Dag

Uit Christipedia

Het woord dag komt in de Bijbel in meerdere betekenisen voor. Men kan er drie onderscheiden:

  1. Een etmaal, een periode van vierentwintig uren (Mt 17 , 1; Lk 24 , 21). De scheppingsdagen in Genesis 1 schijnen gewone dagen te zijn geweest, etmalen met een nacht en een dag (lichtgedeelte).
  2. Een lichte deel van het etmaal (Gen 1:5 ,14; Joh 9:4; Joh 11:9). Voor de mens is vooral het lichte deel van het etmaal belangrijk. God noemde het licht “dag” met het oog op de mens, Gen 1:5. De mens werkt overdag. Als de zon is opgegaan, “De mens gaat uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot de avond toe.” (Ps. 104:23)
  3. Een tijdvak, zoals de "dag der verzoening"(Lev. 23:27), de “dag des oordeels” (Mt 10:15), de “dag van de Heer” (2 Petr. 3:10). In Gen. 2:4 wordt door "dag" de scheppingsweek aangeduid.

Dagen van de week

Onze Nederlandstalige benamingen 'zondag', 'maandag' enz. zijn afkomstig uit de tijd dat onze voorouders, die heidenen waren, zon en maan en verschillende afgoden aanbaden. Het woord 'zondag' komt niet in het Nieuwe Testament voor.

De Israëlieten hadden niet dezelfde benamingen voor de dagen van de week als wij. Zij noemde de dagen naar de telling tot de Sabbatdag. De 'eerste dag', de 'tweede dag' enz. Onze zondag heet 'de eerste dag'. De zevende is de Sabbatdag. "De achtste dag" of "de anderen dag na den Sabbat," (zie Lev. 23 : 11, 15, 16 en 39.) was dus weer de eerste dag.

In het Nieuwe Testamen lezen wij van "de eerste dag van de week". Deze uitdrukking komt acht keer voor, en wel in Matth. 28 : 1, Mark. 16 : 2 en 9, Luk. 24 : 1, Joh. 20 : 1 en 19, Hand. 20 : 7 en 1 Kor. 16 : 2.

In Openb. 1 : 10 lezen wij: "Ik was in de Geest op de dag van de Heer." Deze 'dag van de Heer' is een andere dan de toekomstige 'dag van de Heer', die gekenmerkt wordt door oordeel en de openbaring van Christus. Letterlijk staat in genoemd vers "heer-lijke dag", waarbij 'heerlijke" een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van "heer" is. De betekenis is: de dag toebehorend aan de Heer. Men kan bij benadering zeggen "op 's Heren dag," evenals in 1 Kor. 11 : 20 "'s Heren avondmaal," lett. "heer-lijke avondmaal". De Engelsen zeggen dan ook altijd, als het over de zondag gaat "the Lord's day" ("des Heren dag") in plaats van "the day of the Lord" ("de dag van de Heer"). Evenzo spreken zij van 'the Lord's supper' ('des Heren avondmaal').

Het oorspronkelijk voor "dag van de Heer" in Openb. 1 : 10 is dus heel anders dan het elders in het Nieuwe Testament voorkomende "dag van de Heer." In 't laatste geval is het "een dag van het gericht", in het eerste geval is het "des Heren dag," een uitdrukking ontleend aan de naam van onze Heer Jezus Christus en door de apostel Johannes, de schrijver van het laatste bijbelboek, gebruikt als een bij allen bekende uitdrukking.

Het laatste der dagen

De uitdrukking "in het laatste der dagen" (Jes. 2:2), woordelijk: "aan het einde der dagen," betekent altijd: het laatste tijdperk van het deel der volks- of rijksgeschiedenis van Israël, dat de profeet op dat ogenblik overzag.[1]

Zo betekent zij bij Jakob (Gen. 49:1, het tijdperk van de verovering van Kanaän door zijn nakomelingen, daar Jakobs profetische blik met dit feit de laatste grenzen van de aan hem geschonken openbaring een aanvang zag nemen.[1]

Ge 49:1  Jakob roept zijn zonen toe en zegt: verzamelt u, dan zal ik u melden wat u zal ontmoeten in het laatste der dagen! (NaB)

'Laatste' is hier de vertaling van het zelfstandig naamwoord אחרית, ‘achariyth, dat betekent: achterste deel, einde. Het woord komt 61x voor in het Oude Testament. De Statenvertaling vertaalt 27x door 'laatste' en 18x door 'einde'. Het Strongnummer is 0319. Een van de zaken die zou gebeuren:

Ge 49:10  De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (HSV)

Bij Jesaja betekent "in het laatste der dagen" altijd het begin van de Messiaanse tijd, welke de periode van Christus menswording tot aan de voleinding van Zijn rijk omvat[1].

Jes 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. (SV)

In het laatste der dagen zal men Gods plan begrijpen.

Jer 23:20  Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. (SV)

Jer 30:24  De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij daarop letten. (SV)

God maakte door een gezicht van een standbeeld, waarvan de delen opeenvolgende rijken voorstellen, aan de koning Nebukadnezar bekend wat er zou gebeuren in het laatste der dagen:

Da 2:28  Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: (SV)

Een engel sprak Daniël over gebeurtenissen in het laatste (Statenvertaling: 'vervolg') der dagen, onder andere het optreden van de Koning van het Noorden, van de koning van het Zuiden en van een figuur die wel als de antichrist (Dan. 11:38) wordt aangewezen.

Da 10:14  Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. (Telos)

In het laatste van de dagen zullen er spotters komen die spotten met de belofte en verwachting van Christus' wederkomst

2Pe 3:3  Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen 2Pe 3:4  en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. (Telos)

In het laatste der dagen zal God de gevangenis van Moab en Elam wenden.

Jer 48:47  Maar in het laatste der dagen, zal Ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de HEERE. Tot hiertoe is Moabs oordeel. (SV)

Jer 49:39  Maar het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de HEERE. (SV)

In het laatste der dagen zal Gog tegen Israël, dat in vrede woont, optrekken.

Eze 38:16  En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden. (SV)

De laatste dagen

De profeet Bileam sprak tot Balak van de ster die zou voortkomen uit Jakob, een scepter die uit Israël zou opkomen.

Nu 24:13  ... wat de HEERE spreken zal, dat zal ik spreken. Nu 24:14  En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste dagen.  Nu 24:15 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en die man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!  Nu 24:16  De hoorder der redenen Gods spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogsten weet; die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden. Nu 24:17  Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. Nu 24:18  En Edom zal een erfelijke bezitting zijn; en Seïr zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn; doch Israël zal kracht doen. Nu 24:19  En er zal een uit Jakob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. (SV)

In de laatste dagen zullen in zedelijk en geestelijk opzicht zware tijden zijn (2 Tim 3:1v).

2Ti 3:1 Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; (Telos)

In de laatste dagen zal God van Zijn Geest uitstorten 'op alle vlees'.

Hnd 2:17  ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. (Telos)

In Hebr. 1:1 is sprake van 'het laatst van deze dagen'.

Heb 1:1 Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, (Telos)


Zie ook

Laatste dag

Bronnen

'Twee-gesprekken. De eerste dag der week', in: Bode des Heils in Christus, jaargang 73 (1930). Hieruit is tekst genomen en verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar Jes. 2:2.