Leven

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het leven is uit God, de bron van het leven. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is 'het leven'. God heeft het leven geschonken aan engelen, mensen, dieren en planten.

God is de bron van het leven. Hij, als een oneindige geest het leven zelf, is de bron van alle natuurlijk en geestelijk leven, daar Hij aan alles wat leeft het leven geeft (Job 33: 4; Ps. 21: 6; 36: 10; Hand. 17: 28), het onderhoudt (Ps. 36: 7), beschermt (Gen. 9: 5 v.), verlengt (2 Kon. 20: 6), en weer ontneemt (Job 14: 5).

In tegenstelling tot dode afgoden wordt Hij dikwijls de levende God genoemd ( 1 Sam. 17: 36; Ps. 42: 3; Jer. 5: 2; 10: 10; Dan. 6: 26; Rom. 9: 26; 1 Thess. 1: 9; Hebr. 10: 31).

Plaatsen van leven

Zover wij weten komt leven voor op aarde én in de voor ons onzienlijke wereld (hemelse gewesten, hiernamaals).

Buitenaards leven

De hypothese, door velen aangenomen, dat het leven op aarde spontaan is ontstaan onder gunstige natuurlijke omstandigheden, heeft geleid tot de hypothese, eveneens door velen aangenomen, dat er waarschijnlijk ook leven is ontstaan op andere aardeachtige planeten in het heelal. Dat leven kan best, net als op aarde, geëvolueerd zijn tot wezens die, net als mensen, met zelfbewustzijn en rede begiftigd zijn (zie Aliens). Maar Bijbels gezien is er geen reden om naast engelen, mensen, dieren en planten nog leven op andere planeten aan te nemen. De wetenschap heeft nooit aangetoond dat leven spontaan kan ontstaan en heeft geen leven op andere planeten gevonden.

Miljarden planeten als de aarde

Er zijn veel meer planeten zoals de aarde dan gedacht. Alleen al in onze Melkweg zijn er tientallen miljarden kleine, rotsachtige planeten waar de temperatuur precies goed is voor vloeibaar water. Dat schatten onderzoekers van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in een woensdag gepubliceerd onderzoek. De aardeachtige planeten zijn interessant voor wetenschappers, omdat dat de plekken zijn waar buitenaards leven zou kunnen zijn. Toch is er op de gevonden planeten hoogstwaarschijnlijk geen leven mogelijk. Ze draaien namelijk rond een bepaald soort sterren, de zogeheten rode dwergen. Die stralen veel zonnevlammen uit, 'die de planeet misschien onderdompelen in ultraviolette straling'.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 maart 12

Ziel en leven

Bij de schepping blies God aan Adam, de eerste mens, een adem des levens in, waardoor de mens tot een levende ziel werd (Gen. 2: 7). Ook de dieren worden levende zielen genoemd, daar ziel het beginsel van het natuurlijke leven aanduidt (Gen. 1: 20, 24; 9: 10, 12, 16); terwijl bij de mens het hart, waar ook het bloed samenvloeit, als de bron en zetel daarvan voorkomt (Spreuk. 4: 23).

Plantaardig leven schijnt iets wezenlijk anders te zijn dan dierlijk leven. Dieren hebben een levende ziel, planten niet.

Ge 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde [is], en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Ge 1:30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel [is], [heb] [Ik] al het groene kruid tot spijze [gegeven]. En het was alzo. (SV)

Eeuwig leven

Het in de wedergeboorte ontvangen nieuwe leven van de gelovige wordt in zijn rijkste vorm het eeuwige leven genoemd. Het eeuwige leven is Jezus Christus.

1Jo 5:20 En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Land der levenden

Deze aarde, die ons draagt en voedt, wordt het land der levenden (Job 28: 13) genoemd, en die hier op aarde wonen zijn levenden geheten (Ps. 27: 13; Jes. 38: 19); gelijk ook de Joden de graven 'het huis der levenden' noemen.

Ontstaan van het leven op aarde

"Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is,
en dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is."

De aardse levensvormen, ook het menselijk leven, hebben hun ontstaan te danken aan God, de Schepper en oorsprong van het leven.

Wetenschappers die God willens en wetens buiten hun verklaringen houden, verklaren het ontstaan van het leven op aarde uit het niet-goddelijke, vanuit het geschapene.

Sommige wetenschappers stellen dat het leven op aarde van buitenaf door meteorieten of kometen is gekomen. Op een komeet is een bouwsteen voor leven aangetroffen, de stof glycine, een aminozuur die levende wezens op aarde gebruiken om proteïnen te maken.

