Vrederijk

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Duizendjarige rijk)

Het vrederijk is een koninkrijk dat zal gesticht worden door de wedergekomen Christus en duizend jaren zal duren. Israël zal hersteld worden en bloeien. De satan zal gebonden zijn. De tempel van God zal herbouwd worden.

Duur

Het vrederijk zal duizend jaar duur. Dit getal wordt 6x genoemd in Opb. 20.

Opb 20:2  En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; Opb 20:3  en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Opb 20:4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. Opb 20:5  De overigen van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Opb 20:6  Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. Opb 20:7  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, (Telos)

Dat 'duizend' niet symbolisch staat voor 'eindeloos', blijkt hieruit dat de duizend jaren een einde hebben, ze worden 'voleindigd' (verzen 3, 5, 7).

Koning van het rijk

Christus zal de grote Koning zijn in het vrederijk.

Jes 9:6  (9-5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Jes 9:7  (9-6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. (SV)

Van deze heerschappij spreekt ook de volgende messiaanse psalm van David. Opmerkelijk is dat met deze psalm de gebeden van David een einde nemen. Koning David, de man naar Gods hart, is, evenals zijn zoon Salomo, de vredekoning, een voorafbeelding van de Grote Koning, de Heer Jezus Christus, de Geliefde Zoon van God. Met dit laatste gebed van David treedt hij terug en de Grote Koning komt naar voren.

Ps 72:1  Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. Ps 72:2  Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht. Ps 72:3 De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. Ps 72:4 Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen. Ps 72:5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Ps 72:6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen. Ps 72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ps 72:9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Ps 72:12 Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Ps 72:13 Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Ps 72:14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Ps 72:15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen. Ps 72:16 Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Ps 72:17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Ps 72:18  Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet. Ps 72:19 En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Ps 72:20 De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde. (SV)

Geest van de HEER

Op de Grote Koning zal de Geest van de HEER rusten.

Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. Jes 11:3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. (SV)

Rechtvaardig

Christus zal een rechtvaardige heerser zijn. Hij is niet omkoopbaar en oordeelt niet naar wat voor ogen of oren is.

Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. Jes 11:3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. Jes 11:4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. Jes 11:5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn. (SV)

Ps 72:12 Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Ps 72:13 Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Ps 72:14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.

Jes 32:1  Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; (SV)

Gestreng

Tegen de ongehoorzaamheid van naties zal de Koning streng (doch rechtvaardig) optreden. Hij zal ze "hoeden met een ijzeren staf" (Opb. 12:5; 19:15).

Opb 12:5  En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. (Telos)

Opb 19:15  En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf ... (Telos)

Eer

Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. (...) Ps 72:15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen. (SV)

Eeuwige naam

Ps 72:17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. (SV)

Gevreesd

Van geslacht tot geslacht zal Hij gevreesd, geëerbiedigd worden:

Ps 72:5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

Mede-regeerders

De gelovigen zullen met Hem regeren. De Heer Jezus heeft hen gemaakt tot een koninkrijk of koningschap.

Opb 1:5  ... Jezus Christus, ... de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, Opb 1:6  en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen. (Telos)

De 24 ouderlingen in het boek Openbaring zingen daarvan:

Opb 5:9 En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, Opb 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (TELOS)

Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. (TELOS) 

2Ti 2:11  Het woord is betrouwbaar; want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; 2Ti 2:12  als wij verdragen, zullen wij ook met Hem regeren; als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; (Telos)

Over het mede-regeren verhaalt de Heer Jezus iets in Lukas 19:

Lu 19:15  En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven, bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat zij aan de zaken hadden verdiend. Lu 19:16  De eerste nu verscheen en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden opgebracht. Lu 19:16  De eerste nu verscheen en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden opgebracht. Lu 19:17  En hij zei tot hem: Goed zo, goede slaaf; omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over tien steden.  Lu 19:18  En de tweede kwam en zei: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgeleverd. Lu 19:19  Hij nu zei ook tot deze: En jij, wees heer over vijf steden. (Telos)

Gebied

De heerschappij van Christus is een wereldwijde heerschappij. Zijn rijk is het grootste wereldrijk ooit.

Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

Hoofdstad

De Heer Jezus zal zitten op de troon van zijn voorvader David. De hoofdstad van het rijk en van de gehele wereld zal Jeruzalem zijn.

Jer 3:17  Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. (SV)

Mic 4:2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. (SV)

Zac 14:16  Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. (SV)

Overige kenmerken

Behalve de lengte van duizend jaren (zie boven) kan men de volgende kenmerken van het vrederijk noemen.

