Zon

Uit Christipedia

De zon is een hemellichaam, door God gemaakt, onder andere om licht en energie te geven op aarde. De zon levert een hoeveelheid energie die vele malen groter is dan de jaarlijkse energiebehoefte van de wereld. De zon bestaat uit gas, vooral uit waterstof en helium.

Van God

De zon is Gods zon; zij is "Zijn zon", zegt de Heer Jezus. Onze hemelse Vader bestuurt haar loop, "Hij laat zijn zon opgaan".

Mt 5:45 opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (TELOS)

Licht

Vrouw houdt bij het kijken naar de zon haar hand voor de ogen.

Het licht van de zon is zo fel, dat onze ogen het niet lang kunnen verdragen. Sterker nog dan de lichtglans van de zon is de glans van Jezus' heerlijkheid. Dit ervoer Saul, de latere apostel Paulus, toen de Heer hem verscheen:

Hnd 26:13 zag ik, O koning, midden op de dag onderweg een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon, mij en die met mij reisden omstralen. (TELOS)

Afstand

De gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon is ongeveer 149,6 miljoen kilometer. Volgens voorganger en wetenschapper Wilbur Glen Voliva (March 10, 1870 – October 11, 1942) aanhanger van de Wereldbeeld van de Bijbel is de afstand tussen de aarde en zon ongeveer 3000 mijl. De invloed van de zon is beperkt. Als het te ver weg komt, versmelt het met de horizon en lijkt onder te gaan. Als het weer binnen bereik komt, lijkt het te stijgen.

Time-lapse video van wolken bij zonsondergang in Japan

Volviva stelt dat de hoogte van de zon eenvoudig is te berekenen. "'s Middags op de lente- of herfstnachtevening zal een waarnemer in Maine de zon zien op een hoogte van 45 ° boven de horizon. Een waarnemer in het zuiden van Colombia, S. A., zal de zon recht boven ons zien. De afstand tussen de waarnemers is ongeveer 3.000 mijl, dus de eenvoudige geometrie vertelt ons dat de hoogte van de zon ook ongeveer 3.000 mijl is."[1]

Omloop

De omloop van de zon aan de hemel is een verschijnsel onder het gewone gezichtspunt van de aardse waarnemer. Buiten de aarde, door het oog van een ruimtevaarder bijvoorbeeld, zien we deze omloop niet en blijkt de zon een kolossaal hemellichaam te zijn, waarom de aarde en andere planeten cirkelen. De omloop van de zon, van aards standpunt beschouwd, wordt beeldend beschreven in Ps. 19:

Ps 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19–2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. Ps 19:2 (19–3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. Ps 19:3 (19–4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Ps 19:4 (19–5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Ps 19:5 (19–6) En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. Ps 19:6 (19–7) Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte. (SV)

De zon is vergeleken met de aarde een reus. De diameter bedraagt 1,390 tot 1,393 miljoen km. De aarde past een miljoen maal in de zon. Dankzij de juiste afstand tot de zon is er leven op aarde mogelijk zoals wij dat hier kennen.

De zon is sterrenkundig gezien een gewone ster. In de buurt van ons zonnestelsel branden 200 miljard zonnen, waaronder tal van exemplaren die veel groter dan de zon zijn.

Zonsverduistering

Een zonsverduistering of zoneclips is een gehele of gedeeltelijke verduistering van de zonneschijf door de maanschijf die dan tussen de zon en de aarde staat[2]. Een gehele zonsverduistering duurt enkele seconden tot maximaal zeven minuten[3]. In Nederland vond op 25 oktober 2022 overdag een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waardoor de zon gedurende ongeveer twee uur de zon gedeeltelijk, voor 22%, verduisterd werd[4].

Links: Gehele zonsverduistering (2015). Rechts: Op de gele lijn vond een totale zonsverduistering plaats op 21 juni 2001. Op de plaatsen die werden aangedaan duurde de verduistering 2 tot bijna 5 minuten.

Verduistering tijdens Jezus' kruislijden

De verduistering die plaatsvond gedurende de tweede helft van Jezus' lijdenstijd aan het kruis (Matth. 27:45; Mk. 15:33; Luk. 23:44) schijnt een zonsverduistering te zijn geweest.

Mattheüs 27:45  Van het zesde uur af nu kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. (Telos)

Mattheüs en Markus vermelden geen oorzaak. Lukas doet dat wel:

Lukas 23:44  En het was al ongeveer het zesde uur, en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur toe, Lukas 23:45  daar de zon ophield te schijnen. Het voorhangsel van het tempelhuis nu scheurde doormidden. (Telos)

Als het een zonsverduistering was, dan was het geen normale, want die duurt niet zo lang.

