Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)

Uit Christipedia

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn een reformatorisch kerkgenootschap dat ontstaan is in de 19e eeuw in Nederland. Ze hebben (anno 2019) 72 duizend leden, 183 gemeenten en 13 classes, verspreid over heel Nederland[1].

Zij waren het eerste kerkgenootschap in Nederland dat officieel de Herziene Statenvertaling vrijgaf voor gebruik in de kerken.

Naam. Beide woorden 'christelijke' en 'gereformeerde' zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’.

Belijdenis. De Bijbel is het woord van God. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere christelijke belijdenisgeschriften, waarvan de Apostolische Geloofsbelijdenis de bekendste is.

Blad. De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het blad verschijnt iedere twee weken.

Bewaar het Pand is de naam van (1) de christelijke gereformeerde stichting, (2) het blad van de stichting en (3) de behoudende stroming binnen de Christelijke gereformeerde Kerken. De stroming is geestverwant met de Hersteld Hervormde Kerk.

Vrouw in het ambt. Binnen de CGK zijn vrouwelijke voorgangers niet toegestaan. In 1998 nam de synode het besluit om geen vrouw tot het ambt toe te laten, omdat "gezaghebbend leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt".

Jeugd. Bij veel jongeren in de CGK is een soort ,,gespletenheid” tussen leer en leven. Ze lezen wel de Bijbel, maar de helft begrijpt daar weinig van[2]. In de periode 1995 – 2009 hebben ruim 5500 jongeren de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) verlaten[2]. Dat komt neer op een gemiddelde van één jongere per dag.

Jeugdwerk. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het LCJ richt zich, in afhankelijkheid van God, op alle kinderen en jongeren van de gemeente van 0 tot 27 jaar, om hen te dienen met Gods Woord. Het LCJ rust leidinggevenden toe door het aanbieden van zondagsschoolmateriaal, handreikingen voor de kinderclubs en jeugdverenigingen. Het LCJ organiseert allerlei activiteiten voor de verschillende doelgroepen.

Generale synode en particuliere synodes. De landelijke en breedste vergadering van het kerkverband heet generale synode. Deze komt om de drie jaar een aantal weken samen en bespreek zaken die het hele kerkverband aangaan. Het dagelijks bestuur van de synode heet moderamen. De generale synode telt 52 afgevaardigden. Zij kiezen uit hun midden het moderamen. Dit bestaat uit een voorzitter (preses), tweede voorzitter (assessor), een eerste en een tweede secretaris (scriba). De voorzitter van de vorige synode is niet herkiesbaar.

De afgevaardigden vertegenwoordigen de vier particuliere synodes (PS): die van het noorden, van het oosten, van het westen en van het zuiden. Onder een particuliere synode vallen meerdere classes. Elke PS vaardigt 13 kerkelijke ambtsdragers af: 6 predikanten, 6 ouderlingen en 1 diaken. De generale synode van de CGK telt daardoor 52 afgevaardigden, bestaande uit 24 predikanten, 24 ouderlingen en 4 diakenen.

Meer informatie: Zo werkt de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Youtube.com: Reformatorisch Dagblad. 11 nov. 2019. Voorlichting over de generale synode van 2019-2020.

Theologische opleiding. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben een theologische opleiding aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). (Emeritus) hoogleraren adviseren als 'preadviseurs' de generale synode.

Geschiedenis

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben historische wortels in de Afscheiding van 1834, toen een aantal orthodoxe gereformeerde kerken zich afscheidde van de Hervormde Kerk. Zij omvatten 1% van de leden van de Hervormde Kerk.

In 1869 verenigden de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis, die beide ontstonden uit een splitsing onder afgescheidenen, zich tot de Christelijke Gereformeerde Kerk.

In 1886 vond de tweede grote afscheiding van de Hervormde Kerk in de 19e eeuw plaats. Ditmaal ging het om 10% van de leden (ruim 300.000 zielen) van de Hervormde Kerk. Deze kerkscheuring heet “de Doleantie” en vond plaats onder leiding van Abraham Kuyper.

In 1892 smolt het grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk samen met de uit de Doleantie van Abraham Kuyper voortgekomen kerken. Echter konden drie gemeenten – te Noordeloos, Teuge en Zierikzee – om principiële redenen niet met deze vereniging meegaan. Zij zetten de Christelijke Gereformeerde Kerk voort.

In 1947 veranderde het kerkverband zijn naam in Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Op 1 jan. 2010 telde de CGK 74.374 leden.

op 1 januari 2011 waren er 74.478 (doop)leden en 182 plaatselijke kerken.

Interkerkelijke betrekkingen

De CGK voelen zich geestverwant met de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de later ontstane Hersteld Hervormde Kerk. Zij stellen hun kansels open voor predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk, maar op lokaal niveau ook wel voor predikanten van de hervormde gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur.

Meer informatie

Officiële site van het kerkgenootschap: www.cgk.nl

Website van het contactorgaan De Wekker: www.dewekker.com

Website van de LCJ: www.lcj.nl

Bronnen

Onder meer:

Artikel 5500 jongeren stapten uit Chr. Geref. Kerken, op FrieschDagblad.nl, 29 sept. 2010.

Artikel Generale Synode Christelijke Gereformeerd Kerken, op RefDag.nl, 10 mei 2011.

Zo werkt de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Youtube.com: Reformatorisch Dagblad. 11 nov. 2019. Voorlichting over de generale synode van 2019-2020.

Voetnoten

  1. Zo werkt de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Youtube.com: Reformatorisch Dagblad, 11 nov. Speelduur: 7 min 12 sec.
  2. 2,0 2,1 Artikel 5500 jongeren stapten uit Chr. Geref. Kerken, op FrieschDagblad.nl, 29 sept. 2010.