Gedachtenis van het geklank

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 11 apr 2024 om 20:58 (→‎Typische betekenis )
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Gedachtenis van het geklank of Dag van het geklank of Dag van bazuingeschal[1] is een hoogtijdag van God die Hij voor zijn volk Israël heeft ingesteld. Het is een “dag van het geklank” (Num. 29:1, Statenvertaling), die gehouden moest worden in de zevende maand van de godsdienstige kalender, in de maand Tisjrie, op de eerste dag der maand (Lev. 23:24, Num. 29:1). Er moest een gedachtenis van het geklank zijn. Het was een rustdag met een heilige samenroeping van de Israëlieten.

Le 23:23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Le 23:24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Le 23:25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren. (SV)

Zevende maand (Hebr. Tisjrie)
LoofhuttenfeestVerzoendagGedachtenis van het geklank

Vuuroffer. Op die dag moest aan de HEER een vuuroffer worden geofferd. Dit bestond uit een brandoffer met bijbehorend een spijsoffer, en een zondoffer (Num. 29:2-5). Daarnaast moesten de dagelijkse brandoffers en het brandoffer van de nieuwe maand gebracht worden.

Nu 29:1 Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn. Nu 29:2 Dan zult gij een brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE bereiden: een jongen var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren; Nu 29:3 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd; drie tienden tot den var, twee tienden tot den ram. Nu 29:4 En een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe; Nu 29:5 En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen; Nu 29:6 Behalve het brandoffer der maand, en zijn spijsoffer, en het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen, naar hun wijze, ten liefelijken reuk, ten vuuroffer den HEERE. (SV)

'Geklank'. Het Hebreeuwse woord Teruah, dat de Statenvertaling van Lev. 23:24 door "geklank" is vertaald, komt 36 keer voor in het Oude Testament. De Statenvertaling vertaalt het 17x door "gejuich" en 9x door "geklank"; de NBG51-vertaling vertaalt 11x door "gejuich", 5x door "krijgsgeschreeuw" en 4x door "gejubel". Het is niet duidelijk of "geklank" ziet op bazuingeschal of op geklank van mensenstemmen of op beide.

Synoniemen zijn:

 • bazuinenfeest
 • feest van het bazuingeschal
 • feest van het geklank
 • trompettenfeest

Gedachtenis. Er moest 'een gedachtenis van het geklank' zijn, Lev. 23:24. Onduidelijk is waaraan bij deze "gedachtenis van het geklank" gedacht moest worden. De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van Israël die geklank bevatte, was Gods komst op de berg Horeb.

Hebreeën 12:18 Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, 12:19  bazuingeschal en een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht 12:20  (want zij konden niet verdragen wat geboden werd: ‘Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd’; 12:21  en zo vreselijk was het gezicht, dat Mozes zei: ‘Ik ben vol vrees en ik beef zeer’), (Telos)

Typische betekenis 

De oudtestamentische hoogtijden, nieuwe maan en sabbatten zijn een schaduw (of type, voorafbeelding) van wat zou komen, maar de werkelijkheid is van Christus (Col. 2:16-17). Hun vervulling is door Christus Jezus.

De hoogtijden hebbe typologisch betrekking op Israël. De eerste hoogtijden hebben betrekking op de eerste komst van de Heer Jezus. De laatste drie feesten, waaronder de Dag van het geklank, hebben betrekking op het herstel van Israël en de tweede komst (wederkomst) van de Heer Jezus.

In het Oude Testament werd de bazuin geblazen ten teken dat het volk moest verzamelen. Een ontzagwekkende gebeurtenis in de geschiedenis van Israël was de komst van God op de berg Horeb, die begeleid werd door bazuingeschal. Er zijn verschillende typologische uitleggingen van de Dag van het geklank:

Uitleg 1: verzameling van de uitverkoren bij Christus' wederkomst

De verschijning van Christus in de wereld, bij zijn zichtbare wederkomst op aarde, om Israël te redden[2]. "Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal" (Mt. 24:31) en die zullen Christus' uitverkorenen bijeenverzamelen.

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Mt 24:31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (Telos)

De komst van Christus wekt de gedachtenis op aan de komst van God op de berg Horeb. Dat gebeurde met bazuingeschal.

Hebreeën 12:18 Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, 12:19  bazuingeschal en een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht 12:20  (want zij konden niet verdragen wat geboden werd: ‘Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd’; 12:21  en zo vreselijk was het gezicht, dat Mozes zei: ‘Ik ben vol vrees en ik beef zeer’), (Telos)

De voeten van Christus zullen niet op de berg Horeb komen, maar op de Olijfberg staan.

Zach 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de helft daarvan naar het zuiden. (CP[3])

Daarna zal de Grote Verzoendag worden vervuld, wanneer geheel Israël de Messias erkent, berouw heeft over de verwerping, zich bekeert en tot wedergeboorte komt.

Uitleg 2: opneming van de gemeente

Het feest is een type van de opname van de gemeente, die wordt ingeluid met bazuingeschal[4].

1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. 

1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 

Merk op dat het 'geklank' bij de opstanding en de opname bestaat uit drie geluiden:

 1. een bevelend roepen van de Heer Jezus
 2. het stemgeluid van een aartsengel
 3. het geschal van 'de bazuin van God'

Vergelijk de opname van Johannes, die sommige uitleggers zien als symbolisch voor de opname van de gemeente:

Opb 4:1 Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. (TELOS)

Stem en bazuin gaan samen in 1 Thess. 4:16 en zijn één in Opb. 4:1.