Kennis van God

De aarde zal vol worden van de kennis van Gods heerlijkheid.

Hab 2:14 Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.

Vrede

De komst van het vrederijk wordt voorafgegaan door oorlogen en opstanden. Hieraan maakt Christus een eind. Oorlogstuig wordt gerecycled tot landbouwwerktuigen. De militaire academies worden gesloten. Er is geen onderwijs meer over oorlogvoering. De schrik wegens oorlog is voorbij.

Jes 2:4  En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. (SV)

Mic 4:2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. Mic 4:3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. Mic 4:4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft [het] gesproken.

Ps 72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

Godsdienst

De God van Israël zal als de enige waarachtige God erkend worden. Tijdens het Loofhuttenfeest zal God te Jeruzalem door de heidenvolken worden aangebeden (Zach. 14:16-19). Het volk dat niet op het Loofhuttenfeest verschijnt en God daar aanbidt, zal door droogte worden geplaagd.

Zac 14:16  Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Zac 14:17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Zac 14:18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen [regen] is [gevallen], niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Zac 14:19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeestte vieren. (HSV)

Gezond en lang leven

Het leven in het messiaanse vrederijk is gezond(er) en duurt veel langer dan vandaag de dag. In elk geval schijnt dat in het land van Israël te zullen zijn.

De rivier die van de troon in de messiaanse tempel ontspringt zal de Dode Zee gezond maken. Langs deze rivier zullen bomen groeien, waarvan de bladeren tot genezing dienen.

Eze 47:8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Eze 47:12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. (HSV)

Doven en blinden, kreupelen en stommen zullen van hun gebrek worden genezen.

Jes 29:18  En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. Jes 29:19  En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den HEERE; en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israëls verheugen. (SV)

Jes 35:5  Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Jes 35:6  Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. (SV)

De inwoners van Jeruzalem zullen gezond zijn.

Jes 33:20 Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden.  Jes 33:21 Want de HEERE zal daar in [Zijn] macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. Jes 33:22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen. Jes 33:23 Uw touwen hangen slap, ze houden hun mast niet op zijn plaats, ze spannen het zeil niet uit. Dan wordt er een rijke buit verdeeld, [zelfs] verlamden roven buit. Jes 33:24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. [Want] het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben [ontvangen]. (HSV)

Jer 33:6  Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. Jer 33:7  En Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden, en zal ze bouwen als in het eerste. Jer 33:8  En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, [met] dewelke zij tegen Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, [met] dewelke zij tegen Mij gezondigd en [met] dewelke zij tegen Mij overtreden hebben. Jer 33:9  En het zal Mij zijn tot een vrolijken naam, tot een roem, en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde; die al het goede zullen horen, dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede, en over al den vrede, dien Ik hun beschikke. (SV)

Jes 35:4  Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal [ter] wrake komen [met] de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Jes 35:5  Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Jes 35:6  Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. Jes 35:7  En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. (SV)

Gods volk zal gemiddeld zeer oud worden. Geen zuigeling of oude zal voortijdig sterven.

Jes 65:19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Jes 65:20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die [maar enkele] dagen [leeft] of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Jes 65:21 Zij zullen huizen bouwen en [erin] wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. Jes 65:22 In [wat] zij bouwen, zal geen ander wonen, van [wat] zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. (HSV)

De rechtvaardige zal groeien als een boom.

Ps 92:12 (92-13) De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Ps 92:13 (92-14) Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.  Ps 92:14 (92-15) In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,  (SV)

Bomen kunnen een hoge leeftijd bereiken. Naaldbomen worden gemiddeld veel ouder worden dan loofbomen. Op een lijst met door jaarringtellingen met zekerheid vastgestelde leeftijden, opgesteld in het westen van Verenigde Staten, staan 16 soorten naaldbomen met een hoogst vastgestelde leeftijd van meer dan 1000 jaar, en zelfs 25 naaldboomsoorten van meer dan 500 jaar oud. De oudste loofboom, een witte eik (Quercus alba) bleek 407 jaar oud. In het oostelijk deel van de VS zijn voor enkele loofboomsoorten hogere leeftijden: Nyssa sylvatica: 679 jaar, Quercus alba: 464 jaar, Liriodendron tulipifera: 434 jaar[1]. Gods volk zal een volk van rechtvaardigen zijn. Dan wordt vervuld het woord van Mozes:

De 4:40 En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de HEERE, uw God, u geeft, voor altoos. (SV)

Daar sterft niemand dan op zeer hoge leeftijd. Zo verstaan ook niet-christelijke Joodse uitleggers het. Een zondaar echter zal zijn dagen niet verlengen.

