Hebreeënbrief/Onderwerpen

Uit Christipedia

Onderwerpen uit het Bijbelboek Hebreeënbrief worden hier behandeld, in alfabetische volgorde.

Bloed

Het eerste verbond is met bloed ingewijd.

Heb 9:18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. (TELOS)

Het bloed is een middel tot reiniging.

Heb 9:22 En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. (TELOS)

Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (TELOS)

Het bloed van Christus is eveneens een middel tot reiniging.

Heb 10:22 laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. (TELOS)

Erfenis, erfgenamen

Hebreeën 6:17 Daarom heeft God, omdat Hij de erfgenamen van de belofte de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger wilde bewijzen, Zich met een eed verbonden, (TELOS)

Heb 9:15 En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond, zodat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. (TELOS)

Jezus

De Heer is de overste leidsman (als Mozes) èn hogepriester (als Aäron, maar naar de orde van Melchizedek).

Middelaar

Hij is de middelaar van een nieuw verbond, Hebr. 9:15

Gezeten aan Gods rechterhand

Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge.

Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge, (TELOS)

Heb 8:1 De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n hogepriester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, (TELOS)

Heb 10:12 Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (TELOS)

Heb 12:2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. (TELOS)

Offer

Offers onder de wet

Brengen zonden in herinnering, 10:3

Heb 10:3 Maar in deze offers is elk jaar een in herinnering brengen van zonden.

Nemen geen zonden weg, 10:4

Heb 10:11 En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen.

Volmaken ons niet, 10:1. Worden dikwijls gebracht

Heb 9:25 ook niet opdat Hij Zichzelf dikwijls offerde, zoals de hogepriester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed;

Heb 10:11 En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen.

Vreemd bloed. De priester offert vreemd bloed, te weten van een ander levend wezen, een dier.

Heb 9:25 ook niet opdat Hij Zichzelf dikwijls offerde, zoals de hogepriester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed;

Christus’ offer

Zichzelf, zijn eigen bloed.

Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge, (TELOS)

Heb 7:27 die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij eens voor altijd gedaan door Zichzelf op te offeren. (TELOS)

Heb 9:26 anders had Hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. (TELOS)

Heb 9:28 zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten. (TELOS)

Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (TELOS)

Zijn offer was een offer aan God (9:14). De Heer heeft zichzelf "door de eeuwige Geest" aan God geofferd (9:14). Hijzelf, het offer van zichzelf was vlekkeloos (9:14). Zijn offer was een slachtoffer (9:26), waarbij Hijzelf stierf.

Doel. Hij is geofferd om:

  • de zonde af te schaffen (9:26)
  • tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond (9:15)
  • de zonden van velen te dragen (9:28)
  • ons van zonden te reinigen (1:3)
  • om ons geweten te reinigen van dode werken (9:14)
  • opdat wij God kunnen dienen (9:14)

Eenmalig offer.

Heb 7:27 die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij eens voor altijd gedaan door Zichzelf op te offeren. Heb 9:28 zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten. (TELOS)

Heb 10:11 En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen. Heb 10:12 Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (TELOS)

Heb 10:18 Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. (TELOS)

Volmaakt

Heb 10:14 Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. (TELOS)

Heb 10:18 Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. (TELOS)

Priester

Zie Hebreeënbrief/Onderwerpen/Priester

Tabernakel

Zie Hebreeënbrief/Onderwerpen/Tabernakel

Toekomstige goederen

Zie Hebreeënbrief/Onderwerpen/Toekomstige goederen

Verbond

Zie Hebreeënbrief/Onderwerpen/Verbond