Eeuwig evangelie

Uit Christipedia

Het eeuwig evangelie is de goede boodschap die in alle tijden geldt en God als de grote Schepper en rechtvaardige Rechter en verkondigt.

Van de schepping gaat reeds een stille sprake uit, die getuigt van Gods scheppingsmacht.

Ps 19:1 Voor de koorleider. Een psalm van David. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; Ps 19:2 de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Ps 19:3 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: Ps 19:4 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, (NBG51)

In de toekomst zal een engel het eeuwig evangelie verkondigen aan de mensen die op de aarde wonen. Engelen kunnen spreken van Gods schepping en regering, omdat zij daarvan getuige zijn.

Opb 14:6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, die het eeuwig evangelie had, om het te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie en geslacht en taal en volk, Opb 14:7 en hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen; en aanbidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. (TELOS)

De inhoud van het eeuwig evangelie is het feit dat God de wereld gemaakt heeft en dat Hij rechtvaardig zal oordelen. Het eeuwig evangelie gaat gepaard met de opwekking om Hem te vrezen en heerlijkheid te geven.

Het eeuwig evangelie is te beluisteren in Psalm 96.

Ps 96:1 Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde! Ps 96:2 Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag. Ps 96:3 Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen. Ps 96:4 Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden. Ps 96:5 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt. Ps 96:6 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn heiligdom. Ps 96:7 Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte. Ps 96:8 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven. Ps 96:9 Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. Ps 96:10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Ps 96:11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid. Ps 96:12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen. Ps 96:13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. (SV)

Het eeuwig evangelie vindt weerklank in het lied van de martelaren in Opb. 15:

Opb 15:3 En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties! Opb 15:4 Wie toch zou U niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig, want alle naties zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden. (TELOS)

In de volgende video wordt God heerlijkheid gegeven om zijn schepping.


(Lied: Look at the world, gezongen onder leiding van John Rutter, 2008)

Ook het evangelie van het Koninkrijk - inhoudende dat de komst van het Koninkrijk van God nabij is - zal over het hele aardrijk worden gepredikt en gepaard gaan met een oproep tot bekering.

Mt 24:14 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (TELOS)

Andere uitleggingen

Er zijn verschillende andere uitleggingen van 'eeuwig evangelie', zoals:

  1. De goede boodschap "namelijk van de zaligheid alleen door het geloof, en de aanroeping van den enigen God en den enigen Middelaar Christus te verwerven; hetwelk eeuwig wordt genoemd, omdat het van de tijden der eeuwen is verordineerd en van het begin der wereld beloofd; Tit 1:2" (Kanttekenaren van de Statenvertaling).
  2. De goede boodschap die reeds in de Hof van Eden werd verkondigd, dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. In het boek Openbaring komt Christus en zal hij de satan binden en tenslotte in de vuurpoel werpen. Zo verstaat John Nelson Darby 'eeuwig evangelie'[1].

Voetnoot

  1. J.N. Darby, Collected Writings, deel 24, blz. 192.