Normale zonsverduisteringen bevatten geen bijzondere goddelijke boodschap[5].

De duisternis tijdens het kruislijden was echter een buitengewoon verschijnsel, een bijzonder teken van Godswege. Jezus, het Licht der wereld, werd weggenomen; het Licht ging onder.

Johannes 3:19  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. (Telos)

Johannes 8:12  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Telos)

Johannes 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Telos)

Vrouwen vernamen, "toen de zon opging", dat Jezus uit de doden was opgewekt.

Markus 16:2  En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. (...) 5  En toen zij in het graf waren gegaan, zagen zij een jongeman zitten aan de rechterkant, bekleed met een lang wit kleed, en zij ontstelden. 6  Hij zei echter tot hen: Weest niet ontsteld. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde; Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie, de plaats waar zij Hem hebben gelegd. (Telos)

Hoewel een zonsopgang een normaal verschijnsel is, is het of de Heilige Geest door de vermelding hier wil zeggen: het Licht der wereld (Jezus) is weer opgegaan, herrezen. De geschapen natuur getuigt mede!

Ouderdom van de zon

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),

Rom. 8:20 (TELOS)

“ De lieve zon, het schoonste en beminnelijkste van het geschapene, dient slechts voor het kleinste gedeelte, de vromen. Beschijnt zij een vrome, dan moet zij duizend en weer duizend bozen beschijnen, als daar zijn vijanden van God, lasteraars, vervolgers, waarvan de wereld vol is, zo ook moordenaars, rovers, dieven, echtbrekers, wie zij licht moet geven bij al hun goddeloosheid en boosheid. Zo moet zij haar schoonste en reinste dienst bewijzen aan de onwaardigste, schandelijkste, gruwelijkste booswichten. (...) Hoewel zij dit niet graag doet, is zij toch aan God gehoorzaam en niet alleen zij, maar de gehele schepping. ”

(Luther[6])

De zon werd geschapen op de vierde dag van de schepping. Op grond van de Schrift kan zij voor ongeveer zesduizend jaar oud gehouden worden. Volgens de gangbare astronomische opvatting echter is de zon ongeveer 4,5 miljard jaar oud.

De zon krimpt

De zon schijnt te krimpen met 0,1% per eeuw. Als dit al de eeuwen met dit percentage is gebeurd en een grotere zon heter is voor de aarde, dan was er heel vroeger door de hitte van de zon geen water op aarde mogelijk en kon het leven toen niet zijn ontstaan of bestaan. Zie filmpje (9 minuten).

Sommigen zien in het krimpen van de zon een aanwijzing dat de zon niet zo oud kan zijn als de evolutionisten menen.

Zoals in het filmpje te zien is zijn er ook fysische argumenten waarom de zon niet anders kan doen dan krimpen. Er zijn een aantal processen die daaraan bijdragen. Allereerst betekent het fuseren van atomen (voornamelijk waterstofatomen) dat het aantal deeltjes die bijdragen aan het totale volume, minder wordt. Let wel, het aantal nucleonen bij de fusiereacties blijft gelijk.

Daarnaast is er het natuurkundig feit dat hoe verder de deeltjes fuseren tot hogere elementen (waterstof wordt helium, helium wordt lithium en dat wordt berilium etc,) hoe minder energie bij voortgaande fusiereactie vrijkomt. Bovendien weten we dat de zon miljarden tonnen aan materiaal uitstoot als kosmische straling. Daarnaast wordt ook heel erg veel energie in de vorm van straling en magnetische velden de ruimte in geslingerd. Dus minder vrijkomende energie wordt verdeeld over, in aantal minder, volume bepalende deeltjes. Dit naast de feiten dat er toch al heel erg veel materiaal word uitgestoten. Als klap op de vuurpijl, blijft de zwaartekracht de zon samenpersen. Er blijft dus voor de zon geen ander fysieke mogelijkheid over dan te krimpen.

Dit is dan ook gemeten. John A. Eddy en Aram A. Boornazian hebben dit bestudeerd en zijn gekomen tot een krimp van ongeveer 0,1 % per eeuw. Maar of dit nu meer of minder dan 0,1 % per eeuw is, het is een te groot percentage om leven op aarde te kunnen verklaren. De zon zou in het verleden gewoon te groot en dus te heet zijn (want in de veronderstelde begin was er natuurlijk alleen maar waterstof dat fuseerde) om een abiogenesis en evolutie mogelijk te maken. De hitte bij een zon die ca. 2 keer groter zou zijn geweest (0,1% per eeuw = 100 % per 100.000 jaar) zou de aanwezigheid van water onmogelijk maken hier op aarde. Ook al zou de huidige krimp ca 0,01% zijn, dan nog is dit te groot om leven uit water en chemicaliën mogelijk te maken op aarde. Abiogenesis-evolutie is dan simpel weg niet mogelijk alleen al op fysische en wetenschappelijke gronden. In bijbelse tijdperken gerekend is dit geen enkel probleem omdat de zon dan hooguit 6-10% groter zou zijn geweest bij aanvang van de schepping ten opzichte van nu als we ervan uitgaan dat die gevonden 0,1% krimp een correcte en constante bevinding is.