De hoge leeftijd van de tijd vóór de zondvloed is teruggekeerd.

Vreugde

Jes 29:19  En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den HEERE; en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israëls verheugen. (SV)

Bloei van Israël

Jes 51:3  Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. (SV)

Jes 35:1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. Jes 35:2  Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, [met] verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods. (...) Jes 35:6  ... in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. Jes 35:7  En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; ... (SV)

Eze 36:33  Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als Ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. Eze 36:34  En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder, die er doorging. Eze 36:35  En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden; en de eenzame, en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast [en] bewoond. Eze 36:36  Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, de HEERE, de verstoorde plaatsen bebouw, [en] het verwoeste beplant. Ik, de HEERE, heb het gesproken en zal het doen. Eze 36:37  Alzo zegt de Heere HEERE: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen. Eze 36:38  Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. (SV)

Am 9:13  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.  Am 9:14  En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.  Am 9:15  En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. (SV)

Jes 65:21 Zij zullen huizen bouwen en [erin] wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. Jes 65:22 In [wat] zij bouwen, zal geen ander wonen, van [wat] zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. (SV)

In Dode Zee zal leven zijn (Ezech. 47:1-2, 8-9; Zach. 14:8). Zie Dode Zee.

"Een kleine jongen zal ze drijven" (Jes. 11:6)

Dieren vreedzaam

In het rijk van de Vredevorst of in een gebied rondom Gods heilige berg zullen ook voordien gevaarlijke dieren vreedzaam worden. Een jonge leeuw bijvoorbeeld zal vreedzaam bij vee zijn; koe en berin zullen samen weiden; een leeuw zal stro eten als een rund; een gifslang zal niet bijten.

Jes 11:6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest [vee] zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Jes 11:7  Koe en berin zullen [samen] weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Jes 11:8  Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Jes 11:9  Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water [de bodem] van de zee bedekt.(HSV)

Jes 65:25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang - zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.  (HSV)

Einde

Wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal Satan losgelaten worden. Mensen hebben nog altijd een zondige natuur, waarop hij kan aangrijpen. Hij zal een laatste opstand tegen God ontketenen.

Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

Duizend jaren van vrede en welvaart eindigen met een opstand! De zondige natuur in mensen blijkt onverbeterlijk. Na het duizendjarige vrederijk volgt het oordeel van de grote witte troon. Daarna breekt "de dag der eeuwigheid" aan (2 Petrus 3: 18).

Meer informatie

Ronald de Jong, Christus in het vrederijk. Youtube.com: zaterdag bijbel seminars, 10 april 2020. Duur: 43 min. 28 sec. Onderwerpen: waarom een vrederijk; hoelang duurt het rijk; welke mensen zijn er in het vrederijk; kenmerken van het vrederijk.

Theo Niemeijer - Vrederyk - 24 Februarie 2022. Youtube.com: EG Kerk Pretoria Oos, 26 feb. 2022. Duur: 1 uur 21 min. 27 sec. Voordracht door de Nederlandse predikant Theo Niemeijer.

Het vrederijk | Ds. T. Niemeijer | Seminar Bijbelse Toekomstverwachting | Deel 4. Youtube.com: De Schuilplaats, 26 juni 2022. Duur: ca. 70 min. Voordracht door de Nederlandse predikant Theo Niemeijer.

Seminar 4: Vrederijk op 26 okt 2023 - Theo Niemeijer. Youtube.com: Baptisten gemeente 'De Open Poort', 26 okt. 2023. Duur: ca. 1 uur 40 min.

C. Stanley, Het duizendjarige rijk. 's Gravenhage: H.C. Voorhoeve Jzn, 1885 of eerder.

Engelstalig

Bill Salus: The Millennium and the New Jerusalem. Youtube.com: Prophecy Watchers, 21 jan. 2022. Duur: 28 min. 31 sec. Gesprek met Bill Salus over het duizendjarige rijk.

Bill Salus, The Millennium Prophecies; and the new Jerusalem. Prophecy Depot Publishing, 2021. Pagina's: 344.

Andrew M. Woods, The Coming Kingdom. Grace Gospel Press, 2016. Pagina's: 460. Over het toekomende koninkrijk van God. Gaat ook in op de moderne "kingdom now"-leer.

Over het premillenialisme en de vroege kerkvaders, zie een artikel van Bob DeWaay: http://www.cicministry.org/scholarly/sch008.htm

Voetnoot

  1. De levensduur van bomen, artikel op Bomeninfo.nl, geraadpleegd 25 okt. 2014.