NdGK staat voor 'Nederduitsche Gereformeerde kerk'. Uit de periode na 1574 tot 1816 zijn enkele oude kerkboeken van Meliskerke bewaard gebleven. Ze worden bewaard in het Zeeuws Archief te Middelburg en kunnen daar ingezien worden. De inhoud van de doopboeken en het trouwboek is overgeschreven en verdeeld over de volgende subpagina's:

Leden van de kerkelijke gemeente van Meliskerke woonden in het buitengebied soms in kleine leefgemeenschappen, zoals Werendijke, Sint Janskerke, Mariekerke, Poppendamme, Crommenhoeke.

Meliskerke is een buurgemeente van Aagtekerke. Ook van Aagtekerke zijn afschriften te raadplegen op Christipedia.

Toelichting op de lijsten

Het is een bekend gegeven dat het oude handschrift niet altijd goed leesbaar is. Dit kan aanleiding zijn tot foutjes. Het overschrijven (transcriberen) in goed leesbaar Nederlands is voornamelijk beperkt tot de doopboeken en het trouwboek. Daarnaast is bij de controle ook gebruik gemaakt van een reeds bestaand afschrift. Daarin stonden de namen alfabetisch gerangschikt. De afschriften betreffen:

  • de doopaantekeningen over de periode 1613-1811
  • de ondertrouwingen over de periode 1633-1791

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de transcripties, blijft controle met behulp van het origineel belangrijk.

De dopen zijn in chronologische volgorde geplaatst.

Aan iedere dopeling is in de lijst een nummer gegeven. Wanneer van een echtpaar meerdere kinderen zijn gedoopt, is getracht bij de doop van het laatste kind, een overzicht van het gezin te geven. Ook dit vergde controle. Het overzicht behoeft dus niet compleet te zijn. Soms werden kinderen in een naburige gemeente gedoopt of hebben de ouders ook nog elders gewoond.

Tenslotte worden de getuigen bij de doop genoemd (g. = getuigen).