De zon en radioactiviteit

In de jaren 2006 - 2010 hebben professor Ephraim Fishbach en Jere Jenkins van de Purdue University samen met Peter Sturrock professor emeritus van de Stanford University een ontdekking gedaan die de wetenschap heeft geschudt. Tijdens een experiment om random getallen te genereren middels radioactieve vervallende elementen, heeft men bij toeval en zonder op zoek te zijn naar een dergelijk fenomeen ontdekt, dat het verval van enkele radioactieve elementen worden beinvloed door straling uit de zon[7]. De halfwaarde tijden van enkele elementen veranderde toen de zon een aantal heftige errupties vertoonde. Op dit moment is men nog niet geheel zeker welke deeltjes dit effect veroorzaken maar de verdenkingen zijn sterk gericht op neutrino's die tijdens diverse fusie reacties worden veroorzaakt en ook vrij komen bij heftige zonneactiviteiten[8].

Deze bevinding zet uiteraard een aantal zaken op losse schroeven als het gaat om radio-actieve dateringsmethoden. Er worden heel veel beweringen gedaan in de seculiere wereld over de onveranderbaarheid van radio-actieve elementen. En niets blijkt minder waar te zijn. Hele ouderdomsbepalingen zijn nu net afhankelijk van dergelijke meetmethoden. Ook hiermee komt de bijbelse geschiedschrijving meer en meer in het licht van de correcte beweringen te staan dan de seculiere wetenschap wil toegeven.

Zonnewind en zonnevlam

Zonnewind is een stroom van geladen deeltjes die dankzij hun hoge snelheid ontsnappen van het oppervlak van de zon: protonen, elektronen, alfadeeltjes en een kleine fractie hooggeladen ionen (C, N, O, Ne,..).[9]

Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij veel energie vrijkomt en er straling ontstaat over het hele gebied van het elektromagnetische spectrum. Grote uitbarstingen kunnen op aarde de uitval van radioverbindingen en van elektriciteitscentrales berokkenen. Een zonnevlam kan gevaarlijk zijn voor de aarde, maar de ozonlaag in de aardatmosfeer beschermt ons tegen de gevaarlijke straling ervan.[10] Krachtige zonnevlammen gaan dikwijls gepaard met een plasmawolk (Engels: coronal mass ejection, afgekort CME). Wanneer zo'n wolk de aardatmosfeer bereikt, kunnen grote hagelstenen ontstaan en het gras verbranden[11].

Sprake van de zon

Van de zon gaat een sprake uit. Het hemellichaam heeft ons iets te zeggen, te tonen.

Ps 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19–2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. Ps 19:2 (19–3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. Ps 19:3 (19–4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. (SV)

De zon spreekt ons van God, haar schepper. Ze laat iets van God zien.   De zon is hèt licht voor ons, 'het grote licht' (Gen. 1). God is licht. De zon is het licht van de wereld. De Heer Jezus is het ware licht van de wereld der mensen. Mensen wandelen in het licht van de zon. Wij gelovigen wandelen in het ware Licht van de wereld. De Heer zelf verwees naar de zon. 

Joh 11:8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat U weer daarheen? Joh 11:9 Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet; Joh 11:10 maar als iemand ‘s nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. (TELOS)

God schept en onderhoudt ons leven. De zon maakt het leven mogelijk. Zou de zon uitdoven, dan zou al het leven op aarde uitsterven. Zonder zon zou er geen leven op aarde zijn. 

God is alomtegenwoordig. De zon is met haar licht alomtegenwoordig. Iemand in Noordwegen en iemand in Spanje kunnen tegelijkertijd door haar beschenen worden; de zon bestraalt hen beiden. "Niets is verborgen voor haar hitte" (Ps. 19:6). De zon is er voor iedereen, ook al bevinden we ons tijdelijk aan de schaduwzijde van de aarde. 

God is een bron van warme liefde. De zon geeft warmte. We koesteren ons in de zon.  

God is volstrekt heilig. Wie kan voor Hem bestaan?[12] De zon kan niet met het natuurlijke, blote oog worden aangezien. We kunnen slechts een korte blik werpen op deze fel schijnende gloed, maar moeten onze ogen, om ze te sparen, meteen weer afwenden. De zon verdrijft bij haar opkomst de duisternis van de nacht. 

