Mesa (koning van Moab)

Uit Christipedia

Mesa was de koning van de Moabieten, die aan Israël schatplichtig gebleven was gedurende het leven van Achab, de koning van het tienstammenrijk Israël, maar na diens dood, waarschijnlijk door de overwinning der Syriërs bemoedigd, dat juk afgeworpen heeft. Hij leefde in de 9e eeuw vóór Christus.

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[1] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

Volgens het inschrift op de stèle van Mesa was hij de opvolger van zijn vader, die 30 jaar geregeerd had. Mesa noemt Kamos zijn god.

De Moabitische vorst wordt in de Statenvertaling van 2 Kon. 3:-5 een „veehandelaar" - beter een „veehoeder" - genoemd. De jaarlijkse cijns (belasting), die hij te betalen had, bestond uit 100.000 lammeren en even zo vele rammen, die om vooral om hun wol van hoge waarde werden gerekend.

Al was de cijns zwaar, de vruchtbare velden van Moab en de weiden, die de uitgestrekte woestijn ten oosten opleverde, waren voor die veeteelt hoogst geschikt en hadden hem lang in staat gesteld die op te brengen. Nu weigerde hij hem. En gevoelde Ahazia, broer en voorganger van Joram de koning van Israël, zich niet bij machte, om hem opnieuw daartoe te dwingen. Nauwelijks was Joram een jaar later op de troon van Israël gestegen, of hij verbond zich met Josafat van Juda om hem voor die afval te tuchtigen. Zij verwoestten zij het land, belegerden de stad Kir-Haréseth, waarin Mesa zich met zijn soldaten had opgesloten, en sloegen de uitval van 700 mannen af, waarmee Mesa door de hulptroepen van de Edomieten poogde heen te breken, maar toen hij ten einde raad zijn eerstgeboren zoon op de muur aan zijn god(en)[2] ten brandoffer offerde, trokken zij af. De Moabieten zijn sedertdien doorgaans van Israël onafhankelijk gebleven.

De Stèle van Mesa is een gedenksteen uit de 9e eeuw voor Christus waarop een inschrift van koning Mesa van Moab staat. Dit vermeldt de overwinning op het koninkrijk Israël en noemt de afgod Kamos, die ook in de Bijbel genoemd wordt.

Bron

W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Tweede Deel I - N. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1855. Van het lemma Mesa is op 7 sept. 2017 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  2. Wellicht de god Kamos