Hemelvaart

Uit Christipedia

De hemelvaart van de Heer Jezus is Zijn terugkeer naar de hemel, vanwaar Hij gekomen was om als mens God en mensen te dienen en Zijn leven als een zoenoffer voor onze zonden te geven. De beschrijving van de gebeurtenis is in de Bijbel met name te vinden in Handelingen 1:4-14, Markus 16:19 en Lukas 24:50-52. De hemelvaart vond plaats vanaf de Olijfberg (Hand. 1:12), bij Bethanië (Lukas 24:50), veertig dagen na Zijn opstanding uit de doden (Hand. 1:3).  

God

In het Oude Testament lezen wij enkele malen van een opvaren van God ten hemel. Zo voer God op van Abraham.

Ge 17:22  En Hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. (SV)

God sprak met Jakob en voer daarna ten hemel:

Ge 35:13 Toen voer God van hem op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had. (SV)

Jezus

Voorzegging. De Heer Jezus voorzegde zijn eigen hemelvaart. 

Joh 6:62 Wat dan, als u de Zoon des mensen ziet opvaren waar Hij tevoren was? (Telos)
Joh 3:13 En niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen die in de hemel is. (Telos)
Joh 16:28 Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. (Telos)

Het is alsof Hij boven de tijd staat, verleden en heden overzichtelijk voor Hem liggen. Terwijl hij nog op aard is, spreekt hij al in de voltooide tijd aangaande zijn hemelvaart: 'niemand is opgevaren in de hemel dan Hij... de Zoon des mensen die in de hemel is' (Joh. 3:13). 

Vergelijk: 
Joh 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld, en Ik kom tot U, Heilige Vader: bewaar hen in uw naam die U Mij hebt gegeven, opdat zij een zijn zoals Wij. (TELOS)

Op een lichte wolkenwagen

Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van d' aard gedragen.
Vaart Hij op naar 's hemels troon,
Vaart hij op naar 's Hemels troon.
Alles moet voor Hem zich buiten;
Ied're tong Zijn lof getuigen,
En Hem eren als Gods Zoon,
En Hem eren als Gods Zoon!
Vorsten, machten, krachten, tronen;
Zij die 't hemelrijk bewonen,
Eren Jezus heerlijkheid
Eren Jezus' heerlijkheid.
Alle macht is Hem gegeven;
En wat leeft en nog zal leven,
Is tot Zijne dienst bereid,
Is tot Zijne dienst bereid!
Geeft, o zondaars, Hem uw harten;
Klaagt, o kranken, Hem uw smarten,
Zegt, o armen, Hem uw nood,
Ziet, Hij stierf om u het leven,
Rijkdom, vrede, vreugd te geven,
Eeuwig leven na de dood,
Eeuwig leven na de dood!  

Uit: Wie zingt mee? Lied 125: 1-3

Opneming. Zijn hemelvaart is een tenhemelopneming; zijn heengang, die Hij volvoert, is tegelijk een opneming, die aan Hem geschiedt en die Hij ondergaat. Vergelijk: zijn opstanding uit de doden is tegelijk zijn opwekking uit de dood door God. 
Mr 16:19 De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. (TELOS)
Lu 24:51 En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. (TELOS)
Hnd 1:9 En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (TELOS)
Plaats van opvaren. De Heer Jezus ging heen, werd opgenomen vanaf de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt. Vanaf deze heuvel hield hij zijn intocht in Jeruzalem. Op deze plaats ook zal Hij eens wederkomen en zullen de voeten van zijn verheerlijkt lichaam staan. 
Verhoogt, o poorten! nu den boog, 
Rijst, eeuwige deuren! rijst omhoog,
Opdat ge uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zoo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht,
Hem eeren wij met lofgezangen. 

(Naar Psalm 24:7-10)
Boven alle hemelen. Hij is opgevaren boven alle hemelen. 
Efe 4:8 Daarom zegt Hij: ‘Opgevaren naar de hoge heeft Hij de gevangenschap gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven’.  Efe 4:9 Dit nu: Hij is opgevaren, wat is het anders dan dat Hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde?  Efe 4:10 Hij die is neergedaald, is ook Degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen.  (TELOS)
Bij zijn komst in de hemel is Hij door God begroet als Hogepriester. Hij die op aarde een smadelijke doornenkroon ontving, is in de hemel met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God.   
Mr 16:19 De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. (TELOS)
In de hemel, gezeten aan Gods rechterhand, heeft hij macht en gezag over alle engelen, machten en krachten. 
1Pe 3:22 die aan Gods rechterhand is, heengegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. (TELOS)

Gemeente

Ook de gemeente, die Zijn lichaam is, de vergadering van alle ware Christgelovigen, zal eens een hemelvaart meemaken en worden opgenomen in de hemel. Zie Opname van de gemeente