God 'bewoont een ontoegankelijk licht, die geen mens gezien heeft of zien kan' (1 Tim. 6:16). Ook de zon is voor ons een ontoegankelijk licht. Niet alleen moeten we onze ogen afwenden om ze te sparen, een reis naar de zon zou ons geheel verteren. 

God is een verterend vuur voor de goddelozen en onrechtvaardigen. De zon kan door haar hitte steken en verzengen, waardoor de planten verwelken en het gras verdort.  

Gelijk er slechts één zon voor het leven van de aardbewoners is, zo is er ook slechts één Heiland voor de zondige, doodzieke mensheid.

Jes 49:6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. (HSV)

Hnd 4:12 En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. (TELOS)

Toekomst

In toekomst zal, bij de opening van het zesde gerichtszegel, de zon zwart worden.

Opb 6:12  En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed, (Telos)

Bij de vierde gerichtsbazuin zal het derde deel van de zon verduisterd worden.

Opb 8:12  En de vierde engel bazuinde, en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens. (Telos)

Ook bij de vijfde gerichtsbazuin wordt de zon verduisterd.

Opb 9:1 En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Opb 9:2  En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Opb 9:3  En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (Telos)

De zon zal, ten gevolge van een goddelijk strafgericht, de aarde teisteren met grote hitte:

Opb 16:8  En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; Opb 16:9 en de mensen werden verbrand door grote hitte en lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven. (TELOS)

Zij die uit de grote verdrukking komen en van hun zonden gereinigd zijn zullen niet (meer) lijden onder de verzengende hitte van de zon:

Opb 7:16 Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen, noch enige hitte; Opb 7:17 want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen afwissen. (TELOS)

De profeet Joël schildert een rampzalige toestand vóór de verwoestende dag van Jahweh (Joel 1:15). Eén hoedanigheid is de verzengende gloed van de zon:

Joe 1:19 Tot U, HEERE, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weiden van de woestijn, en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. Joe 1:20 Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar U, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd. (HSV)

Na de grote verdrukking zal de zon verduisterd worden en daarna zal 'de zon der gerechtigheid', het ware 'licht der wereld', onze Heer Jezus verschijnen met grote heerlijkheid.

Mal 4:2  Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (HSV)

Markus 13:24  Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, 25  en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen. 26  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (Telos)

Mt 24:29 Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (TELOS)

Vergelijk de profetie van Joël in verband van de dag van Jhwh:

Joe 2:10 Voor Zijn aangezicht is de aarde beroerd, de hemelen beven; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken hun glans in. Joe 2:11 En Jhwh verheft Zijn stem voor Zijn strijdmacht heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag van Jhwh is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?[13]

De glans van Jezus' heerlijkheid is sterker dan die van de zon. Dat ervoer Saul, de latere apostel Paulus, toen de Heer hem tegemoet kwam:

Hnd 26:13 zag ik, O koning, midden op de dag onderweg een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon, mij en die met mij reisden omstralen. (TELOS)

Het nieuwe, hemelse Jeruzalem heeft de zon niet nodig als lichtbron. De heerlijkheid van God en van het Lam zullen haar verlichten.

Opb 21:23 En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. (TELOS)

Voetnoten

 1. https://www.cantab.net/users/michael.behrend/ebooks/PlaneTruth/pages/Chapter_08.html
 2. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
 3. https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a43987988/zonsverduistering. Artikel dd. 5 april 2024.
 4. Bron: https://nos.nl/artikel/2449618-morgen-gedeeltelijke-zonsverduistering-waarschijnlijk-deels-te-zien, nieuwsbericht dd. 24 okt. 2022.
 5. The Eclipse Crossing Revisited. Youtube.com: Soothkeep, 20 maart 2024. Duur: 1 uur 40 min. 13 sec. Lee Brainard betoogt dat zonsverduisteringen en bloedmanen geen goddelijke boodschap zenden, en bestrijdt speculaties en bijgeloof ten aanzien van die verschijnselen.
 6. Aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Rom. 8:20.
 7. The mystery of the varying nuclear decay, artikel op PhysicsWorld.com, 2 okt. 2008.
 8. In de volgende video zet professor Efraim Fishbach ook de bevindingen uiteen http://www.youtube.com/watch?v=DzOOkR3a4vM.
 9. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewind
 10. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnevlam
 11. Zie Brend Miller, Sr.: Decoding the Future - Part 2. Youtube.com: Prophecy in the News, 4 maart 2016.
 12. Wie in Christus is, is in Hem aangenaam voor God en kan door hem God aanschouwen. Jezus Christus is het Beeld van God. 
 13. Naar de Statenvertaling, aangepast door Kees Langeveld