Sterven

Uit Christipedia

Sterven is overlijden, doodgaan[1]. Daarbij gaat men over naar het hiernamaals.

'De laatste wil, of de stervende boer.' Schilderij door Nikolay Bognadov-Belsky (1868-1945).

Zinverwante uitdrukkingen. Sterven en doodgaan zijn de gewone uitdrukkingen voor ophouden te leven, en stellen dit voor zonder bijgedachte. Sterven wordt van mensen en dieren gebruikt; doodgaan bijna uitsluitend van dieren en planten.

Ontslapen ziet op het langzaam wegzinken van de laatste krachten, het sluiten van de ogen en insluimeren als voor een lange slaap; het wordt dus vooral van een zacht en kalm sterven gezegd. Zie Ontslapen voor het hoofdartikel.

Over het sterven spreekt Prediker in beeldende woorden:

Pre 12:5  ... de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Pre 12:6  Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt; Pre 12:7  En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (SV)

Dood zien en smaken. Gelovigen zien en smaken de dood. Van de oude Simeon staat geschreven:

Lu 2:26  En hij had een Goddelijke aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had gezien. (Telos)

Maar de Heer Jezus heeft gezegd:

Joh 8:51  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid. (Telos)

Misschien bedoelt Hij: de dood weliswaar zien, maar niet in zijn ware verschrikkelijke staat aanschouwen. De Heer Jezus heeft ook gezegd:

Mt 16:28  Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. (Telos)

De geest gaat uit. Wanneer iemand sterft, gaat zijn geest uit zijn lichaam. Dat blijkt uit het volgende voorval, waarbij Jezus de geest van een gestorven meisje terugroept.

Lu 8:52  Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Hij echter zei: Weent niet, want zij is niet gestorven, maar slaapt.  Lu 8:53  En zij lachten Hem uit, daar zij wisten dat zij gestorven was.  Lu 8:54  Hij echter greep haar hand en riep de woorden: Kind, sta op. Lu 8:55  En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op; en Hij gebood dat men haar te eten zou geven. (Telos)

Verzameld worden. Wie sterft wordt door God verzameld tot zijn voorgeslacht. Tot koning Josia zei Hij:

2Kr 34:28 Zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al dat kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. ... (SV)

Eenmalig. Een mens sterft slechts éénmaal.

Heb 9:27 En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, Heb 9:28 zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten. (TELOS)

Met het feit van het eenmalig sterven is de leer van de zielsverhuizing strijdig. Deze leert immers dat een mens in meerdere opeenvolgende levens geboren wordt en sterft. Na de dood zou de ziel naar een nieuw lichaam verhuizen.

Gelovigen sterven. Ook gelovigen sterven als de Heer Jezus nog niet gekomen is. Zij 'sterven voor de Heer' (Rom. 14:8).

Ro 14:7  Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; Ro 14:8  want hetzij wij leven, wij leven voor de Heer; hetzij wij sterven, wij sterven voor de Heer; hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer. Ro 14:9  Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij zou heersen zowel over doden als over levenden. (Telos)

Muziekvideo

Het sterven, inz. de overgang van gelovigen naar het Paradijs van God, wordt muzikaal vertolkt door een bekend lied:


Eens breekt in mij het zilv'ren koord. Gezongen door christelijk jongerenkoord 'Een nieuw lied'. Youtube.com: Stevan Vonk, 15 okt. 2022. Duur: 3 min. 58 sec.

Zie ook

Dood

Bron

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908), s.v. Afsterven — besterven — dood gaan — den geest geven — ontslapen — overlijden — sterven — verscheiden — versterven — wegsterven. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 17 dec. 2018.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. Sterven. Geraadpleegd 17 dec. 2018.