Uitverkiezing

Uit Christipedia

Uitverkiezing is het uitverkiezen, dat is kiezen uit, verkiezen boven anderen. Over de uitverkiezing wordt in de Bijbel dikwijls melding gemaakt. God heeft de Heer Jezus en andere mensen uitverkoren.

Van de Heer Jezus heeft God in het Oude Testament gezegd:

Jes. 41:9 Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren (SV)

De uitverkiezing door God kan mensen betreffen of groepen van mensen.

Uitverkiezing door God en Jezus. God de Vader kiest uit, maar ook de Heer Jezus doet dat. Van 'uitverkorenen van God' spreken Rom. 8:33, Col. 3:12, Tit. 1:1, vgl. Luc. 18:7 'Zijn uitverkorenen'. Van Jezus' uitverkorenen, 'zijn uitverkorenen', spreken Matth. 24:31, Marc. 13:27.

Mr 13:27  En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. (Telos)

Tijd van Gods uitverkiezing. God heeft ons uitverkoren 'vóór de grondlegging van de wereld'.

Efe 1:4  zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, Efe 1:5  terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, Efe 1:6  tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, (Telos)

Uitverkiezing en bestemming. God kiest mensen uit tot een zekere bestemming. Die Hij uitkiest, heeft Hij voorbestemd. Uitverkiezing en voorbeschikking, voorbestemming (bestemming vooraf, predestinatie) horen bij elkaar (Rom. 8:28-33).

Onderscheiden van vóórweten. Van uitverkiezing moet vóórweten, vóórkennis onderscheiden worden. Als ik te voren weet dat een zekere schaatser de schaatswedstrijd zal winnen, houdt dat niet in dat ik hem voor iets uitverkoren heb, bijvoorbeeld om een maaltijd met hem te houden of om hem te huldigen. Weten sluit kiezen niet in, kiezen is een afzonderlijke handeling die op het weten kan volgen.

Uitverkoren mensen

Wie in de Heer Jezus gelooft, is een uitverkorene van God.

Ro 8:33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt; (Telos)

Zie Uitverkorene voor het hoofdartikel over personen die door God zijn uitverkoren.

Uitverkoren volken

Israël

Dikwijls wordt het volk Israël als „uitverkorenen" door God aangeduid. Uit het verband, waarin deze uitdrukking, blijkt dan dat dit volk een bijzondere positie inneemt, uitzonderlijke voorrechten geniet en onderscheiden is van andere volken. Ps.105:6, 43; Jes. 41:9 en andere plaatsen. Zoals het volk Israël in het oude testament met 'uitverkorenen' wordt aangeduid, zo vinden we dit ook in het nieuwe testament, Mark. 13:20; Op. 17:14.

Gemeente van Christus

Van de Gemeente wordt gezegd, dat zij uitverkoren is vóór de grondlegging der wereld in Christus, Ef. 1:4. Hij was het onberispelijk en vlekkeloze Lam, vóór de grondlegging der wereld door God gekend en in Hem werd toen reeds de Gemeente door God gezien, 1 Petr. 1:20.

Bij de prediking van het evangelie komen zovelen tot het geloof „als bestemd waren ten eeuwigen leven", Hand. 13:48. Daardoor wist de apostel Paulus ook, dat de gelovigen in Thessalonika verkoren, uitverkoren waren en daardoor weet iedere gelovige, dat God reeds aan hem gedacht heeft, voordat hij aan God kon denken, 1 Thess. 1:4. Het feit, dat de behoudenis verankerd ligt in de uitverkiezende genade van God geeft reden te over om Hem daarvoor te danken en elke twijfel uit te bannen, 2 Thess. 2:13.

Het protestants-theologische leerstuk van de uitverkiezing zegt dat de zaligheid alleen afhangt van de vrije keuze Gods, van Zijn voorbeschikking of predestinatie. In de rooms-katholieke kerk betekent 'uitverkiezing' een bijzondere roeping, met name tot het priesterschap of het kloosterleven, of, bij uitbreiding, roeping tot de kerk.[1]

Zie ook

Zekerheid van het geloof | Universalisme

Meer weten

W.J. Ouweneel, Wat is “de uitverkiezing''? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid, 1974.

HHK-predikant wijst op reformatorisch probleem: “Dominees prediken levensgevaarlijke dwaling”, op: Cvandaag.nl, 22 juli 2022. G.A. van den Brink, predikant in de Hersteld Hervormde Kerk, waarschuwt tegen een gebruik van begrippen als uitverkiezing, wedergeboorte of ellendekennis, dat het evangelie krachteloos maakt, anders gezegd: dat mensen verhindert om tot geloof te komen.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?; enige belangrijke onderwerpen door Gods Woord belicht, deel II (Dordrecht, H. Moll, z.j.), blz. 14-15. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 18 jan 2019 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.