Galatenbrief

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Brief aan de Galaten)

De brief aan de Galaten of Galatenbrief is een brief van de apostel Paulus "aan de gemeenten van Galatië" (Gal. 1:2). De brief behoort tot het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Het geschrift is een krachtig protest tegen de ondermijnende invloed van judaïsten, die de christelijke vrijheid aantasten, door de wet van Mozes en de plicht tot besnijdenis op te leggen. Zij dwongen "de volken naar joodse wijze te leven" (Gal. 2:14). Daarbij trachtten deze wettische leraars het apostelschap van Paulus' in diskrediet te brengen.

Een sleutelvers is: "Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden." (Gal. 5:1, TELOS)

Galatië

Rood gearceerd is de Romeinse provincie Galatia.

Galatië was een Romeinse provincie in Klein-Azië (het huidige Turkije) die bewoond werd door een gemengde bevolking, waarvan de Galliërs, oorspronkelijk uit Frankrijk, de meerderheid vormden en waaraan de provincie haar naam ontleent.

Schrijver en datering

Auteur. Zowel de openingszin van de Galatenbrief alsmede Gal. 5: 2 geven aan dat Paulus de auteur van de brief is. Hij heeft de brief niet gedicteerd, maar zelf geschreven. "Ziet, wat een lange brief ik u geschreven heb met mijn eigen hand!" (Gal. 6:11).

Datering. Op zijn tweede zendingsreis vertoefde Paulus wegens ziekte geruime tijd in het gebied van Galatië (Gal. 4:13 en Hand. 16:67) en predikte daar het evangelie. Ondanks zijn ziekte werd hij gastvrij ontvangen als een afgezant van God, waardoor hij daar een gemeente kon stichten. De datering van de brief is niet eenvoudig. In ieder geval kunnen we uit Gal. 1:15; 1:18 en 2:1 concluderen dat het minstens 15 jaar na zijn eigen bekering werd geschreven, dus rond het jaar 50 na Chr. of later.

Doel

Het Keltische temperament van de Galaten was erg wispelturig, ze hielden van nieuwe dingen en veranderingen. Judaïstische leraren hadden de gemeenten aangedaan; die leerden dat wetsbetrachting, besnijdenis en andere Joodse rituelen belangrijk waren om behouden te worden

Ga 6:12  Allen die zich naar het vlees mooi willen voordoen, die dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus. Ga 6:13  Want ook zij die zich hebben laten besnijden, houden de wet niet; maar zij willen dat u zich laat besnijden, opdat zij in uw vlees roemen. (Telos)

De denkbeelden van deze leraren werden aangenomen. Langzamerhand kwam er in die gemeenten afwijking. Behalve dat de Judaïstische leraren eisten dat de gelovige Galaten zich aan de Mozaïsche wet, met name de besnijdenis, zouden onderwerpen, werd ook de wettigheid van Paulus’ apostelschap bestreden.

Paulus hoorde wat er in de gemeenten gebeurde. Hij schatte de situatie zeer ernstig in en schreef hen een indringende brief om hen tot bezinning te brengen.

Boodschap

Het hoofdthema van de Galatenbrief is de "christelijke vrijheid". Paulus handhaaft de vrijheid van de Nieuwtestamentische gemeente tegenover allen die deze willen inperken, en hij verdedigt de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. Sterke nadruk ligt op het feit dat rituelen en werken van de wet niemand kunnen redden of rechtvaardigen. De enige manier om gerechtvaardigd en behouden te worden is te geloven in de Here Jezus Christus. Wie zijn vertrouwen gaat stellen op oudtestamentische regels, wetten en rituelen, heeft het geloofsfundament van het kruis van Christus verlaten.

De wet kan niet levend maken (Gal. 3:21). Leven onder de wet, onder die "tuchtmeester" (Gal. 3:25), verlevendigt de zonde (vgl. Gal. 2:18). We leven echter niet voor de wet, die we nooit volledig kunnen houden (Gal. 3:10), maar voor God (Gal. 2:19). We hebben te leven door geloof (Gal. 3:11), geleid door de Heilige Geest.

