Overwinnen

Uit Christipedia

Overwinnen is de zege behalen (op). Overwinnen onderstelt strijd. Wat overwonnen wordt zijn een of meer vijanden, moeilijkheden, een slechte sociale omgeving.

Voorbeeld van een vijand overwinnen:

Lu 11:22  Als echter iemand op hem af komt die sterker is dan hij en hem overwint, neemt die zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. (Telos)

Een moeilijkheid 'overwinnen' is deze te boven komen. Een moeilijkheid is bijvoorbeeld een verzoeking. Deze overwinnen is standhouden en niet bezwijken en vallen.

Overwinning door God

Ro 3:4  Volstrekt niet! Maar God zij waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat: ‘Opdat U gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint, wanneer U geoordeeld wordt’. (Telos)

God wordt voor iedereen gerechtvaardigd in Zijn woorden, in Zijn beloften en bedreigingen, die Hij nauwkeurig vervult en opdat Hij overwint, de zege behoudt, wanneer Hij geoordeeld wordt, als Hij aan een rechterlijke beoordeling van mensen wordt onderworpen.

Overwinning door Jezus

De Heer Jezus verzekerde zijn leerlingen:

Joh 16:33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Telos)

In de laatste zendbrief, aan Laodicea, wijst de Heer deze gemeente op Zijn eigen overwinning.

Opb 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon. (Telos)

De hoogste overwinning is aan het Lam, de Leeuw van Juda.

Opb 5:5 En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. (TELOS)

Overwinning door Gods kinderen

Het geloof van Gods kinderen overwint de boze, valse profeten en antichristelijke geesten, en de wereld.

1Jo 2:13  Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent. 1Jo 2:14  Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. (Telos)

Opb 12:11  En zijzelf hebben hem [= de duivel] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. (Telos)

1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 1Jo 4:2  Hieraan kent u de Geest van God: iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God;  1Jo 4:3  en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld.1Jo 4:4  U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. (Telos)

1Jo 5:4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1Jo 5:5  Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? (Telos)

"Overwinnen" en dergelijke is een veelvoorkomend woord in het boek Openbaring. Het onderstelt strijd, oorlog. Tot elk van de zeven zendbrieven aan de gemeenten, opgenomen in Openbaring 2 en 3, zegt de Heer "wie overwint". Telkens geeft hij een belofte, die tot aanmoediging dient. In de laatste zendbrief, aan Laodicea, wijst de Heer op Zijn eigen overwinning (Opb. 3:21).

Opb 2:7  Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. (Telos)

Opb 2:11  Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden. (Telos)

Opb 2:17  Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. (Telos)

Opb 2:26  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik macht geven over de volken; (Telos)

Opb 3:5  Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. (Telos)

Opb 3:12  Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal geenszins meer daaruit weggaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. (Telos)

Opb 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon. (Telos)

Zij die weigeren het beeld van het Beest te aanbidden en zijn merkteken te dragen, zijn overwinnaars, omdat zij standhouden en niet overwonnen worden en in de overwinning van hun Heer zullen delen.

Opb 15:2 En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen zee staan met harpen van God. (TELOS)

Wij christenen mogen strijden op grond van een overwinning die door de Heer Jezus Christus behaald is. Deze overwinning is zeker. Het geloof daaraan geeft ons kracht om de goede strijd te strijden.

Opb 21:7  Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. (Telos)

Een Chinese christen schreef in de gevangenis een gedicht dat eindigt met de woorden[1]:

"Vervolgd en Godvrezend
zijn wij meer dan overwinnaars
zelfs in de gevangenis."

Muziekvideo


Nothing Ever Can, Nothing Ever Will | West Coast Choir. Youtube.com:West Coast Baptist College, 2 mei 2019.
Nothing Ever Can, Nothing Ever Will

Every power on earth and in heaven is a shadow in His light
  Elke macht op aarde en in de hemel is een schaduw in Zijn licht
No authority, law or government challenges His sovereign might
  Geen autoriteit, wet of regering trotseert Zijn soevereine macht
His reign and rule have no boundary, all that is, His hands have wrought
  Zijn regering en heerschappij hebben geen grens, al wat is hebben Zijn handen gewrocht

Refrein:
Nothing ever can, nothing ever will
  Niets kan ooit, niets zal ooit
Overcome the Lord our God
  De Heer onze God overwinnen

We are well aware, we were orphans once, bent and broken in our shame
  We weten heel goed dat we ooit wezen waren, gebogen en gebroken in onze schaamte
Then He sought us out and adopted us, now we bear His royal name
  Toen zocht Hij ons op en nam ons aan, nu dragen we Zijn koninklijke naam
Every sin or crime we have ever done is no match for Jesus' blood
  Elke zonde of misdaad die we ooit hebben gedaan is geen partij voor Jezus' bloed

Refrein

We are rescued out of darkest night, free from Satan's evil hold
  We zijn gered uit de donkerste nacht, vrij van Satans boze greep
And the Kingdom of our Savior's light, is our souls' eternal home
  En het Koninkrijk van het licht van onze Heiland, is het eeuwige huis van onze zielen

Though the enemy tries to steal and kill, what the death of Christ has bought
  Hoewel de vijand tracht te stelen en te doden, wat de dood van Christus heeft gekocht

Refrein

Our God is victorious
  Onze God is zegevierend
He always wins, He always wins
  Hij wint altijd, Hij wint altijd
In love, He reigns over us
  In liefde regeert Hij over ons
He always wins, He always wins
  Hij wint altijd, Hij wint altijd
(deze regels 2x herhaald)

Our God is victorious (He's victorious)
  Onze God is zegevierend (Hij is zegevierend)

We, the church, declare Jesus Christ is king, for He conquered death, once for all
  Wij, de Kerk, verklaren dat Jezus Christus koning is, want Hij heeft de dood overwonnen, eens en voor altijd
We will live in light of His victory, following His gospel call
  We zullen leven in het licht van Zijn overwinning, volgend Zijn evangelieroep
And when the story ends, we know Jesus wins, for His power cannot be stopped
  En wanneer het verhaal eindigt, weten we dat Jezus wint, want zijn macht kan niet worden gestopt

Refrein (2x)

The Lord our God
  De Heer onze God

Muziek en tekst: Ross King. Met toestemming van hem overgenomen. Vertaling: Kees Langeveld.

  1. Bron: bijlage van een nieuwsbrief van Stichting De Ondergrondse Kerk dd. 6 dec. 2022.