De opname van de Gemeente gaat gepaard met een bijeenverzameling. We worden bijeenvergaderd tot Hem.

2Th 2:1  Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, (TELOS)

Tegen deze uitleg kan men inbrengen dat de tijden tussen de voorjaarsfeesten, de eerste vier hoogtijden, letterlijk naar het getal van hun dagen in vervulling is gegaan, en dat men een dergelijke vervulling daarom ook mag verwachten voor de drie najaarsfeesten. Welnu, tussen de opname van de gemeente, aangenomen dat zij zal plaatsvinden vóór de zevenstigste jaarweek van Daniël, en de vervulling van de Verzoendag vallen véél meer dagen dan de negen dagen tussen Dag van het geklank en Verzoendag.

Uitleg 3: opneming van de gemeente én ontwaking van Israëls overblijfsel

Op die dag vindt het ontwaken van het overblijfsel van Israël plaats, allicht na de opname van de gemeente. Het feest van het geklank in Lev. 23 is een voorafschaduwing van de ontwaking van de getrouwen, van het overblijfsel uit de twaalf stammen van Israël. Zoals echter op het wekenfeest twee broden, symbolen van (het geestelijk) Israël en de Gemeente, werden bewogen voor het aangezicht van Jhwh, zo kan het feest van het geklank een tweevoudige betekenis hebben. De opname van de gemeente van Christus wordt namelijk ingeluid door geklank, en na deze gebeurtenis volgt het ontwaken van het eindtijdse overblijfsel van Israël.

Tegen deze derde uitleg kan men inbrengen dat de tijden tussen de voorjaarsfeesten, de eerste vier hoogtijden, letterlijk naar het getal van hun dagen in vervulling is gegaan, en dat men een dergelijke vervulling daarom ook mag verwachten voor de drie najaarsfeesten. Dat betekent dat tussen de geestelijke ontwaking van het overblijfsel van Israël en de verzoendag, waarop de zonde van het volk Israël, bij zijn bekering en wedergeboorte, definitief verzoend wordt, slechts negen dagen zijn, wat hoogst onwaarschijnlijk is.

Uitleg 4: een proces eindigend met de opname van de gemeente

Volgens deze uitleg is het geklank is dat van de twee zilveren trompetten, die staan voor Israël en de Gemeente als twee getuigen van God op aarde. Het trompetgeschal is een oproep om bereid te zijn en om op te trekken. De vervulling van het feest is niet op één dag, maar is een proces van jaren, dat eindigt met het klinken van de laatste trompet (1 Thess. 4), die de opname van de gemeente inluidt.[5]

Bezwaar tegen deze uitleg: 1. de vervulling van de voorgaande feesten was in de dagen dat ze gehouden werden, dan is het waarschijnlijk dat ook de vervulling van het feest van het geklank op één dag zal plaatsvinden

Rosj Hasjana

Het tweedaagse Joodse Nieuwjaar, in het Hebreeuws Rosj Hasjana, is een verandering en uitbreiding van de Dag van het geklank. Zie verder bij Rosj Hasjana.

Data

Doordat de gregoriaanse kalender geen gelijke tred houdt met de joodse kalender, valt Dag van het geklank steeds op verschillende data van de algemene kalender. Voorbeelden:

 • 2016: 2 oktober zonsondergang - 3 oktober zonsondergang
 • 2017: 20 september zonsondergang - 21 september zonsondergang
 • 2018: 9 september zonsondergang - 10 september zonsondergang
 • 2019: 29 september zonsondergang - 30 september zonsondergang
 • 2020: 18 september zonsondergang - 19 september zonsondergang
 • 2021: 6 september zonsondergangen - 7 september zonsondergang
 • 2022: 25 september zonsondergangen - 26 september zonsondergang

Meer informatie

Dato Steenhuis, Bazuingeschal – bijeenbrengen. Bijbellezing gehouden op 13 januari 2009 te Emmen. Lezing in een serie van acht over De feesttijden des Heren, gehouden te Emmen, 2008-2009. Te downloaden van GroeienInGeloof.com  http://www.groeieningeloof.com/feest...es%20Heren.htm

Dato Steenhuis, Het feest van het geklank, artikel in het tijdschrift Zoeklicht, uitgave 1992. http://bijbelarchief.nl/default.asp?id=1311

R. Been, De feesten des Heren in Israël, blz. 48-50. Apeldoorn: Medema, 1979. ISBN 90 6353 022 6. Aantal pagina's: 73.

Jb. Klein Haneveld, Gods feestkalender; profetische betekenis van de feesten van Israël. Bodegraven: Stichting "Het Morgenrood", 1975. Aantal pagina's: 40.

Voetnoten

 1. "Dag van bazuingeschal" in de Petrus Canisius-vertaling, waartegen kan worden opgemerkt dat het onduidelijk is welk instrument of orgaan het geklank maakt.
 2. Amir Tsarfati, Middle East Update, August 4, 2020. Youtube.com: Behold Israel, 4 aug. 2020. Vanaf 43 min. 52 sec.
 3. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 4. Deze opvatting wordt verdedigd door Olivier Melnick in: Are Rosh Hashanah and the Rapture Connected? Youtube.com: Olivier Melnick, 1 sept. 2021. Duur: 24 min. 54 sec.
 5. Gods Kalender: Amir Tsarfati. Youtube.com: Behold Israël / Nederlands: Dutch. Prophecy Watchers, 2023. Duur: 45 min. 11 sec. Die uitleg geeft geeft Amir Tsarfati in zijn rede over de vervulling van de zeven jaarlijkse feesten van Israël.