Gapinge/NdGK/Afschriften

< Gapinge‎ | NdGK
Gapinge > NdGK > Afschriften

Archiefmateriaal en overschrijving

Het laat zich begrijpen dat in loop der tijd archiefmateriaal verloren is gegaan. Gelukkig is van de NdGK te Gapinge het een en ander bewaard gebleven. Zij vormen een belangrijke bron van onderzoek voor het beoefenen van genealogie.

Doopboeken en hun afschriften

Een belangrijke bron van informatie is het doopboek. De getranscribeerde doopgegevens van de NdG Kerken van Meliskerke/Mariekerke en Aagtekerke (eveneens op Walcheren gelegen) zijn op Christipedia te raadplegen. Ook van de gemeente Gapinge zijn de gegevens in te zien op het Zeeuws Archief te Middelburg en in de Zeeuwse Bibliotheek, evenals de afschriften van deze doopboeken.

Het opnieuw overschrijven in leesbare tekst (transcriberen) is niet altijd eenvoudig. Wie gebruik maakt van afschriften moet daarom rekenen met 'foutjes'. In de tijd dat de computer nog niet bekend was, was het opstellen van een afschrift een enorm karwei. Nadat het afschrift publiek gebruikt kon worden, werd het moeilijk om de nodige verbeteringen aan te brengen. De hedendaagse tekstverwerking maakt het nu mogelijk om de kwaliteit van het afschrift voortdurend te optimaliseren.

– Men doet er goed aan de geboden informatie te toetsen aan de originele bron, ook al geschiedde de transcriptie nauwgezet. Van enkele namen bleef de schrijfwijze onduidelijk. (Suyder of Snyder, Landtvelt of Landtuyt, Bock of Buck, Raes of Roes)

– Bij de doop van het laatste kind werd zo mogelijk de complete gezinssamenstelling vermeld. Ook daarin kunnen onvolkomenheden voorkomen.

– De nummering is overgenomen uit het doopboek zelf. Iemand heeft klaarblijkelijk later nummers toegevoegd. Daarbij heeft hij ouderen die gedoopt werden een apart nummer gegeven.

– Jammer dat het doopboek gedurende geruime tijd heel consequent de moeder van het kind niet vermeldt. Zij was immers bij de doop niet direct betrokken! Meestal werd het kind gedoopt de eerste zondag na de geboorte. De doopvermelding bleef beperkt tot wat het was in aanwezigheid van de vader, een vrouw die het kind droeg en getuigen.

– Het afschrift van het Zeeuws Archief vermeldt alleen de datum van de doop, de getuigen, doopouder(s) en de naam van het kind. Aanvullende informatie ontbreekt.

Weeskamer Veere

Om te weten wie de moeder was, kan men het best de boeken (of afschriften daarvan) van de weeskamer raadplegen. Een heel belangrijke hulpbron daarbij is (op het archief te raadplegen) het boek van A. Jonkheer, 'Index van 1576-1811 op de persoonsnamen van Gapinge' (Oostkapelle 1998/1999). Dit boek verwijst eveneens naar de inventarisnummers, waarin de geboden informatie te vinden is. Gebruik makend van de boeken van de weeskamer Veere en van het boek van dhr. Jonkheer konden moeders vermeld worden. Eerst komt dan de mededeling in de transcriptie dat de moeder niet vermeld werd in het doopboek, vervolgens staat er dan wie de moeder was. (bv: de moeder wordt niet genoemd, maar was Neelken Jakobs) De genoemde inventarisnummers zijn niet meegenomen in de transcriptie.

– Extra informatie in de transcriptie staat veelal cursief aangegeven.

Lidmaten

Ook de lidmatenlijsten zijn nog niet uitputtend bekeken. Het deel dat getranscribeerd is (met bovendien de poging van iemand die toen getracht heeft voornamen op alfabetische volgorde te zetten) is eveneens als artikel geplaatst. Beide stukjes bevatten extra informatie over toen levende personen.