evilmerodach is koning van Babel

650 — 600 v.C. < Israël 600 — 550 v.C.[5] > 550 — 500 v.C.
BelsazarKoresEvilmerodachHofraEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinRechabietenNebukadnezarJojakimNechoDaniël (profeet)Jeremia (profeet)

550 - 539: Belsazar is koning van Babel.

539: Val van Babel.

600 — 550 v.C. < Israël 550 — 500 v.C.[6] > 500 — 400 v.C.
Zacharia (Bijbelboek)Darius IKoresDarius de MederBelsazarKoresDaniël (profeet)

Meer informatie

Lijst van koningen van Babylonië, nl.wikipedia.org

Bronnen

Jaap Fijnvandraat, Het geheimenis van Babylon,artikel op JaapFijnvandraat.nl

Bijbels Theologische Encyclopedie, 2008, s.v. Nebo. Onderdeel van de Online Bible.

Voetnoot

  1. Meer over deze god op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjamasj
  2. Roger Liebi, Das Buch Daniël, hoofdstukken 1 t/m 3 (juni 2013). Transcript van een toespraak.
  3. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nabu-shuma-ishkun
  4. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nabonassar, Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 11 mei 2020.
  5. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  6. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).