Mamré

Uit Christipedia

Mamré is in de Bijbel de naam van een Amoriet en van zijn woonplaats in Kanaän. De naam betekent "kracht" of "vetheid"[1] en komt 10 keer in de Schrift voor.

De Amoriet Mamré

De Amoriet Mamré was met zijn broers Aner en Eskol bondgenoten van Abram, Gen. 14:13, 24. Hij woonde in Kanaän, in de plaats die tegenwoordig Hebron heet. Mamré streed met Abram tegen Kedorlaomer en zijn bondgenoten.

Ge 14:13 Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreeër; die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram. (HSV)
Ge 14:24 Verre daarvan! Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre; laten die hun deel nemen! (HSV)

De woonplaats van de Amoriet kreeg zijn naam: Mamré, zie hierna.

De plaats Mamré

Mamré was in het land Kanaän het gebied van de Amoriet Mamré. In Mamré was een terebintenbos. Mamré is ook de oude naam van de stad Hebron in dat gebied en ligt tegenover Machpela.

Abraham te Mamré

Dat Mamré de oude naam van de stad Hebron is, blijkt uit de volgende passage:

Ge 23:19 En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, hetwelk is Hebron, in het land Kanaän. (SV)

Vergelijk:

Ge 35:27 En Jakob kwam tot Izak, zijn vader, in Mamre, te Kirjath-arba, hetwelk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Izak. (SV)

Abraham woonde aan de terebintenbossen van Mamré en bouwde daar een altaar voor de HEER.

Ge 13:18 En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar. (SV)
Ge 14:13 Toen kwam er een, die ontkomen was, en boodschapte het aan Abram, den Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol, en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten [waren]. (SV)

God verscheen aan Abraham bij Mamré (Gen. 18:1).

Ge 18:1  Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. (SV)

In een spelonk in de akkers van Machpela, dat tegenover Mamré is, begroef Abraham zijn overleden vrouw Sara.

Ge 23:17 Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela [was], dat tegenover Mamre [lag], de akker en de spelonk, die daarin [was], en al het geboomte, dat op den akker [stond], dat rondom in zijn ganse landpale was gevestigd, (…) Ge 23:19 En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, hetwelk is Hebron, in het land Kanaän. (SV)
Ge 49:30 In de spelonk, welke is op den akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Kanaän, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Efron, den Hethiet, tot een erfbegrafenis. (SV)

Voetnoten

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Zo ook volgens S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Mamré.