Gomer (inhoudsmaat)

Uit Christipedia

De gomer is een Hebreeuwse en Oudtestamentische maateenheid die overeenkomt met ongeveer 2,2 liter. De gomer is een inhoudsmaat voor droge stoffen als bijvoorbeeld koren.

Woord. Het Hebreeuwse woord is עמר, omer. Het strongnummer is H6016. Het kan betekenen 1. gomer of 2. schoof, garve[1]. Het woord komt 14x voor in het Oude Testament. In de Statenvertaling is het 6x vertaald door 'gomer' en 8x door 'garf'. De NBG51-vertaling heeft 6x 'gomer', 4x 'garve', 3x 'schoof' en 1x (in samenstelling met een ander woord) 'eerstelingsgarven'. Synoniem: issaron (= "tiende").

Hoeveelheid. De droge maat gomer is een tiende deel van een efa.
Ex 16:36  Een gomer nu is het tiende [deel] van een efa. (SV)

Volgens een berekening naar de meest aangenomen maat van een efa is de gomer een inhoud van 3,644 liter, volgens een andere berekening 2,183 liter[2] of 2,3 liter[3].

De kinderen van Israël verzamelden 's ochtend een gomer manna per persoon. Een gezin van vijf personen mocht vijf gomer verzamelen. 

Ex 16:18 Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zóveel verzameld als hij eten [kon]. (HSV)
Aäron moest een kruik met een gomer manna daarin bewaren. 
Ex 16:33 Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten. (SV)

Het Hebreeuwse woord gomer wordt in de Nederlandse Bijbelvertalingen soms vertaald door ‘garve’ of ‘schoof’. Bij voorbeeld in Lev. 23:10.

Le 23:10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. (SV)
Hierom schijnt een schoof ook gomer genoemd te zijn, omdat men een tiende deel van een efa uit een schoof kon dorsen.

Zie ook

Gomer, voor andere verwijzingen van het woord in de Bijbel.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. F.W. Grosheide (hoofdred.) e.a., Bijbelse Encyclopaedie. (Kampen: J.H. Kok, 1950) s.v. Gomer. "Ongeveer twee liters" heeft: Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. Issaron op en.wiktionary.org. Geraadpleegd op 3 nov. 2022.