Meer informatie

Scheikundige John Walton over de vraag of het leven is ontstaan door toevallige chemische reacties: filmpje (Engels).

James Tour: The Mystery of the Origin of Life, Discovery Science, 18 maart 2019. Duur: 58 min. 1 sec. Engels gesproken, Nederlandse ondertiteling mogelijk. Scheikundige en nanotechnoloog James Tour betoogt dat de wetenschap nog verre is van het maken van een levende cel en dat het ondenkbaar is het eerste leven op aarde, in de vorm van een levende cel, op natuurlijke wijze spontaan is ontstaan.

Ontwikkeling der soorten

Volgens de evolutietheorie hebben alle soorten levende wezens zich uiteindelijk ontwikkeld uit een ééncellige, zoals de stam van een boom uit een zaadje en de takken uit de stam en sommige takken uit een eerdere tak. In de geschiedenis van het leven zou het samengestelde voortgekomen zijn uit het minder samengestelde.  

Volgens de degeneratietheorie takelen de soorten af. Soorten gaan er genetisch gesproken op achteruit.

Menselijk leven op aarde

De aarde en het leven daarop zucht onder de gevolgen van de zonde. Het leven is er vergankelijk. Het menselijke leven op aarde wordt voorgesteld als

 • een weg (Spreuk. 13: 6; 14: 14; 20: 24),
 • een reis (Spreuk. 16: 17),
 • een vreemdelingschap (Gen. 47: 9),
 • een krijgsdienst (Spreuk. 14: 26; 18: 10 vv.),
 • een wedloop (Job 9: 25),
 • een schaduw (1 Kron. 30: 15; Job 8: 9; 14: 2),
 • een damp (Jak. 4: 14),
 • een wind (Job 7: 7),
 • een rook (Ps. 102: 4),
 • een gedachte (Ps. 90: 9),
 • een weverspoel (Job 7: 6),
 • als gras (Ps 103: 15),
 • en sneeuwwater (Job 24: 19).

Jak 4:14  u die niet weet wat morgen gebeuren zal. (Want hoe is uw leven? Want u bent een damp die een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt) (Telos)

In het boek Wijsheid van Jezus Sirach wordt het menselijke leven op aarde genoemd een vaart (5: 10) en een wolk en nevel (2: 3 vv.).

Toen aan de Heer Jezus werd meegedeeld dat enkele Grieken Hem wensten te zien, antwoordde hij:

Joh 12:23 Maar Jezus antwoordde hun en zei: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. Joh 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Joh 12:25 Wie zijn leven liefheeft, verliest het; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. (TELOS)

De Heer Jezus heeft Zijn leven gehaat in deze wereld. Hij was bereid het te offeren voor een hogere bestemming: het eeuwige leven, met zijn verlosten.

Zijn leven geven voor een medemens

"Hij gaf zijn al, opdat wij mochten leven in vrede", staat onder de grafsteen van een omgekomen Britse soldaat, die zijn leven in 1943 gaf in Nederland. Het graf bevindt zich op de Gemeentelijke begraafplaats in Ede (Gld).

Sommige mensen hebben hun leven gegeven voor anderen. De grote voorbeeld daarvan is Jezus Christus geweest. Hij heeft gezegd - en in de praktijk gebracht:

Joh 15:13  Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. (Telos)

Hij gaf zijn leven opdat wij eeuwig (!) zouden leven. Zijn leerling Johannes schreef later:

1Jo 3:16  Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd; ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. (Telos)

Voor de bevrijding van Nederland hebben soldaten gevochten en hun leven gegeven, ook soldaten afkomstig uit het buitenland.

Christelijk leven

Het leven van een christen op aarde heeft een positioneel en een conditioneel aspect. Positioneel:

Col 3:3  Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Telos)

Col 3:4  Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Telos)

Conditioneel: mijn praktische leven als christen, mijn handel en wandel, mijn doen en laten. Wanneer wij onze positie in Christus als begin (uitgangspunt) en einde (doel) nemen, zal onze conditie daarnaar veranderd worden.

Meer weten

Watchman Nee, Het normale christelijke leven.

Johan Schep, Een nieuw leven en een nieuwe strijd. Youtube.com: United7.tv, 25 aug. 2020. Duur van de toespraak: 50 min.

Bron

W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Tweede Deel I - N. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1855. Uit het lemma Leven is op 22 mei 2015 tekst genomen en verwerkt.