Wet

Uit Christipedia

Wet verwijst in de Bijbel onder meer naar 1. de wet van God door bemiddeling van Mozes aan Israël gegeven en opgeschreven in de vijf boeken van Mozes (ook de Tora genoemd; zie Wet van Mozes), en soms naar 2. het hele Oude Testament.

Onder de wet zijn

Werken van de wet. "Werken van de wet" zijn werken (daden, gedragingen) die de wet voorschrijft en die gedaan worden om te voldoen aan de wet en eventueel om zo rechtvaardig te worden voor God.
Ga 3:2  Dit alleen wil ik van u vernemen: hebt u de Geest ontvangen op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? (Telos)
Uit de wet zijn. 'Zij die uit de wet zijn' zijn zij die hun gerechtigheid willen opbouwen door werken te doen die in overeenstemming met de wet van God zijn.
Ro 4:14 Want als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte te niet gedaan. Ro 4:15 Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Ro 4:16 Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen (TELOS)
Slavernij. Onder de wet van Mozes leven is een toestand van slavernij, leven onder een slavenjuk, een toestand van gevangenschap, van verzekerde bewaring.
Ga 3:23  Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet, in verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Ga 3:24  De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus, opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. Ga 3:25  Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester; Ga 3:26  want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. (Telos)
Ga 4:25  Hagar nu is de berg Sinai in Arabie en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen; (Telos)
Een gelovige in Christus is niet onder de wet, hij is vrij. Hij moet zich niet onder de wet van Mozes laten brengen.
Ga 2:4  en dat vanwege de binnengeslopen valse broeders, die zich hadden binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben, met het doel ons tot slavernij te brengen. (Telos)
Ga 2:14  Maar toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas in het bijzijn van allen: Als u, die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar joodse wijze te leven? (Telos)
2Co 11:20  Want u verdraagt het, als iemand u in slavernij brengt, als iemand u opeet, als iemand van u neemt, als iemand zich verheft, als iemand u in het gezicht slaat. (Telos)
Ga 5:1  Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden. (Telos)
Ga 5:13  Want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders; gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. (Telos)

Zonder wet zijn

Het is mogelijk zonder de wet van Mozes te leven en niettemin doen wat de wet gebiedt. Wanneer mensen dat doen, zijn zij zichzelf tot wet.
Ro 2:12  Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden (...) Ro 2:14  want wanneer de volken, die geen wet hebben, van nature de geboden van de wet doen, dan zijn dezen die geen wet hebben, zichzelf tot wet, (Telos)

Niet zonder wet voor God

Een gelovige is noch zonder wet noch onder de wet. Hij is wettelijk aan Christus onderworpen.
1Co 9:21  hun die zonder wet zijn, als zonder wet (hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen), om hen die zonder wet zijn te winnen. (Telos)

Wet van Christus

De wet van Christus is het gebod van de liefde.
Joh 13:34  Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. (Telos)
Joh 15:12  Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Joh 15:13  Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. (...) Joh 15:16  U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. Joh 15:17  Dit gebied Ik u, dat u elkaar liefhebt. (Telos)
Johannes maakt duidelijk dat de liefde tot God en tot de naaste één zijn.
1Jo 4:21  En dit gebod hebben wij van Hem: dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (Telos)
Jakobus noemt het gebod van de liefde 'de volmaakte wet', 'de wet van de vrijheid', 'de koninklijke wet'.
Jak 1:25  Maar wie zijn blik richt op de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet een vergeetachtig hoorder geworden maar een dader van het werk, die zal gelukkig zijn in zijn doen. (Telos)
Jak 2:8  Als u dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’, dan doet u goed. (Telos)
Jak 2:12  Spreekt zo en doet zo als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. (Telos)
1Pe 2:15  Want zo is het de wil van God, dat u door goeddoen de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt; 1Pe 2:16  als vrijen, en niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. (Telos)
Hoe kunnen wij de koninklijke wet volbrengen? Hoe de wet van Christus vervullen? Door de Heilige Geest, die liefde van God in ons hart werkt, kunnen we elkaar liefhebben en de wet van Christus vervullen.
Ga 5:22  Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ga 5:23  Tegen zulke dingen is geen wet. (...) Ga 6:2  Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen. (Telos)

Wet vervullen

De liefde vervult de wet.
Ro 13:8  Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.  Ro 13:9  Want dit: ‘U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren’, en welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Ro 13:10  De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. (Telos)
Ga 5:13  Want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders; gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Ga 5:14  Want de hele wet wordt in een woord vervuld, in dit: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. (Telos)

Verordeningen

Hoewel een gelovig niet onder de wet is, is hij niet zonder wet voor God (1 Cor. 9:21) en heeft hij een aantal verordeningen te houden.
Hnd 15:28  Want de Heilige Geest en wij hebben besloten u geen grotere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: Hnd 15:29  u te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd, van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Als u zich daarvoor in acht neemt, zult u wel doen. Vaarwel!’ (Telos)
Hnd 16:4  Toen zij nu de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren vastgesteld om die te onderhouden. (Telos)
Hnd 21:25  Wat echter de gelovige volken betreft, wij hebben hun aangeschreven, na besloten te hebben dat zij niets dergelijks moesten onderhouden dan dat zij zich moesten wachten voor wat aan de afgoden is geofferd, voor het bloed, voor het verstikte en voor de hoererij. (Telos)
De verordeningen voor een gelovige zijn echter geen zware last, ze zijn een lichte last. De Farizeeën legden "zware en moeilijk te dragen lasten" (Matth. 23:4).
Mt 23:4  Zij nu binden zware en moeilijk te dragen lasten en leggen ze op de schouders van de mensen; maar zijzelf willen ze met hun vinger niet verroeren. (Telos)
Het juk van de Heer Jezus is daarentegen zacht, en zijn last is licht.
Mt 11:30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Telos)
Opb 2:24  Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op; (Telos)

Toekomst

Uit Jeruzalem zal de wet, het woord van God uitgaan, bekend worden gemaakt.
Jes 2:3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. (SV)
Jes 51:4  Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken. (SV)

Zie ook