De christelijke vrijheid mag echter niet ontaarden in losbandigheid in. Vandaar dat de brief een ernstige waarschuwing geeft om je niet te laten leiden door de verlangens van het vlees, maar te wandelen door de Geest en de vrucht van de Geest voort te brengen (Gal. 5:13v).

De Galatenbrief is een bijzonder emotionele en felle brief. "O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, u wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd?" zegt Paulus bij voorbeeld (Gal. 3:1). De hele toon van Paulus geeft een sterke mate van betrokkenheid aan en een grote schrik, dat de Galaten zo snel de rechte weg verlieten. "Ik ben bang voor u, dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid." (Gal. 4:11). "... mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt." (Gal. 4:19).

Indeling

De Brief telt 6 hoofdstukken. Een grovere indeling is in drie delen:

  • deel 1 (Gal. 1:1-2:14) De legitimatie van de boodschap van Paulus. Hij verdedigt de legitimiteit van het evangelie zoals hij hen dat heeft gepredikt. Hij heeft dat niet zelf bedacht, of via overlevering ontvangen van mensen, God zelf heeft het hem geopenbaard. Paulus toont aan dat hij zijn bediening rechtstreeks van Christus ontvangen heeft en dat deze ook door Petrus, Johannes en Jakobus was erkend.
  • deel 2 (Gal. 2:15-5:12) Verdediging van de christelijke vrijheid. Jezus heeft de vrijheid van het kindschap Gods gebracht, we zijn bevrijd van de wet en binnengeleid in de wereld van de Geest, die in ons die vrijheid uitwerkt. Ook voor de joden is de enige weg tot behoud de rechtvaardiging uit het geloof in Christus, Die de vloek van de wet gedragen, de eis van de wet heeft volbracht, en in Wie de gelovigen vrije zonen en erfgenamen van God zijn geworden.
  • deel 3 (Gal. 5:13-6:18) Toepassing van de christelijke vrijheid. De eisen voor het zedelijk leven, die hieruit voortvloeien. Het leven van iemand die Christus toebehoort wordt bepaald door de heilige Geest en staat lijnrecht tegenover losbandigheid. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en zelfbeheersing. Niet besnijdenis betekent iets, maar waar het op aan komt is: "Ben je een nieuwe schepping?"

Nut

De brief aan de Galaten is heilzaam en bevat interessante biografische details. Heilzaam is de brief voor:

  1. wettisch gezinde gelovigen,
  2. heiligen die door ijver en werken een werkgerechtigheid zoeken op te bouwen en
  3. heiligen die in het stramien van een godsdienstige kalender zitten en "dagen en maanden, tijden en jaren" (Gal. 4:10) onderhouden.

De brief deelt ons biografische bijzonderheden van Paulus mee, waardoor we de apostel beter leren kennen.

Commentaar

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Bron

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 75. Tekst hieruit is, onder toestemming, op 18 aug. 2013 gebruikt.

Meer informatie

Alfred E. Bouter, An Outline of the Epistel to the Galatians, 2003. Download van OudeSporen.nl. Pagina's: 93. Engelstalig.

J.N. Darby, Wie heeft jullie betoverd? Bijbelstudies bij Galaten. Pagina's: 79. Download van OudeSporen.nl. Oorspronkelijk: The Collected Writings of J.N. Darby, Expository, No. 6 Vol. 27.

M.G. de Koning, De brief aan de Galaten; een verklaring van Paulus' brief speciaal aan jou. Chr. Uitgeverij Initiaal, 2000. Uitgeverij Johannes Multimedia (e-book), 2011. Pagina's: 74. Download van OudeSporen.nl

H.C. Voorhoeve, Beschouwing over de brief van Paulus aan de Galaten. Herziene uitgave, als e-book, door Oude Sporen, 2006; download (pdf-formaat). Pagina's: 73.